Riskijuhtimise strateegiate valikud

Tagada, et EL ja liikmesriigid osalevad aktiivselt ülemaailmsete standardite väljatöötamisel asjaomastel mitmepoolsetel foorumitel Jätkata ELi aktiivset panustamist rahvusvaheliste standardite väljatöötamisse ning tagada Maailma Tolliorganisatsiooni, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni, Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni, Ülemaailmse Postiliidu ja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni kehtestatud rahvusvaheliste normide ja standardite järgimine — Komisjon, liikmesriigid Töötada välja rahvusvahelised standardid, toetudes ELi aktiivsele panusele [1] COM , 8. Mitmetasandiline ja koordineeritud lähenemisviis Olles teadlikud oma vajadustest ja probleemidest, peavad EL ja selle liikmesriigid looma kaupade liikumisega seotud riskide varajaseks hindamiseks tõhusa süsteemi ja seda süsteemi rakendama. Tegevuste ja seatud eesmärkide saavutamist toetab juhtkonna rakendatav riskijuhtimise protsess, mis aitab ennetada ja maandada eesmärkide saavutamist ohustavaid tegureid riske. Vaatamata asjaolule, et riskide tuvastamisel peaks eelkõige keskenduma sisemistele riskidele, tuleb vaatluse alla võtta ka olulised väliskeskkonnast tulenevad riskid, mis avaldavad mõju asutuse tegevusele nt muudatused õigusaktides, majanduses jms.

ELi ühtse turu ja tolliliidu nõuetekohaseks toimimiseks on vaja, et tolliasutused tegeleksid järjepidevalt riskide ohjamisega. Selleks et tugevdada rahvusvaheliste tarneahelate usaldusväärsust, on vaja parandada ELi tolliasutuste tegevust.

Pärast ühenduse tolliseadustiku[1] turvalisust käsitlevate muudatuste[2] täielikku rakendamist Teatises[3] määratleti kohaldatava lähenemisviisi puudused ja esitati ettepanek edasiste meetmete võtmiseks. Strateegia kohaldamisala Strateegia hõlmab mitut olulist eesmärki, mis lähtuvad üldeesmärgist saavutada kvaliteetne ja mitmetasandiline lähenemisviis riskijuhtimisele, et see oleks tõhus ja tulemuslik.

Riskijuhtimine

Strateegias on kirjeldatud asjakohaseid riskide maandamise ja kontrollimeetmeid ning nende kõige sobivamat kohaldamisaega ja -kohta tarneahelas.

Selles on võetud arvesse riskide muutuvat laadi ja mitmekesisust ning tolliasutuste esmast vastutust ELi rahvusvahelise kaubavahetuse järelevalve tagamisel.

Strateegias on arvestatud ka muude tarneahelas osalevate pädevate asutuste rolliga ning rõhutatud vastastikuse täiendavuse vajadust. Selles on viidatud riskide rahvusvahelisele iseloomule ja rahvusvahelise koostöö tähtsusele riskijuhtimises. Lisaks on strateegias arvesse võetud kaubavahetuse hõlbustamise ja kiirendamise olulisust ELi jaoks, ettevõtjate keskset rolli ning vajadust vältida tarbetuid häireid logistika ja tarneahela toimimisel.

Tegevuskava riskijuhtimise parandamiseks Iga eesmärgi saavutamiseks on tegevuskavas kirjeldatud üksikasjalikult mitut meedet.

RISKIJUHTIMINE

Meetmete eesmärk on kõrvaldada tuvastatud puudused, et saavutada järk-järgult ELi tolliasutuste suurem suutlikkus ja süstemaatilisem koostöö muude asutuste, ettevõtjate ja rahvusvaheliste kaubanduspartneritega. Tegevuskava hõlmab meetmeid, et toetada või töötada välja rahvusvahelisi norme ja standardeid, kui see peaks olema asjakohane.

Kõige suurem väljakutse on seotud vajadusega saada tarneahelas toimuva liikumise kohta kvaliteetseid andmeid ning nende andmete asjakohane kättesaadavus ja kasutamine riskijuhtimise eesmärgil tolli ja muude pädevate asutuste poolt. Edasise arengu jaoks on oluline tagada piisava suutlikkuse ning meetodite väljatöötamine ja rakendamine, et võimaldada ja hõlbustada pädevate asutuste koostööd.

Sidusus ja vastastikune täiendavus ELi muude meetmetega Strateegia ja tegevuskava rakendamisel järgib komisjon nende vastastikust täiendavust ja sidusust nii käimasolevate seotud meetmetega nt liidu tolliseadustik,[6] vastastikuse haldusabi osutamine[7] kui ka muude poliitikavaldkondadega. Võetakse arvesse julgeolekumeetmeid, eelkõige sisejulgeoleku,[8] lennukauba julgestuse[9] ja meresõidu turvalisuse sh e-merendus ja CISE [10] valdkonnas ning ekspordikontrolli poliitika läbivaatamise vajadust[11].

Lisaks võetakse arvesse ka muid asjakohaseid transpordipoliitika meetmeid, sealhulgas teavitusformaalsuste direktiivi[12] riiklike ühtsete liideste loomise kohta, et jagada laevadega seotud teavet ja siduda seda teavet muude riiklike e-süsteemidega, andmevahetussüsteemi SafeSeaNet,[13] mis võimaldab teabe vahetamist liikmesriikide vahel ning e-kaubaveo algatust, millele on osutatud Arvesse võetakse veel asjakohaseid poliitikaalgatusi toodete,[15] loomade, toidu Riskijuhtimise strateegiate valikud sööda ohutuse tagamiseks ja keskkonnakaitseks, eriti FLEGTi[16] and CITESi,[17] ning seotud algatusi intellektuaalomandi õiguste IPR valdkonnas, näiteks ELi intellektuaalomandi õiguste rikkumisega võitlemise tollialast tegevuskava,[18] intellektuaalomandi õiguste jõustamise tegevuskava, millega on ette nähtud töötada välja ELi hoolsuskohustuse süsteem, et takistada intellektuaalomandi õiguste rikkumist kommertseesmärgil,[19] ning strateegia intellektuaalomandi õiguste kaitse ja jõustamise tagamiseks kolmandates riikides, mille eesmärk on rahvusvahelise koostöö edendamine[20].

Lähenemisviisi kulude ja tulude analüüs Komisjon on tellinud uuringu, et määrata kindlaks ja vaadata läbi strateegia rakendamist toetavate alternatiivsete lähenemisviiside kulud ja tulud. Uuringus pöörati erilist tähelepanu lahendustele, mis võimaldavad parandada ELi sisenevaid kaupu käsitlevate andmete kvaliteeti, kättesaadavust ja kasutamist riskijuhtimise eesmärgil.

Hinnati järgmisi poliitikavalikuid: 1 täielik detsentraliseerimine, kogu arendustegevus toimub liikmesriikide tasandil ja osalejatevahelise teabevahetuse kaudu; 2 ühisteenuste kasutamine, luuakse ühine andmebaas, et toetada andmete kättesaadavust liikmesriikide jaoks, ja seotud platvorm, et integreerida ja täiustada liikmesriikidevahelist teabevahetust; 3 ühisteenuste kasutamine koos ühise välise liidese loomisega, kuhu kauplejad saaksid andmeid sisestada ning mis ei sõltu liikmesriigist, kes on pädev andmeid vastu võtma.

Riskijuhtimise strateegiate valikud

Uuringus järeldati, et ühise andmebaasi loomine teabe asjakohaseks ja õigeaegseks jagamiseks aitaks tagada tollivaldkonna tõhusa riskijuhtimise ELis. Ühine väline liides tooks ettevõtjatele täiendavat tulu, sest võimaldaks hoida kokku nende kulusid.

  • Sissejuhatus Sujuval ja ohutul kaubavool on otsustav mõju maailma suurima kaubandusbloki — Euroopa Liidu — majanduskasvule ja konkurentsivõimele.
  • Piiratud aktsiad vorreldes valikutega
  • Crypto Trader Bot
  • Tegevuste ja seatud eesmärkide saavutamist toetab juhtkonna rakendatav riskijuhtimise protsess, mis aitab ennetada ja maandada eesmärkide saavutamist ohustavaid tegureid riske.
  • Applei valiku strateegia 2021

Komisjon kaalub hoolikalt olemasolevaid valikuid ja nende rakendamisega seotud praktilisi küsimusi, sh korraldamise ja rahastamisega seotud küsimusi, ning tegeleb sellega esmajärjekorras. Järeldused Komisjon võtab vajalikud meetmed kõnealuse strateegia ja tegevuskava rakendamiseks, eelkõige seoses liidu tolliseadustiku ja sellega seotud IT-arendustega, ning toimib kooskõlas ELi muude algatustega, mis hõlmavad andmete kogumist.

Komisjon juhib nõukogu ja Euroopa Parlamendi tähelepanu kõnealuse strateegia ja tegevuskava rakendamise tähtsusele. Komisjon kutsub liikmesriike ja muid sidusrühmi üles aitama kaasa strateegia ja tegevuskava tõhusale ja tulemuslikule rakendamisele.

Tollivaldkonna riskijuhtimist käsitlev ELi strateegia: riskide ohjamine, tarneahela turvalisuse tugevdamine ja kaubanduse soodustamine Tarneahela ja kaupade ELi piiriülese liikumise jälgimisel peavad Euroopa tolliasutused võtma meetmeid, et tagada rahvusvaheliste kaubavoogude tarneahela usaldusväärsus; tagada liidu ja selle elanike turvalisus ja ohutus; kaitsta ELi ja selle liikmesriikide finants- ja majandushuve; hõlbustada ja kiirendada seaduslikku kaubandust ning edendada ELi konkurentsivõimet.

Riskijuhtimise strateegiate valikud

Esmatähtis on koostöö muude pädevate asutuste, ettevõtjate ja rahvusvaheliste partneritega. Selleks et tulla toime kaubavahetuse mahu kasvuga ja jälgida tarneahelat, kasutavad tolliasutused riskijuhtimist, et tagada tulemuslik ja tõhus kontroll, vältida põhjendamatuid häireid seaduslikus äritegevuses ja kasutada ressursse tõhusalt.

Kontrolliressursid ja -meetmed võimaldavad keskenduda suure ja tõsise riskiga valdkondadele ning Riskijuhtimise strateegiate valikud vajalikke kontrolle õigel ajal ja õiges kohas. ELi ühtne turg ja tolliliit ning riskide piiriülene ulatus, osutab liikmesriikide vastastikuse usalduse olulisusele ja vajadusele tegeleda riskide ohjamisega tõhusalt, tagades kogu ELis asjakohase järjepidevuse ja ühtsuse. Tollivaldkonna riskijuhtimise ühine ELi raamistik on kindel, kuid seda peab pidavalt kohandama ja arendama, et saavutada ühtsem, tulemuslikum ja kulutõhusam järelevalve tarneahelaga seotud riskide üle.

See on komisjoni ja liikmesriikide ülesanne. ELi tollivaldkonna riskijuhtimise aluspõhimõtted seoses tarnetarneahelaga Strateegia põhineb riskijuhtimisel ning liitu sisenevate, liidust väljuvate ja liitu läbivate kaupade kontrollimisel, võttes nõuetekohaselt arvesse kaupade eripära, riskitaset ja kulusid nii tolli kui ka ettevõtjate jaoks. Kaupade liikumist rahvusvahelises tarneahelas hõlmava riskijuhtimise eesmärk on tuvastada kõik kaupade ja nende liikumisega seotud võimalikud ohud ja riskid, neid hinnata ja analüüsida.

Kui on lisandunud uusi tegevusi, valdkondi või projekte, siis nende osas tuleb riskianalüüs läbi viia nullist alates. Miks võib valesti minna peamine põhjus?

52014DC0527

Millised on potentsiaalsed tagajärjed asutuse jaoks mõju? Millised o riski tagajärjed halvim stsenaarium?

Riskijuhtimise strateegiate valikud

Millised on olemasolevad sise kontrollimeetmed? Millised on alternatiivsed lisanduvad sise kontrollimeetmed? Millised on sisemised ja välised kohustused? Kas on vajadust riske täiendavalt uurida? Millises ulatuses ja kui palju ressurssi see vajaks? Riskide hindamisel tuleb hinnata riski tõenäosust ja mõju lähtudes valitud riskide hindamise metoodikast.

Kui riskid on tuvastatud ning nende esinemise tõenäosus ja mõju suurus hinnatud, järjestatakse riskid nende olulisuse järgi. Alles seejärel hakatakse vaatama, mida nende riskidega tegema peaks ehk millist haldamismeetodit on vajalik rakendada.

Riskijuhtimise strateegiate valikud

Variante on mitmeid: näiteks võib osad riskid lihtsalt teadmiseks võtta, koostada asjakohased tegutsemisjuhised või suuremate riskide haldamiseks kasutada kindlustust.