Islam on islamis lubatud

Võimalik on saata ka kedagi teist enda eest. Sealjuures tulevad esile teksti erinevad arengufaasid, sest tekst ei ole koheselt mõistetav autoriteetsena, vaid tekst omandab poliitilise autoriteedi siis, kui usklikud seda teksti kuulutavad.

Islam on islamis lubatud elavast 1,4 miljardist moslemist üheksa kümnendikku on sunniidid ja üks kümnendik šiiidid.

Islam on islamis lubatud

Mõistagi ei puudu ka teised, märksa väiksemad kogukonnad nagu druusid, alaviidid, nizariidid, zaidiidid, ibadiidid. Eriti tuleb islami mitmekesine olemus esile islami kultuuris, kunstis ja muusikas.

  1. Здесь, внутри круга в три с лишним километра в поперечнике, сохранялась память о том, чем была Земля в дни, когда пустыня еще не поглотила все за исключением Диаспара.
  2. Оно было абсолютно пустым, полностью свободным от мебели.

Siit järeldub vältimatuna küsimus, kas islami pluralistlik olemus on eelkõige kultuuriline nähtus või peituvad selle juured religiooni arenguloos ja teoloogilistes alustes. Selline küsimus ja järgnev vastus on inspireeritud Tübingeni ülikooli emeriitprofessor Stefan Schreineri Maailma ajalugu näitab, et religioonide mitmekesisus ning erinevad suunad religioonide sees ei ole teoloogiliste arutelude tulem, vaid eri poliitikate tagajärg.

Islam on islamis lubatud

Seejuures tuleb tähele panna, et teoloogia on vaid alibiks, millega seletada asjade sellist kulgu, mille tulemuseks on ühe asemel mitu arusaama, või soov liikuda peavoolule vastupidises suunas.

Eine andere Geschichte des Islams tõdeb, et islami ajalugu on kuni Bauer tõstab esile, et islami muutumine sallimatumaks ka enese mitmekesisuse suhtes on seotud ennekõike Lääne ühiskonna sõjalise ja majandusliku domineerimisega maailmas Bauer2. Baueriga peab nõustuma, et islami ajalugu kõneleb pigem sallivusest ja avatusest ning islami mitmekesisusest. Fundamentalism ja suletus uuele ei ole aga siiski viimase sajandi sündmuste tulemus, vaid see on ühtlasi seotud islami sisemise mitmekesisusega.

Naiste õigused islami algallikates | Eetikaveeb

Debatti selle üle, milline islami kogukond on püha, kes esindab kõige autentsemat islami õpetust, mille juurde teised saaksid tagasi pöörduda, on islamis peetud läbi tema pika ajaloo ja siin peitub ka islami pluralismi alge. Klassikaliselt peetakse islamis pühaks, autentseks kogukonnaks kolme põlvkonda: prohveti kaasaegseid, nende järglasi ja omakorda nende järglasi. Tüli põhjuseks oli küsimus, kellest saab islami kogukonna juht, seega, kas moslemite juhtimine peab olema Muhamedi suguvõsa käes või peab moslemeid juhatama ükskõik kes, kellele kuulub enamuse toetus.

Valdav osa moslemi kogukonnast tahtis seada kaliifiks isikut, kes oleks nii religioosseks kui ka poliitiliseks juhiks, kuid ei taotleks oma isikule jumaliku saadiku tiitlit. Väike osa aga eitas seda piirangut Islam on islamis lubatud väitis, et Jumal ise otsustab Muhamedi järglase üle. Sunniitlikus traditsioonis on tänaseni kandvaks arusaam, et valitseja esindab enamuse võimu ning kõik kogukonna liikmed on võrdsed.

Šiiitlikus islamitraditsioonis on valitsevaks hierarhiline süsteem, mille kohaselt on esikohal Islam on islamis lubatud perekond, seejärel tema pere lähedased ja alles seejärel n-ö tavainimene. Teiseks olulisemaks islami sisemise pluralismi allikaks on sunniitliku islami neli õiguskoolkonda, mille ajalugu ulatub 7.

Islam – Vikipeedia

Viimase, kõige konservatiivsema koolkonna rajaja Ahmad ibn Hanbal kuulus alguses kõige liberaalsemate hanafiitide hulka, aga eluraskused ehk vangistus põhjustas tema vaadetes põhimõttelise muutuse. Keskseks ideeks, millest ta juhindus, sai arusaam, et Koraani interpretatsioon on lõpetatud. Samuti on hanbaliitide õpetuse juuri näha tähapäeva ühes konservatiivsemas ja rigoroossemas õpetuses vahhabismis.

Koolkondade kujunemine oli ajalooliselt seotud poliitiliste küsimustega, sest just poliitilised vastuolud said ka teoloogilise tõlgenduse, nii nagu see oli sunniitliku ja šiiitliku suuna lahknemisel. Alguses oli ibn Hanbali järgijaid vähe, aga pärast ristisõdu nende arv kasvas. Kui mongolid Sajandeid olid araablased teiste valitseda ning sel põhjusel on nende hulgas üha enam hakatud ka minevikku alal hoidma. Kõik muutused lagundavad seda, mida mõistetakse Kaubandussusteemide ideed olemise all.

Ainus tee püsimiseks on alal hoida oma ajalugu Odd partei jagavad valikulisi tehinguid traditsiooni ning seda imiteerida Hartmann Praeguseni ei ole sunniitidest moslemi kogukonnas kristliku kirikuga sarnast vaimulikkonda, kes esindab usulistes küsimustes tunnustatud autoriteeti.

Seevastu šiiitluses Islam on islamis lubatud kõrgem autoriteet just vaimulikkonnal. Imaam ja tänases Iraanis näiteks ajatolla, kes on kõigi otsuste — nii poliitiliste kui usuliste — viimne autoriteet Ruthven96jj. Autoriteedi küsimus on oluline, sest see on järgmise islami sisemise pluralismi põhjuseks. Sest see on seotud Koraani ja selle tõlgendamisega. Islami usu kese on Koraan, jumala ilmutatud sõna prohvet Muhamedile.

Seega on islami usu aluseks tekst. Kuid üht lubatud tekstivarianti, vaid eksisteerib mitu lugemisvarianti. Näiteks oli Hiljem süsteem laienes, esmalt kaheksale, seejärel kümnele ja viimaks neljateistkümnele. Paralleelväljaanded kujutasid endast head alust ulatuslikele kommentaaridele. Niisiis on suhtumine islami alusteksti mitmekesine.

Sellele lisaks tuleb teksti veel interpreteerida. Tõlgenduste tulemused on erinevad, kui autoriteedid on erinevad, ja see omakorda tingib õpetusliku mitmekesisuse.

Islami õpetuse kohaselt ei ole Jumal kõnelenud üksnes Koraanis, vaid ka Piiblis. Koraan ise kinnitab seda, et ilmutus ei ole antud n-ö tühja ruumi.

TÜ üksuste kontaktandmed

Ka enne Muhamedi on prohvetid jumala sõnaga ehk ilmutusraamatutega rahvastele ilmutanud. Koraanis esitatakse prohvetite ja ilmutusraamatute järgnevus, aga ka pingerida — seda tuleb mõista ilmutuste ja prohvetite suktsessioonina, mis ühelt poolt kinnitab eelnevat, kuid teisalt ka tühistab selle. Seega ei ole Koraanile eelnenud pühad kirjad tähtsusetud, vastupidi, nad on Koraaniga samaväärsed. Samas on nad omas ajas piiratud ja Koraan viimase pühakirjana on teiste pühakirjade revideerija rollis Schreinerjj.

Maailmas elavast 1,4 miljardist moslemist üheksa kümnendikku on sunniidid ja üks kümnendik šiiidid. Mõistagi ei puudu ka teised, märksa väiksemad kogukonnad nagu druusid, alaviidid, nizariidid, zaidiidid, ibadiidid.

Koraanis eeldatud pühakirjade mitmekesisus tingib Islam on islamis lubatud selle, et Koraan ei ole mõistetav ilma Piiblita. Ühelt poolt on Koraan uus Tahendab naasmistrateegiat juutlike ja kristlike tekstide interpretatsioon, teiselt poolt on aga vaja mõista ja interpreteerida Piiblit, et mõista Koraani teksti.

Neuwirth vaatleb seda, kuidas Koraani tekstist saab kogukonda loov ja ühendav tekst. Sealjuures tulevad esile teksti erinevad arengufaasid, sest tekst ei ole koheselt mõistetav autoriteetsena, vaid tekst omandab poliitilise autoriteedi siis, kui usklikud seda teksti kuulutavad. Teine oluline faktor on teksti kirjalik traditsioon, millega suuline kuulutus omandab kirjasõna vormi.

Islam on islamis lubatud

Koraani tekstis on jälgitav poliitiline filoloogia, sest see tekst on Koraani seisukohast Piibli edasiarendus ja piibellikust perspektiivist vaadatuna sisaldab Koraan Piibli retseptsioonilugu Neuwirth9. Islami ajaloo esimesel kolmel sajandil oli üks suuremaid vaidlusaluseid teemasid see, kas Koraan on jumalik ja transtsendentne või on Koraan loodud ehk ajalik.

Küsimuse olulisus seisnes selles, kas aegade jooksul võib Koraanis öeldule anda uusi tõlgendusi. Kuni 9. Koraan ja selle interpretatsioon on üks osa islami õigusloomest. Koraan sisaldab usuprintsiipe, printsiipe palveks, eetika printsiipe, põhimõtteid, mis on antud loomisel, reegleid eluks kogukonna keskel ja kogukondade vahel. Koraanis on ennekõike sedastatud põhimõtted, mitte käsud. Koraani umbes kuues tuhandes ajaadist on konkreetsed käsud esitatud vaid viiesajas.

Ka neid esitatud regulatsioone tuleb interpreteerida, et moslem saaks kasutada neid oma igapäevaelu korraldamises. Erinevad õiguskoolkonnad ei aktsepteeri kõiki neid allikaid samaväärselt Ruthvenjj. Kui islami esimesi sajandeid iseloomustab n-ö araabia islam, siis kahel järgneval sajandil formeerub islam Bagdadis, uues islami religiooni keskuses.

Need, kes islamit 8. Koraani-välise pärimusena edastatud prohveti ütlused õigustavad ajaloos toimunud muudatusi.

Islam ja islamid

Islami sisemise mitmekesisuse mõistmiseks on oluline mõista sallivust nii teiste religioonide kui ka erinevate islamisiseste suundade suhtes. Islami ajalugu näitab, et avatus ja sallivus on omane kogukonnale, mis elab riigis pigem vähemuses kui enamuses.

Sest enamus ei pea muretsema püsimajäämise pärast. Vähemus aga peab olema avatud, et püsima jääda uues kogukonnas ja astuda dialoogi ümbritsevaga. Seega ei saanud kõik õiguskoolkonnad hakkama riikides, kus elati mittemoslemist valitseja all, või vastupidi riikides, kus oli moslemist valitseja, aga riigis elasid ka teiste religioonide esindajad.

Sunniitide enamusega riikides on sunniidid ja šiiidid omavahel konfliktis. Võrreldes šiiitidega ei tunnista sunniidid ühtegi teist islamisisest gruppi.

Islam on islamis lubatud

Seevastu šiiidid tunnistavad erinevaid islami vähemusi. Näitena võib tuua Süüria, kus Bashar al-Assadi näol on tegemist valitsejaga, kes esindab vähemust — alaviite.

Navigeerimismenüü

Süüria oli enne sõda üks väheseid islamimaid, kus erinevad šiiitlikud suunad toimisid üksteise kõrval ja nad olid võimude poolt sallitud. Sunniitliku islami õiguskoolkondadest on teiste religioonide esindajate suhtes sallivad malikiidid.

  • Islami pühakirjaks on Koraan al-qur'aanalgselt kirja pandud araabia keeles.
  • Kas kruptograafia investeerimine tarkvarasse
  • Kolm lihtsat voimalust, kuidas saada batkoin ari
  • Binaarsete valikute parim kaubandusprogramm
  • Islami seadus lähtub seisukohast, et kõik, mis ei ole keelatud, on järelikult lubatud.
  • Islam ja islamid | K&T
  • Monsters Trading System

See koolkond oli ainus Euroopas, nimelt Cordoba kalifaadis Hispaanias levinud koolkond. Malikiidid mõistavad riiki islamiriigina siis, kui valitseja on moslem. Seega võivad riigis elada nii kristlased kui juudid, tähtis on nende lojaalsus moslemist valitsejale. See tähendas aga ka avatust õiguslikes küsimustes — juristid pidid arvestama teiste religioonide esindajatega, keskkonnaga, kus elati.

Ka Ida-Euroopa tatarlastest moslemid on näide sellest, kuidas islami kogukond võib elada erinevusi jaatavas dialoogis ümbritsevaga.

Näiteks vanades Leedu külades võib tänaseni näha kõrvuti kirikutega mošeesid ja sünagooge. Inimesed tunnistasid küll erinevaid religioosseid tõdesid, aga elati ühe valitseja all ja argipäeviti kohtuti ikka turul. Kindlasti ei saa väita, et need islami kogukonna esindajad olid vähem moslemid kui need, kes elasid Iraagis või Egiptuses.

Otsinguvorm

Nad elasid teises kultuurikontekstis ja teistsuguses poliitilises situatsioonis. Avatuse ja sallivuse näitena tuleb esile tõsta ka ibadiitide kogukonda, mis moodustab enamuse Omaani islami kogukonnast. Nende usupõhimõtteid iseloomustab võrreldes sunniitide ja šiiitidega avatus teistele religioonidele.

Näiteks tohib Omaanis ehitada kirikuid ja sünagooge. Samuti on Omaan ainus islamiriik, kus hindudel on oma tempel Shri Krishna Temple. Avatuse tingib paljuski Koraani teksti käsitlus — Koraani mõistetakse loodud ja ilmutatud raamatuna, mitte jumalikuna, ja selle teksti saab ja peab interpreteerima. Samuti kasutavad ibadiidid Koraani ja seaduseallikate tõlgendamisel ratsionaalset lähenemist. Islami mitmekesisus ei ole ainult kultuuriline nähtus, erinedes regiooniti, vaid islami mitmekesine olemus tuleb nähtavale islami religiooni arenguloos ja teoloogilistes alustes.

Jumala seaduse interpreete nimetati muǧtahid. Samas uuemad uuringud näitavad, et õigusallikaid interpreteeriti iseseisvalt vähemalt kuni Ta analüüsib islami ajalugu, püüdes metoodiliselt seletada, kuidas araabia dünastia võimsaks valitsejaks tõusis ja mis viis võimu lagunemiseni.

Eine andere Geschichte des Islams.

Pikemalt artiklis Islam Eestis Islamiusk jõudis Eestisse tatarlaste kaudu, kes võtsid islami usu vastu Paljud tatari päritolu ülikud olid pärast Kaasani khaaniriigi vallutamist Venemaa vägede poolt ja langemist

Berlin: Verlag der Weltreligionen. Gätje, Helmund Koran und Koranexegese.