SGEI Trading System

See ei tähenda mitte üldist majandushuvi pakkuvate teenuste ühtlustamist kogu ELis, vaid ühtsuse ja mitmekesisuse ühendamist — mõnede ühiste reeglite kaudu toimiv ühtsus olulistes valdkondades ning nii sektori- kui riigipõhine mitmekesisus. Komisjon on seisukohal, et keskmise tarbija säilitamisel tekstis ja põhjenduses 18 esitatud selgel viitel Euroopa Kohtu praktikale on sama mõju kui muudatusel

Lisama Vars However, it is clear from more recent jurisprudence that residence requirements are incompatible with free SGEI Trading System of capital principles.

compensation — Translation in Estonian - TechDico

Samas on hiljutisema kohtupraktika põhjal selge, et elukohakohustused ei ole kapitali vaba liikumise põhimõtetega kooskõlas.

Kõrgema astme kassatsioonikohtu järkjärguline muutmine SGEI Trading System kassatsioonikohtuks, kes tegeleks vähem apellatsiooniküsimustega, mis aitaks rohkem keskenduda õiguse tõlgendamise küsimustele.

EurLex-2 Italy claims that the Deggendorf jurisprudence should apply only when decisions are incontrovertible, while the decision of the Commission is not final, as there is an appeal pending. Itaalia väidab, OptionXpress Broker Deggendorfi kohtuotsust võiks kohaldada ainult lõplike otsuste suhtes, kuid komisjoni otsus ei ole lõplik, sest see SGEI Trading System edasi kaevatud.

EurLex-2 The Commission is satisfied that the retention of the average consumer in the text and the clear link to the ECJ jurisprudence in recital 18 have the same effect as Amendment Komisjon on seisukohal, et keskmise tarbija säilitamisel tekstis ja põhjenduses 18 esitatud selgel viitel Euroopa Kohtu praktikale on sama mõju kui muudatusel EurLex-2 All measures of the action plan of the Superior Council of the Magistracy SCM have been implemented and show first results notably regarding the establishment of a coherent jurisprudence.

Kaubandusvoimaluste modelleerimise programm

Kõik kõrgeima justiitsnõukogu tegevuskavas esitatud meetmed on ellu viidud ja nende abil on saavutatud esimesi tulemusi eelkõige ühtse õigussüsteemi valdkonnas. Süüdistused tehakse teatavaks kohtuprotsessi alguses, nagu Cardassia õigusmõistmises tavaks.

Thematic papers - European Economic and Social Committee

Tõepoolsest võib esineda juhtumeid, kus ELi kodanik, kes juba tegeleb majandustegevusega oma päritoluliikmesriigis, seisab vastuvõtvas liikmesriigis silmitsi põhjendamatu ja ebaproportsionaalse kvalifikatsiooninõudega sellisel tasandil või viisil, et ta ei suudaks seda probleemi lahendada testiga või kohanemisajaga nn korvamismeetmednagu on ette nähtud kutsekvalifikatsioonide direktiivis. Tal ei oleks isegi võimalik taotleda osalist juurdepääsu tulenevalt kohtupraktikast vt ka punkt 2.

Optsioonitehingud ja tulevased tehingud

Lisaks sellele, et Euroopa Liidu õigustiku kohaselt on inimõigused juba hästi kaitstud ELi põhiõiguste harta ja Euroopa Kohtu kohtupraktikaga, kavatseb EL ühineda ka Euroopa inimõiguste konventsiooniga. EurLex-2 Requests furthermore clarification from the Commission in particular on two major questions: consequences of the jurisprudence of the Court of Justice based on a sectoral approach and application of competition law to SGIs and SGEIs, especially with regard to the financing of these services; palub komisjonilt selgitust eelkõige kahes põhiküsimuses: Euroopa Kohtu sektoripõhisel lähenemisel põhineva kohtupraktika tagajärjed ning üldhuviteenustele ja üldist majandushuvi pakkuvatele teenustele konkurentsiõiguse kohaldamine, eriti seoses nende teenuste rahastamisega; EurLex-2 As for the US-Upland Cotton jurisprudence, the Commission has fully taken it into account in its findings and the quotes of this jurisprudence from the GOC are indeed very pertinent.

compensation

Komisjon võttis oma järeldustes Ühendriikide — geneetiliselt muundatud puuvilla kohtupraktikat täielikult arvesse ja Hiina RV valitsuse viited sellele on loomulikult väga asjakohased. EurLex-2 Moreover, it pointed out that according to existing jurisprudence, the State ownership is not sufficient to demonstrate entrustment and direction.

Veel väitis Hiina valitsus, et kehtiva kohtupraktika kohaselt ei ole riigi omandis olemine piisav, et tõestada volitamist ja suuniste saamist.

Eurlex 78 This fact is emphasised in the Practical Guide, paragraph 37 and the jurisprudence on the estimation of overcharges cited there.

Valikud 100 voimalust teenida raha online Leedu koos

Eurlex In line with the jurisprudence of the General Court, such profit is the one realised at the beginning of the period considered, i. Üldkohtu praktika kohaselt on see kasum vaatlusaluse perioodi alguse aegne, st subsideeritud impordi kasvu eelne kasum.

Sarnased laused

EurLex-2 The SCM established a mechanism for monitoring the effects that the measures have on the jurisprudence country-wide. Kõrgeim justiitsnõukogu on kehtestanud mehhanismi, mille abil jälgitakse kogu riigis nimetatud meetmete mõju kohtupraktikale.

  • Genesis Matrixi kauplemise susteemi allalaadimine
  • Lisama Vars However, it is clear from more recent jurisprudence that residence requirements are incompatible with free movement of capital principles.
  • Tõlge 'jurisprudent' – Sõnastik eesti-Inglise | Glosbe

EurLex-2 But the principal reason why I abstained was because this turns the whole principle of jurisprudence upside down. Kuid peamine põhjus, miks keeldusin, oli seetõttu, et see pöörab terve juriidika põhimõtte pea peale. Europarl8 One of the advantages of this approach is that it almost entirely eliminates any further conflict between the relevant fundamental freedoms and national consumer protection measures, since the European Union legislature has already reconciled both interests see, in relation exclusively to the issue of terms of sale in the area of the law governing trade in goods, Picod, F.

Kõnealuse meetodi üks eelis seisneb selles, et vastuolusid asjaomaste põhivabaduste ja liikmesriikide tarbijakaitsemeetmete vahel enam peaaegu ei esine, kuna liidu seadusandja on mõlemad huvid juba kooskõlla viinud vt nt müügitingimuste probleemide kohta kaupade vaba liikumise valdkonnas Picod, F.