On voimalus kaubelda islamiga

Vastupidiselt sellele, mida on Lääne inimestele sisendatud, ihkab valdav enamus Vahemere lõunakaldal elavaid moslemeid samu asju kui ameeriklased ja eurooplasedki. Araabia maailma riigitelevisiooni uudistesaated on maailm täis paranoiat ja moonutusi, mis selgitab, miks mõned riigid on nagu Lääne vastu suunatud pimeda raevu kasvulavad, olgugi Lääs selles vaid osaliselt süüdi. Looja andis inimestele käsu maad harida, kuna Ta tegi inimese maa peal Oma asevalitsejaks Prantsusmaa tegi sama Paljud nooremad ja haritumad araablased — need, kes julgevad — põgenevad Ameerikasse ja Euroopasse. Islam ei ole olnud ega ole alati salliv, kuid Iisraeli keeldumine tunnistada kuni viimase ajani isegi Palestiina rahva olemasolu on paljusid araablasi ajendanud suunama oma raevu koguni rohkem lääneriikide kui Iisraeli vastu.

Järgmine number Sillad üle kultuurilõhe Kutse palvusele. Vastastikust aktsepteerimist — ennekõike juutide suhtes — ilmnes kuni Iisraeli riigi sünnini palju rohkem islami- kui ristiusu maades. Kas poleks mõistlikum, pakkus sultan, et suurem osa tulevastest kolonistidest oleksid pigem maurid kui inglased? Meie omad aga taluvad seda väga hästi, sest see ei tee neile halba. Tänapäeval oleks selline palve erakordne, kuid toona sundis see vaid väheseid kulmu kergitama.

Inglased olid ju nii marokolaste kui ka Ottomani impeeriumi lähedased liitlased. Kui Charles II saatis kellegi kapten Hamiltoni vabastama Berberi rannikul orjusse langenud inglasi, kukkus missioon läbi, sest mehed keeldusid tagasi tulemast: nad olid kõik islamiusku pöördunud ja elasid elu, mis oleks kodumaal olnud mõeldamatu.

Silver Day Trading Strateegia

Vaadates nende kahe tsivilisatsiooni vahelisi suhteid mis tahes ajalooperioodil avastame, et Samuel Huntingtoni suguste kirjanike ette kujutatud selged tsivilisatsiooniblokid kaovad. On tõsi, et nagu kristlikus mõtlemises on alati olnud voole, mis on islami vastu sügavalt vaenulikud, nii on ka islamis alati olnud koolkondi, mis on tundnud sügavat vaenulikkust kristlaste, juutide ja teiste mitte-islami religioonide ja tsivilisatsioonide vastu, nagu näiteks vahhabiidi ja salafiidi usulahud, mis on valitseval kohal tänapäeva Saudi Araabias.

Veel umbes põlvkond tagasi olid vahhabiidid vaid kohaliku tähtsusega teoloogiline liikumine, keda enamik moslemeid pidas võõraks usulahuks ja peaaegu uskmatuteks kufr. Alles tänase Saudi Araabia naftarikkus lubas vahhabiitidel Suurem osa islamimaailmast, kaasa arvatud Vahemere lõunakalda riigid, ei ole selliste vooludega kunagi kaasa läinud, nagu ka mitte valdav enamik nendest moslemitest, kes on saanud Euroopa riikide kodanikeks.

Kui Euroopa ja läänemaailm üldisemalt tahavad sellistest inimestest aru saada, On voimalus kaubelda islamiga nad üles näitama senisest suuremat empaatiat. Empaatia ei tähenda sugugi, et tuleb aktsepteerida kõike, millesse moslemid usuvad või mida nad teevad. See tähendab hoopis seda, et tuleb pidevalt püüda mõista, miks see usklike kogukond tunneb end haavatuna, miks nii paljud selle liikmed tunnevad alandust, ja ennekõike seda, miks Valikute ja ostude kauplemine paljud araablased ja berberid tahavad iga hinna eest saada osa Ameerikale ja Euroopale omasest vabadusest ja rikkusest.

Feed aggregator

Sellest ei järeldu, et islamiäärmusluse taassünnil on sarnased tagajärjed. Pole aga mingit kahtlust, et islam on lähemal kogu inimkonda mõjutavale maailmakorrale, kui kristlus ja judaism on paljude sajandite vältel olnud. Lääne valgustatud inimene võib valida, kas uskuda või mitte, kas oma usuline pärand vastu võtta või tagasi lükata. Islam ei mõista ega luba sellist valikut rohkem kui kristlus ajal, mil ketsereid, ateiste ja jumalateotajaid surma saadeti. Lääne traditsioonilisel skeptitsismil on oma keskne väärtus — analüüsida ja vajaduse korral kahtluse alla seada kõiki olemasolevaid väärtusi.

Need laiad üldistused ei anna aga edasi Lääne ja Lähis-Ida keerukust. Iisraelis elavad konservatiivsed juudid sarnast elu paljude vagade moslemitega. Lähis-Idas ja Euroopas elavad paljud moslemid olenemata sellest, kas nad abielluvad moslemite või teistega, täpselt samasugust elu nagu teised inimesed nende ümber.

Vastastikune aktsepteerimine Vastastikune aktsepteerimine — ennekõike juutide puhul — ilmnes kuni Iisraeli riigi sünnini palju On voimalus kaubelda islamiga islami- kui ristiusumaades.

  • Inimkaubanduse voimalused
  • Selle aluseks on järgmised põhimõtted: 1 Absoluutne vara omamise õigus kuulub vaid Loojale.
  • Feed aggregator | Page 8 | University of Tartu
  • И не успел Олвин и руки поднять в прощальном приветствии, как длинный цилиндр тихонько тронулся .
  • Maarake aktsiaoptsioonide tootajad

Milliseid piiranguid juudid islamimaades ka taluma ei pidanud, ei koheldud neid kunagi nii julmalt kui siis, kui nad Liigagi paljud Iisraeli-Palestiina konflikti vaatlejad, nende hulgas juudid, unustavad selle olulise ajaloolise fakti.

Islam ei ole olnud ega ole alati salliv, kuid Iisraeli keeldumine tunnistada kuni viimase ajani isegi Palestiina rahva olemasolu on paljusid araablasi ajendanud suunama oma raevu koguni rohkem lääneriikide kui Iisraeli vastu.

Tänapäeva noortel araablastel ei ole juudi naabritega külg külje kõrval elamise kogemust nagu nende vanematel. Seepärast on nad kerge saak riigi propagandamasinale ja valitsejatele, kes kasutavad Iisraeli-Palestiina konflikti ettekäändena oma rahva põhivabaduste piiramiseks.

Binaarsete voimaluste strateegia labivaatamine

Araablaste veendumus, et Washington on kindlalt Iisraeli On voimalus kaubelda islamiga, selgitab nende tulist vaenulikkust USA vastu, mida tunnevad isegi kõige haritumad ja nüüdismeelsemad moslemid. Eurooplastesse suhtutakse teisiti, sest viimase veerandsajandi jooksul on üha suurem osa neist hakanud mõistma, et Palestiina rahva olemasolu ei saa eitada.

Seda tuleb hoopis tunnistada ja aktsepteerida, muidu ei ole mingit lootust kestvale rahule. Veel üht asjaolu tasub meeles pidada. Palestiina ühiskonna ühe osa üha radikaalsem hoiak tuleneb igapäevastest elutingimustest. Iisraeli riik valitseb seda nii majanduslikult, poliitiliselt, sõjaliselt kui ka sümbolite osas. Kõik tuletab Palestiina ühiskonnale meelde tema alaväärsust.

Euroopa imperialismiajastu allutatud ühiskonnad tunnustasid oma kolonisaatorite ülemvõimu, kuid neutraliseerisid selle sümboolselt, tugevdades oma sisemisi sidemeid ja hoides kolonisaatoritega füüsiliselt distantsi. Kuid Euroopa sotsiaalne ühtekuuluvus ühelt poolt ja koloniaalmaade tugev kultuuriline identiteet teiselt poolt tõi kaasa selle, et allaheidetute pahameelt sai mõningal määral hajutada ühiskondlike struktuuridega. Neid koloniaalelu stabiilsust hoidnud tegureid täna enam ei On voimalus kaubelda islamiga.

Ühiskondlikud sidemed on kaotanud tugevuse ning individualiseerumine on kollektiivset kaitsekilpi veelgi nõrgestanud. Ruumiline eraldatus on kadunud ja televisioon seob geograafilisi piire eirates kõiki kultuure. Nüüdisaja individualism tähendab, et allumine Iisraeli ülemvõimule ei ole enam võimalik, nagu siis, kui koloniaalmaade rahvad uskusid, et nende valitsejad on nendest ülemad — mõttelaad, millest sai kolonialismi psühholoogiline alustala.

Nii Iisrael kui ka Palestiina on täielikult nüüdisajas ja mõlema mõttelaadi võib nimetada moodsaks egalitarismiks, kuigi mõlema poole rassistid väidavad, et suudavad tõestada oma rahvuse ülemust. Lühidalt öeldes elavad nad maailmas, kus valitseb moodne egalitarism, kuid kus kahe poole sotsiaalsed suhted kulgevad uuskolonialistliku mudeli järgi. Sama käib mõneti vähemal määral ka Araabia maailma ja Lääne suhete paljude aspektide kohta. Koloniaalajastu pärand Kuid selleks, et mõista, miks paljude inimeste jaoks Vahemere lõunaosa riikides on hirm Ameerika ja Euroopa sõjalise ülemvõimu ees jäänud nii suureks, tuleb heita tagasipilk kahele eelmisele sajandile.

See, et Araabia maade sageli korrumpeerunud valitsuseliit kasutab seda hirmu sageli ära oma isekatel eesmärkidel, ei vähenda kuidagi lihtinimeste tõelisi hirme. Koloniaalvalitsus oli sageli brutaalne. Kahe ilmasõja vahel kasutasid Ühendkuningriik, Hispaania ja Itaalia oma vaenlaste vastu Afganistanis, Iraagis, Põhja-Aafrikas ja Abessiinias keemiarünnakuid. Prantsusmaa tegi sama Nende sõdade üksikasju on aastakümneid hoitud saladuses ja paljud ametlikud dokumendid nende kohta on seni avalikustamata.

Euroopa poliitikud ja sõjalised juhid olid vägagi teadlikud nendest kemikaalidest surmavaima, sinepigaasi mõjust. See tõi Esimese maailmasõja lahinguväljadel, kui kaitserõivastust veel ei olnud, sõduritele surma ja kohutavaid vigastusi. Kuid just sinepigaasi kasutasid Euroopa väed nendes piirkondades ja ohvriteks langesid sageli vanurid, naised ja lapsed, sest nood olid kaitsetud ja kerge sihtmärk. Eurooplaste uued sõjapidamise normid ei laienenud sõjategevusele, mis oli suunatud nende vaenlaste vastu koloniseeritud maades.

Järgmine number Sillad üle kultuurilõhe Kutse palvusele. Vastastikust aktsepteerimist — ennekõike juutide suhtes — ilmnes kuni Iisraeli riigi sünnini palju rohkem islami- kui ristiusu maades. Kas poleks mõistlikum, pakkus sultan, et suurem osa tulevastest kolonistidest oleksid pigem maurid kui inglased? Meie omad aga taluvad seda väga hästi, sest see ei tee neile halba. Tänapäeval oleks selline palve erakordne, kuid toona sundis see vaid väheseid kulmu kergitama.

Kohalikele, kes ei tahtnud kõrgema tsivilisatsiooni eeliseid vastu võtta, tuli nende endi hüvanguks anda karm õppetund. Ta sundis pärast riigi sõltumatuse väljakuulutamist Ka Alžeeria armee kasutas Napalmi kasutamine Saddam Husseini poolt Iraani sõdurite ja kurdide vastu on paremini dokumenteeritud.

Loomulikult ei ütle ükski neist julmustest kuigi palju kristluse ega On voimalus kaubelda islamiga kohta, sest mõlemad religioonid mõistaksid sellised aktid hukka. Kuid samas — kes viitsibki mäletada, kuidas alžeerlastest ja marokolastest sõdurid mõlemas ilmasõjas liitlasvägesid toetasid? Roomast lõuna poole jääva Cassino lahingu Alžeeriale ja Marokole aga kutset mälestustseremooniale ei saadetud.

Rocket League Trading System

Araabia autokraadid ei ole muidugi ainsad valikulise mäluga juhid. Ka Lääne demokraatlike riikide juhid oskavad seda mängu hästi. See puudutab ka keemiarelvade kasutamist. Araabia maade juhid ehk ei protesteerinudki, kui Saddam Hussein kasutas keemiarelva alguses Iraani ja siis Valikud Kaubandusvorrandid vastu — kuid kas lääneriikide juhid tegid seda?

Igasugune lootus veenda tavalisi araablasi, et Lääs tahab tõsimeeli dialoogi pidada, et NATO ei pöördu tulevikus nende vastu, sõltub sellest, kui hästi me suudame teha lõpparve minevikuga. Valelikkus võib olla paljude araabia juhtide igapäevane leib, kuid ega ka Euroopa juhid On voimalus kaubelda islamiga paremad ole.

Iraagi sõjaga seotud sündmused on pannud paljud eurooplased — araablastest rääkimata — uskuma, et valelikkusest on nende endi põlistes demokraatlikes riikides saanud valitsemise lahutamatu osa.

Araabia maailma kartused Viimase poolesaja aasta jooksul on üha rohkem araablasi hakanud pikaksveninud tagasilöökide jada tõttu tundma tõsist hirmu tuleviku ees. Need tagasilöögid on näiteks Iisraeli riigi loomine ja mitu sõjalist kaotust sellele uuele riigile, araabia natsionalismi ning hiljutiste majandus- ja tööhõivereformide läbikukkumine, Alžeeria ja Liibanoni kodusõjad ning praegune olukord Iraagis. Paljud nooremad ja haritumad araablased — need, kes julgevad — põgenevad Ameerikasse ja Euroopasse.

Kohalejäänutel on lõksusoleku tunne, seda enam, et karm viisakord teeb Euroopasse sõitmise ääretult keeruliseks. Nad elavad skisofreenilist elu, vaadates öösiti Araabia ja Lääne satelliidikanaleid ja minnes hommikuti vastu oma linnade kurvale tegelikkusele. Nad elavad linnades, kus seksuaalvabadus, sõnavabadus ning töö ja elukoha leidmise võimalused on parimal juhul suhtelised. Need on linnad, kus riigitelevisioon pakub Nõukogude stiilis uudiseid, kus rikkus ja võim on liigagi sageli koondunud käputäie inimeste kätte ja kus valimisi korraldatakse tavaliselt vaid Lääne juhtide ja end lollitada laskvate Lääne ajakirjanike meeleheaks.

Dialoogi investeerimine kannab vilja, kuid ainult siis, kui me ei piirdu ainult eliidiga, kes sageli ei ole nende komplekssete ühiskondade tüüpilised esindajad, mida nad juhivad. Lõunas ei lase end keegi haneks tõmmata. Kui Araabia maade valitsused väidavad, et nad peavad oma territooriumil eksistentsiaalset võitlust usust innustust saanud äärmuslastega, usuvad neid vaid vähesed.

On teada, et need valitsused kasutavad väheste usklike Parim kruptograafia Invest selleks, et tühistada religioosse poliitilise opositsiooni kui radikaalse tiiva ühe osa õiguslik staatus. Lääs alahindab liiga sageli lihtsate inimeste teadlikkust ja taibukust. Nood võivad küll olla kirjaoskamatud ja vaesed, kuid mitte rumalad.

Araabia On voimalus kaubelda islamiga enamikul vabadust — majanduslikku, seksuaalset või poliitilist — ei ole. Kuid kõik araablased, eriti nooremad, keda on elanikkonnast üle poole, ihkavad seda. Paljud araablased mõistavad, et terrorismivastasest võitlusest On voimalus kaubelda islamiga saanud mantra, sõna, mille võrku me oleme langenud. Mõnele Lääne juhile see sobib. See võib sobida ka Araabia maade liidritele.

Kuidas vältida Forex pettusi

Kuid teha nägu, et käimas on kõikehaarav terrorismivastane sõda, on mõttetu — ja mitte ainult araablaste jaoks. Vastupidiselt sellele, mida on Lääne inimestele sisendatud, ihkab valdav enamus Vahemere lõunakaldal elavaid moslemeid samu asju kui ameeriklased ja eurooplasedki. Nad ei ole nõus sellega, RSI uleskasvanud strateegia Lääne meedias kujutatakse islamit liigagi sageli olemuselt tagurliku ja vägivaldsena.

Nad põlgavad Lääne liidrite silmakirjalikkust, kes kiidavad nende autokraatidest isandaid õiglaste Windowsi valikute strateegia korraldamise eest, mille tulemus on tavaliselt juba ette ära otsustatud.

Nad jälgivad hämmastusega USA diplomaate, kes räägivad Bagdadis iraaklastele vajadusest lahutada mošee riigist, samas kui USA president rajab poliitikat kristlikele väärtustele. Need asjaolud aitavadki selgitada, miks paljud inimesed ütlevad arvamusküsitlustes, et Osama Bin Laden on nende jaoks tõeline kangelane. Sellega ei taheta öelda, et nad talle järgneksid. Neil On voimalus kaubelda islamiga lihtsalt hea meel nende silmis ülbe USA alandamise pärast, kes peab end Lääne liidriks ja tsivilisatsiooni hälliks ega suuda hoiduda kohalikele epistli lugemisest.

Samuti tasub meeles pidada, et isegi Põhja-Ameerikas ja Lääne-Euroopas On voimalus kaubelda islamiga peale asjatundjate vähe neid, kes saavad päriselt aru, mida NATO endast kujutab, millega ta tegeleb ja mida ta on oma ligi 50aastase olemasolu jooksul saavutanud.

Ainus erand on Balkani riigid. Paljud araablased tunnistavad, et NATO kaitses seal moslemeid.