Sveitsi kauplemise susteemid

The Joint Committee may decide to set up such sub-committees and working parties as it considers necessary to assist it in accomplishing its tasks. They shall adopt and take adequate, effective and non-discriminatory measures for the enforcement of such rights against infringement thereof, and in particular against counterfeiting and piracy. Lepingupooled tagavad riikliku abi meetmete avalikustamise, vahetades informatsiooni kummagi lepingupoole nõudmisel. Eriklausel 1. Article 4. Customs duties on imports and charges having equivalent effect shall be abolished upon the date of entry into force of this Agreement.

Eesti ja Šveitsi vahelises kaubavahetuses ei tohi kehtestada ekspordile ühtegi uut tollimaksu või muud sarnase toimega maksu. Eksporditollid ja muud sarnase toimega maksud tühistatakse käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval. Artikkel 6.

Sveitsi kauplemise susteemid

Impordi ja ekspordi kvantitatiivsete piirangute ja muude sarnase toimega meetmete keeld ja tühistamine 1. Eesti ja Šveitsi vahelises kaubavahetuses ei tohi impordile ja ekspordile kehtestada ühtegi uut kvantitatiivset piirangut või muid sarnase toimega abinõusid. Impordi ja ekspordi kvantitatiivsed piirangud ja muud sarnase toimega abinõud tühistatakse käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval, välja arvatud lisas II ettenähtud juhud.

Artikkel 7. Riiklik käsitlus Ühe lepingupoole territooriumilt pärinevatele toodetele antakse teise lepingupoole territooriumile importimisel vähemalt sama soodne käsitlus kui see, mis antakse samasugustele kodumaise päritoluga toodetele kõigi nende riigisisest müümist, müügiks pakkumist, ostmist, transportimist, levitamist või kasutamist puudutavate seaduste, määruste või nõuete osas.

Artikkel 8. Siseriiklik maksustamine 1. Lepingupooled hoiduvad igast siseriiklikust fiskaalse iseloomuga abinõust või tegevusest, mis otseselt või kaudselt toimiks diskrimineerivalt ühelt lepingupoolelt pärinevate toodete ja teiselt poolelt pärinevate sarnaste toodete vahel.

Ühe lepingupoole territooriumile eksporditavad tooted ei tohi saada kasu siseriikliku maksustamise tagasimaksetest, mis ületavad neile kehtestatud otsese või kaudse maksumäära kogusumma.

Artikkel 9. Üldised erandid Käesolev leping ei välista keelde ja piiranguid impordile, ekspordile või kaupade transiitveole, mis on põhjendatud riigi moraali, riigi poliitika või riigi julgeolekuga; inimeste, loomade ja taimede tervise ja elu kaitsega; keskkonnakaitsega; rahvuslike kunstilist, ajaloolist või arheoloogilist väärtust omavate varade kaitsega; intellektuaalse omandi kaitsega; kulla või hõbedaga seotud eeskirjadega.

Sellised keelud ja piirangud ei tohi sisaldada omavolilise diskrimineerimise abinõusid või varjatud piiranguid lepingupoolte vahelisele kaubavahetusele. Artikkel Riiklik monopol 1.

ETS ehk HKS | Keskkonnaministeerium

Lepingupooled tagavad, et vastavalt protokollis D toodud sätetele kohaldatakse iga ärilise iseloomuga riiklikku monopoli nii, et ei eksisteeriks diskrimineerimist Eesti ja Šveitsi kodanike vahel kaupade hankimise ja turustamise tingimuste suhtes. Neid kaupu hangitakse ja turustatakse kooskõlas ärialaste kaalutlustega.

Käesoleva artikli sätted kehtivad kõigi asutuste kohta, kelle kaudu käesoleva lepingu poolte kompetentsed organid kooskõlas seadusega või tegelikkuses, otseselt või kaudselt kontrollivad, määravad või arvestataval määral mõjutavad lepingupoolte vahelist importi või eksporti. Need sätted kehtivad samavõrra riigi poolt teistele delegeeritud monopoli kohta. Koostöö põllumajanduse alal 1. Lepingupooled deklareerivad oma valmisolekut edendada oma põllumajanduspoliitika poolt lubatud piirides põllumajandustoodete kaubavahetuse harmoonilist arengut.

Lähtudes sellest eesmärgist otsustab ühiskomitee, milliste meetmetega hõlbustada põllumajandusalast kaubavahetust ja koostööd. Lepingupooled rakendavad oma veterinaaria- taimekaitse- ja tervishoiualaseid eeskirju mittediskrimineerival viisil ja ei võta tarvitusele uusi õigustamatult kaubavahetust takistavaid meetmeid. Maksed 1. Kaubavahetusega seotud maksed ja selliste maksete ülekandmine selle lepingupoole territooriumile, kus asub laenuandja, on vabad kõigist piirangutest.

Lepingupooled hoiduvad kõigist valuutavahetuse piirangutest või administratiivsetest piirangutest lühikese ja keskmise tähtajaga laenude andmisel, tagasimaksmisel või vastuvõtmisel äritehingute puhul, millest võtab osa alaline elanik. Riiklikud hanked 1. Käesoleva lepingu pooled peavad oma riikliku hanke turgude tõhusat liberaliseerimist käesoleva lepingu lahutamatuks eesmärgiks. Selleks täpsustavad Sveitsi kauplemise susteemid ühiskomitees reegleid eesmärgiga tagada Sveitsi kauplemise susteemid liberaliseerimine hiljemalt Asjaosaline lepingupool teeb jõupingutusi vastavate lepingutega ühinemiseks, mille osas toimuvad läbirääkimised Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe egiidi all.

Intellektuaalse omandi kaitse 1. Käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks annavad ja tagavad lepingupooled intellektuaalse omandi õiguste piisava, efektiivse ja mittediskrimineeriva kaitse. Nad kohandavad ja rakendavad piisavad, efektiivsed ja mittediskrimineerivad abinõud selliste õiguste kehtestamiseks ning nende rikkumise, eriti võltsingute ja piraatluse vastu. Lepingupoolte kohustuste üksikasjalik loetelu on lisas IV.

Lepingupooled võtavad pärast lepingu jõustumist võimalikult kiiresti tarvitusele kõik vajalikud abinõud täitmaks IV lisa artiklis 2 nimetatud mitmepoolsete konventsioonide peamisi sätteid ja teevad jõupingutusi nendega ja intellektuaalse omandi õiguste kaitse alast koostööd hõlbustavate mitmepoolsete lepingutega ühinemiseks.

Intellektuaalse omandi alal annavad käesoleva lepingu pooled teineteise kodanikele vähemalt sama soodsa käsitluse kui ükskõik millise teise riigi kodanikele. Iga eelis, soodustus, privileeg või immuniteet, mis tuleneb: a olemasolevatest kahepoolsetest lepingutest, mille üks lepingupool on sõlminud enne käesoleva lepingu jõustumist ja millest teist lepingupoolt informeeritakse ühe aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist, b olemasolevatest ja tulevastest piirkondlikest majandusliku integratsiooni lepingutest, mille osapoolteks ei ole mõlemad lepingupooled, võib olla vabastatud sellest kohustusest tingimusel, et see ei too kaasa teise lepingupoole kodanike omavolilist või põhjendamatut diskrimineerimist.

Lepingupooled võivad sõlmida täiendavaid lepinguid, mis laiendavad käesoleva lepingu nõudeid. Lepingupooled lepivad kokku oma vastavate ametkondade tehnilise abi ja koostöö sobivate meetodite suhtes.

Meist | Energiaressursside börs | BALTPOOL

Sel eesmärgil koordineerivad nad oma jõupingutusi asjaosaliste rahvusvaheliste organisatsioonide omadega. Ettevõtlust käsitlevad konkurentsireeglid 1. Alljärgnev on sobimatu käesoleva lepingu normaalse toimimisega niivõrd, kui see kahjustab Eesti ja Šveitsi vahelist kaubavahetust: a kõik ettevõtetevahelised lepingud, ettevõtete liitude otsused ja ettevõtete vahel kooskõlastatud tegevus, mille eesmärgiks või tagajärjeks on konkurentsi ärahoidmine, piiramine või häirimine; b ühe või mitme ettevõtte poolt domineeriva positsiooni kuritarvitamine lepingupoolte kogu territooriumil või osal sellest.

Juhul kui üks lepingupool leiab, et antud tegevus on kokkusobimatu paragrahvi 1 tingimustega, võib ta tarvitusele võtta sobivad abinõud peale konsultatsioone ühiskomitees või kolmkümmend päeva pärast selliste konsultatsioonide vajalikkusele viitamist.

Eesti Vabariigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline vabakaubandusleping

Riiklik abi 1. Igasugune lepingupoole või ükskõik millisel kujul riiklike ressursside kaudu antav abi, mis häirib või ähvardab häirida konkurentsi, soosides teatud ettevõtteid või teatud kaupade tootmist niivõrd, kui see avaldab mõju Eesti ja Šveitsi vahelisele kaubavahetusele, on sobimatu käesoleva lepingu normaalse toimimisega.

Lepingupooled tagavad riikliku abi meetmete avalikustamise, vahetades informatsiooni kummagi lepingupoole nõudmisel. Ühiskomitee teostab kontrolli olukorra üle, mis valitseb riikliku abi meetmete rakendamisel ja töötab välja kohaldamise täiendavad reeglid, mis tuleb rakendada hiljemalt Juhul kui üks lepingupooltest leiab, et antud tegevus on sobimatu käesoleva artikli paragrahviga 1, võib ta tarvitusele võtta sobivad abinõud vastavalt käesoleva lepingu artikli 22 Kaitseabinõud tingimustele ja kooskõlas seal toodud menetlusega.

Asjaosaline lepingupool teeb jõupingutusi vastavate lepingutega ühinemiseks, mille suhtes toimuvad läbirääkimised Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe egiidi all.

Eesti Vabariik edaspidi nimetatud Eesti ja Šveitsi Konföderatsioon edaspidi nimetatud Šveits Tuletades meelde oma kavatsust osaleda aktiivselt Euroopa majandusliku integratsiooni protsessis ja väljendades oma valmisolekut koostööks selle protsessi tugevdamise teede ja vahendite otsimisel, Arvestades EFTA riikide ja Eesti poolt Genfis Eesmärgid 1.

Dumping 1. Kui üks lepingupooltest leiab, et käesoleva lepinguga reguleeritud kaubandussuhetes leiab aset dumping Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe VI artikli tähenduses, võib ta sellise tegevuse suhtes tarvitusele võtta sobivad abinõud kooskõlas mainitud artikliga ja sellega seonduvate lepingutega ning vastavalt artiklis 22 Kaitseabinõud kehtestatud menetlusele.

Erakorraline tegevus Sveitsi kauplemise susteemid toote impordi puhul Kui Eestist või Šveitsist pärineva teatud toote import suureneb sellisel määral või sellistel tingimustel, mis põhjustavad või võivad põhjustada: a tõsist kahju siseriiklikele samalaadse või otseselt konkureeriva toodangu tootjatele teise lepingupoole territooriumil, või b tõsiseid häireid mis tahes seonduvas majandusharus või raskusi, mis võivad kaasa tuua mõne piirkonna majandusliku olukorra tõsise halvenemise, võib asjaosaline lepingupool tarvitusele võtta sobivad abinõud vastavalt artikli 22 Kaitseabinõud tingimustele ja kooskõlas seal toodud menetlusega.

Strukturaalne reguleerimine 1. Lepingupooled nõustuvad, et Eesti võib tarvitusele võtta piiratud kestvusega erakorralised abinõud, mis hälbivad artikli 4 Imporditollide keeld ja tühistamine sätetest, suurendades tollimakse kooskõlas VI lisaga ja vastavalt seal toodud tingimustele.

Reeksport ja tõsine puudujääk Kui artiklis 5 Eksporditollide keeld ja tühistamine ja 6 Impordi ja Sveitsi kauplemise susteemid kvantitatiivsete piirangute keeld ja tühistamine sätestatu järgimine põhjustab: a reekspordi kolmandasse riiki, mille suhtes eksportiv lepingupool on kehtestanud antud tootele kvantitatiivsed ekspordipiirangud, ekspordimaksud või muud sarnase toimega abinõud või koormised; või b eksportivale lepingupoolele olulise toote tõsise puudujäägi või selle ohu; ja kui ülalmainitud olukorrad tekitavad või võivad tekitada suuri raskusi eksportivale lepingupoolele, võib see lepingupool tarvitusele võtta sobivad abinõud vastavalt artikli 22 Kaitseabinõud tingimustele ja kooskõlas seal toodud menetlusega.

Maksebilansi raskused 1. Kui Eesti või Šveits on tõsistes maksebilansi raskustes või selle vahetu tekkimise ohu ees, võivad vastavalt kas Eesti või Šveits, järgides Üldise Tolli- ja Kaubanduskokkuleppe ja seonduvate seaduslike aktide nõudeid ja tingimusi, kohandada kaubavahetust tõkestavad abinõud, mis on piiratud kestvusega ja mittediskrimineerivad ja ei või olla laiema ulatusega kui maksebilansi olukorra parandamiseks vajalik. Lepingupooled annavad eelistuse hinnal põhinevatele abinõudele.

Maksebilansi tingimuste paranedes tuleb abinõusid järk-järgult lõdvendada ja nad tühistada, kui tingimused ei õigusta enam nende säilitamist. Vastavalt olukorrale kas Eesti või Šveits informeerib ühiskomiteed koheselt nende kehtestamisest ja nende kõrvaldamise ajakavast. Siiski püüavad lepingupooled vältida maksebilansi eesmärkidel tõkestavate abinõude kehtestamist. Kaitseabinõude rakendamise menetlus 1.

Kahjustamata käesoleva artikli paragrahvi 5, teatab kaitseabinõude kehtestamist kaaluv lepingupool sellest viivitamatult teisele lepingupoolele ning varustab teda kogu asjassepuutuva informatsiooniga.

Ühiskomitee konsultatsioonid tuleb pidada viivitamatult, püüdlusega leida mõlemale poolele vastuvõetav lahendus.

Kui asjaosalisel lepingupoolel ei õnnestu lõpetada protestitavat toimingut ühiskomitee poolt kindlaksmääratud perioodi jooksul või kui ühiskomiteel ei õnnestu saavutada kokkulepet konsultatsioonide tulemusel või kolmekümne päeva jooksul pärast selliste konsultatsioonide tõstatamist, võib asjaosaline lepingupool tarvitusele võtta sobivad abinõud kõnealusest toimingust tulenevate probleemide käsitlemiseks.

Kui seda otsust ei tehta kolmekümne päeva jooksul pärast küsimuse esitamist ühiskomiteele, võib asjaosaline lepingupool tarvitusele võtta olukorra parandamiseks vajalikud abinõud.

tingimused kauplemise - English translation – Linguee

Kui ühiskomiteel ei õnnestu jõuda sellise lahenduseni või kui on möödunud kolm kuud teatamise kuupäevast, võib asjaosaline lepingupool tarvitusele võtta sobivad abinõud. Kasutuselevõetud kaitseabinõudest tuleb viivitamatult teatada teisele lepingupoolele.

Sveitsi kauplemise susteemid

Nende ulatus ja kestvus peab olema piiratud määrani, mis on rangelt vajalik nende kasutuselevõtu esile kutsunud olukorra parandamiseks ja ei ületa kõnealuse tegevuse või raskuse poolt põhjustatud kahju ulatust.

Eelistada tuleb abinõusid, mis kõige vähem häirivad lepingu funktsioneerimist. Kasutuselevõetud kaitseabinõud peavad olema regulaarsete konsultatsioonide objektiks eesmärgiga lõdvendada, asendada või kaotada need niipea kui võimalik. Kui eelnevate uuringute tegemine on kiiret tegutsemist nõudva eriolukorra tõttu võimatu, võib asjaosaline lepingupool artiklites 16 Riiklik abi17 Dumping18 Erakorraline tegevus impordi puhul ja 20 Reeksport ja tõsine puudujääk sätestatud juhtudel koheselt kehtestada olukorra parandamiseks rangelt vajalikud ennetavad ja ajutised kaitseabinõud.

Abinõudest teatatakse viivitamatult ühiskomiteele ning viiakse läbi lepingupoolte vahelised konsultatsioonid niipea kui võimalik. Julgeolekualased erandid Käesoleva lepingu ükski tingimus ei takista kumbagi lepingupoolt kasutusele võtmast tema Sveitsi kauplemise susteemid vajalikuks peetud abinõusid: a et vältida tema peamiste julgeolekuhuvidega vastuolus oleva informatsiooni ilmsikstulekut; b tema peamiste julgeolekuhuvide kaitseks või rahvusvaheliste kohustuste või riikliku poliitika elluviimiseks; i seoses relvade, sõjamoona ja -varustusega kauplemisega tingimusel, et need abinõud ei kahjusta konkurentsitingimusi spetsiifiliselt mittesõjalise eesmärgiga toodete osas ja seoses teiste kaupade, materjalide ja teenustega kauplemisega otseselt või kaudselt sõjalise objekti varustamise eesmärgil; või ii seoses bioloogiliste ja keemiarelvade, tuumarelvade või teiste tuumalõhkeseadeldiste mittekasutamisega; või iii mis on kehtestatud sõja või mõne teise rahvusvahelise pinevuse ajal.

Ühiskomitee 1. Käesoleva lepingu täitmist kontrollib ja juhib ühiskomitee. Ühiskomitee koosneb Eesti ja Šveitsi esindajatest. Ta tegutseb vastastikusel kokkuleppel ja tuleb kokku millal iganes vajalik, tavaliselt üks kord aastas. Koosoleku pidamist võib paluda kumbki lepingupool. Lepingupooled vahetavad informatsiooni käesoleva lepingu nõuetekohase täitmise eesmärgil ja peavad kummagi lepingupoole palvel ühiskomitees konsultatsioone.

Ühiskomitee jälgib pidevalt kaubavahetust takistavate tegurite edasise kaotamise võimalikkust.

Lihtotsing

Ühiskomitee võtab vastu otsuseid käesoleva lepingu poolt Stochrsi strateegia juhtudel. Teistes küsimustes annab ühiskomitee soovitusi.

Ühiskomitee võib teha otsuse käesoleva lepingu lisades ja protokollides paranduste tegemiseks. Need otsused viiakse ellu kooskõlas kummagi lepingupoole riigisisese menetlusega. Ühiskomitee võib teha otsuse alakomisjonide ja töögruppide loomise kohta, kui ta peab seda vajalikuks oma ülesannete täitmisele kaasaaitamiseks. Eriklausel 1. Sveitsi kauplemise susteemid kohustuvad kõiki seonduvaid asjaolusid arvestades uurima võimalust koostöö edasiseks arendamiseks ja süvendamiseks käesoleva Sveitsi kauplemise susteemid raames ning selle laiendamiseks lepingus käsitlemata valdkondadele.

Lepingupooled võivad teha ühiskomiteele ülesandeks uurida sellist võimalust ja anda võimaluse korral neile soovitusi eelkõige eesmärgiga alustada läbirääkimisi. Lepingud, mis tulenevad paragrahvis 1 osutatud menetlusest, kuuluvad ratifitseerimisele või heakskiitmisele lepingupoolte poolt vastavalt nende endi menetlusele. Teenused ja investeeringud 1. Lepingupooled tunnustavad teatud valdkondade, näiteks teenuste ja investeeringute, tähtsuse kasvu.

Oma jõupingutustes järk-järgult laiendada ja süvendada omavahelisi majandussidemeid teevad lepingupooled koostööd eesmärgiga saavutada turgude järkjärguline liberaliseerimine ja vastastikune avamine investeeringutele ning teenustega kauplemisele, lähtudes selles GATT-i tegevusest. Nad teevad jõupingutusi andmaks vähemalt sama soodsat käsitlust kui siseriiklikele ja välismaistele osalejatele tingimusel, et eksisteerib õiguste ja kohustuste tasakaal lepingupoolte vahel.

Sellise koostöö variante arutavad Eesti ja Šveits ühiskomitees. Kohustuste täitmine 1. Lepingupooled võtavad tarvitusele kõik vajalikud abinõud, et kindlustada lepingu eesmärkide saavutamine ning nende lepingule vastavate kohustuste täitmine. Kui üks lepingupooltest leiab, et teine lepingupool ei ole suutnud täita käesoleva lepingu alla käivat kohustust, siis võib asjaosaline lepingupool tarvitusele võtta sobivad abinõud vastavalt artikli 22 Kaitseabinõud tingimustele ja kooskõlas seal toodud menetlusega.

Lisad ja protokollid 1. Tolliliidud, vabakaubanduspiirkonnad ja piirikaubandus Käesolev leping ei takista tolliliitude, vabakaubanduspiirkondade ja piirikaubanduse kokkulepete säilitamist ega loomist sellisel määral, kuivõrd nad ei mõjuta negatiivselt kaubavahetusrežiimi ja eelkõige käesoleva lepinguga kehtestatud päritolureeglite sätteid. Territoriaalne kehtivus Käesolev leping laieneb ka Liechtensteini Vürstiriigile seni, kuni seda riiki ühendab Šveitsi Konföderatsiooniga tolliliidu leping.

Parandused Käesoleva lepingu parandused, välja arvatud need, millele on viidatud artikli 24 lõikes 3 Ühiskomitee ja mis on ühiskomitee poolt heaks kiidetud, esitatakse vastuvõtmiseks lepingupooltele ja jõustuvad juhul, kui pooled on nad vastuvõetavaks lugenud. Lepingu jõustumine 1.

Sveitsi kauplemise susteemid

Käesolev leping jõustub 1. Kui üks või mõlemad lepingupooled ei ole oma ratifikatsiooninõuete täitmisest teatanud 1.

ETS ehk HKS

Tühistamine Kumbki lepingupool võib tühistada käesoleva lepingu kirjaliku teatega teisele lepingupoolele. Leping kaotab kehtivuse kuus kuud pärast teise lepingupoole poolt teate kättesaamise kuupäeva.

Ülaltoodu kinnituseks on täisvolinikud alla kirjutanud käesoleva lepingu. Koostatud Tallinnas Eesti Vabariigi valitsuse poolt — välisminister T. Objective 1. Estonia and Switzerland shall, taking into account the need to ensure the accelerated transition to market economy in Estonia, give effect to free trade in accordance with the provisions of the present Agreement. The objectives of this Agreement, which is based on trade relations between market economies, are: a to promote, through the expansion of mutual trade, the harmonious development of the economic relations between Estonia and Switzerland and thus to foster in Estonia and in Switzerland the advance of economic activity, the improvement of living and employment conditions, increased productivity, financial stability and sustainable growth; b to provide fair conditions of competition for trade between Estonia and Switzerland; Sveitsi kauplemise susteemid to contribute in this way, by the removal of barriers to trade, to the harmonious development and expansion of world trade.

Article 2. Scope The Agreement shall apply: a to products falling within Chapters 25 to 97 of the Harmonized Commodity Description and Coding System, excluding the products listed in Annex I; b to products specified in Protocol A, with due regard to the arrangements provided for in that Protocol; Kronor Trading System to fish and other marine products as provided for in Annex II; originating in Estonia or Switzerland.

Article 3. Rules of origin and cooperation in customs administration 1. Protocol B lays down the rules of origin and methods of administrative cooperation. The Parties to this Agreement shall take appropriate measures, including regular reviews by the Joint Committee and arrangements for administrative cooperation, to ensure that the provisions of Articles 4 Prohibition and abolition of customs duties on imports to 6 Prohibition and abolition of quantitative restrictions on imports or exports8 International taxation and 20 Reexport and serious shortage of the Agreement and Protocol B are effectively and harmoniously applied, and to reduce, as far as possible, the formalities imposed on trade, and to achieve mutually satisfactory solutions any difficulties arising from the operation of those provisions.

Article 4. Prohibition and abolition of customs duties on imports and charges having equivalent effect 1. No new customs duty on Sveitsi kauplemise susteemid or charge having equivalent effect shall be introduced in trade between Estonia and Switzerland.

Warren Buffett shares advice on becoming successful

Customs duties on imports and charges having equivalent effect shall be abolished upon the date of entry into force of this Agreement. The provisions of this Article shall also apply to customs duties of a fiscal nature except as provided for in Protocol C. ELi ja nimetatud riikide lennundustegevus kuulub samuti kauplemissüsteemi. Eesti käitised kuuluvad järgmistesse sektoritesse: energiatootmine, sh koksiahjud ja naftasaaduste ümbertöötlemine, mineraalsete materjalide töötlemine ja muud tegevused — tselluloosi- ja paberitootmine.

Ettevõtted kas peavad ostma või eraldatakse neile tasuta teatud koguses lubatud heitkoguse ühikuid, mida läheb iga-aastaselt tarvis vastavalt ettevõtte tegelikule heitkogusele. Tasuta saavad heitkoguse ühikuid need ettevõtted, kelle puhul on konkurentsioht võrreldes kolmandate riikidega, kus tegutsevatele ettevõtetele sama rangeid nõudeid ei ole kehtestatud ning kõrgemad maksud ohustaksid käitiste viimist madalamate keskkonnanõuetega riikidesse ja seeläbi heitkogused ei väheneks.

Seda nähtust nimetatakse süsinikdioksiidi heite ülekandumiseks ehk lühidalt süsinikulekkeks. Kellele heitkoguse ühikuid tasuta ei eraldata või jääb neid väheks, peavad puudujäägi kauplemisturult ostma. Heitkoguste ülemmäär ning iga säästetud heitkoguse tonni väärtustamine suunabki kauplemissüsteemis osalevaid ettevõtteid investeerima tõhusamatesse vähese süsinikuheitega tehnoloogiatesse.

ELi HKSi peamine eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks vähemalt 40 protsenti võrreldes ELi HKSi süsteemiga on kaetud järgmised kasvuhoonegaasid ja sektorid: Süsinikdioksiid CO2 energia- ja Sveitsi kauplemise susteemid sektoris ning energiamahukates tööstussektorites nagu rafineerimine, tsemendi- lubja- klaasi- paberi ja papi ning väetiste tootmine. Dilämmastikoksiid N2O lämmastik- adipiin- ja glükosüülhapete ja glükosaali tootmisel. Perfluorosüsivesinikud PFC alumiiniumi tootmisel.

Mõningates sektorites hõlmatakse vaid teatud tootlikkusega käitised, mis peavad ELi HKSi nõudeid täitma. Madalama tootmisvõimekusega käitised pääsevad HKSi kohustustest vaid juhul, kui liikmesriik kehtestab antud käitistele muud meetmed, et tagada heitkoguste vähenemine.

Lennundus Alates