Aktsiate umberhindlus Maksumoju,

Ehkki Fondi eesmärgiks on pakkuda investoritele positiivset tootlust ei ole Fondi tegevuse kasumlikkus garanteeritud. Fondi depositoorium on Swedbank AS. Siiski, ettevõtted on hakanud toetama tervislikke tööharjumusi ning paremat töö- ja eraelu tasakaalu. Rahandusministeerium: töötab välja otseste maksude, riikidevaheliste maksulepingute, riigilõivude ja kohalike maksude ning maksukorralduse poliitikat töötab välja tollipoliitikat ning käibemaksu, aktsiiside ja muude kaudsete maksude alast poliitikat valmistab ette seaduseelnõusid ja riikidevahelisi maksulepinguid koordineerib maksu- ja tollipoliitika rakendamist. Tingimuslik kohustus avalikustatakse, välja arvatud juhul, kui majanduslikku kasu sisaldavate ressursside vähenemise võimalus on äärmiselt vähetõenäoline. Järgnev tabel annab ülevaate Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli õiglase väärtuse 25 Tegevusaruanne Kinnisvara aruanne muutustest aastal.

Fond investeerib enamasti stabiilsesse, täielikult väljarenditud, mitme rentnikuga kinnisvarasse mitmekesistes, atraktiivsetes suurlinnapiirkondades. Seega eeldatakse, et kinnisvarainvesteeringuid hoitakse ja hallatakse pikaajaliselt. Puhas äritulu jagatud kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega Baltic Horizon Fund Northern Horizon Capital AS, registrikoodregistreeritud aadress Tornimäe 2, TallinnEesti IFRS Rahvusvahelised finantsaruandluse standardid International Financial Reporting Standards Kinnisvarainvesteeringu otsene tootlus Osaku puhasväärtus Puhas äritulu Triple Net-rendileping Vara brutoväärtus Vara puhasväärtus Äritegevusest tulenevad täpsustatud vabad vahendid Puhas äritulu jagatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusega Fondi vara puhasväärtus jagatud fondiosakute arvuga väärtuse määramise hetkel Fondi puhas renditulu Rendileping, mille kohaselt rentnik peab lisaks rendilepingu kohase rendihinna tasumisele katma ka kõik renditava varaga seotud kulud.

Fondi vara brutoväärtus Gross Asset Value ehk GAV Fondi vara puhasväärtus Net Asset Value ehk NAV Fondi kinnisvarainvesteeringutelt teenitud puhas äritulu, millest on maha arvatud Fondi halduskulud, välised intressikulud ja kõik Aktsiate umberhindlus Maksumoju kapitalikulud, sh kulutused, mis on tehtud, et kohandada Fondi kinnisvara Aktsiate umberhindlus Maksumoju sobivaks.

Uusi investeeringuid ja omandamisi, samuti kinnisvara jätkuinvesteeringuid jooksvateks kapitalikuludeks ei loeta. Nii Fondi kui ka Fondivalitseja üle teostab järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon. Fond on tähtajatu avalik fond. Fondi osakuid pakutakse avalikkusele Fondi tingimustes ja kehtivates õigusaktides sätestatud korras. Fond on noteeritud nii Nasdaq Tallinna Aktsiate umberhindlus Maksumoju kaubeldavate fondide nimekirjas kui ka Nasdaq Stockholmi alternatiivsete investeerimisfondide turul.

Pärast edukat kapitali kaasamist ühines Baltic Horizon Fund Kaasatud vahendid eraldati noteerimisele järgnenud nädalatel vastavalt Fondi investeerimisstrateegiale protsessi vältel koostatud investeerimiskava elluviimiseks. Baltic Horizon Fundi osakutega kauplemine Nasdaq Tallinna börsil algas 6.

Kokku märgiti ligikaudu 15 miljonit osakut. Uute osakute pakkumise tulemusena on Fondil nüüd kokku osakut. Baltic Horizon Fundi põhieesmärgiks on teha otseinvesteeringuid Eestis, Lätis ja Leedus, eelkõige pealinnades Tallinnas, Riias ja Vilniuses paiknevasse ärikinnisvarasse. Fond eelistab investeerimisel väljaarendatud, kindla rahavooga kaubandus- büroo- ja logistikapindu, millel on strateegiline asukoht, tugevad rentnikud või kvaliteetne rentnike struktuur ja pikaajalised rendilepingud Aktsiate umberhindlus Maksumoju kus aktiivne varahaldus võimaldab lisaväärtust luua.

Fondi eesmärgiks on kasvada, tehes investorite jaoks atraktiivseid investeeringuid, nii hajutades riske erinevate geograafiliste piirkondade, kinnisvarasegmentide, rentnike ja laenuandjate lõikes.

Struktuur ja valitsemine Fond on maksude seisukohast läbipaistev ja kulutõhus investeeringuteks moodustatud vara kogum. Valitsemistasu on seotud kaubeldavate osakute turukapitalisatsiooniga.

  • Fond investeerib enamasti stabiilsesse, täielikult väljarenditud, mitme rentnikuga kinnisvarasse mitmekesistes, atraktiivsetes suurlinnapiirkondades.
  • MAJANDUS- AASTA ARUANNE - PDF Tasuta allalaadimine
  • Bitcoin Bitcoini hind.
  • Maksud | Rahandusministeerium

Vahetu juhtrühm koosneb Fondivalitseja juhatusest ja nõukogust. Fondil on ka oma nõukogu, mis koosneb neljast sõltumatust liikmest. Northern Horizon Capital AS on kogenud kinnisvarainvesteeringute valitseja. Northern Horizon Capital grupp on tõestanud, et on üks juhtivaid kinnisvarainvestoreid Balti riikides ja mujal ning tunneb põhjalikult neid turge, kus tegutseb. Oma tegevuse vältel on Northern Horizon Capital grupp suutnud üles ehitada tugeva, sidusa ja mitmekesise taustaga meeskonna, kes on kinnisvara soetamisel ja valitsemisel konservatiivne ja põhjalik, ent samas ka aktiivne ja uuendusmeelne.

Fondivalitseja eelistab kõigis suhetes professionaalset, avatud ja vastastikusel usaldusel põhinevat dialoogi ja püüab ära teenida äripartnerite usalduse suure pühendumuse ning läbipaistva ja õiglase äritegevusega. Fondivalitseja arvestab alati investorite parimate huvidega, et tagada kõigi investorite õiglane kohtlemine. Juhatus teeb kõik endast oleneva, et seotud osapoolte vahelisi huvide konflikte ei tekiks või need oleksid nii väikesed kui võimalik. Äriüksused peavad kehtestama ja dokumenteerima huvide konflikti tuvastamiseks, ennetamiseks ja juhtimiseks vajalikud protseduurid, neid järjepidevalt rakendama ja vajadusel grupi kehtestatud poliitikaid, reegleid ja Aktsiate umberhindlus Maksumoju täiendavate juhistega täiendama.

Fondil on sõltumatu investeeringute komitee, mille liikmetel on vajalik kvalifikatsioon ja haridus, Eesti, Läti ja Leedu kinnisvaraturul tunnustatud kogemused ja laitmatu maine. Eesti õigusaktide kohaste depositooriumi ja kontohalduri kohustuste täitjaks on valitud Swedbank. Kontohaldur FX Variants Bloomberg sõltumatu vara puhasväärtuse arvutamise ja Fondi arvepidamise teenuseid ning koostöös Eesti väärtpaberite keskregistripidajaga ka osakuomanikele suunatud teenuseid, sh tehingute ja arvelduste teostamise ja registripidamise teenuseid.

Fondi kinnisvara hindamise põhimõtted on fikseeritud Fondi tingimustes ja need on kooskõlas tavapärase turupraktikaga. Fondile kuuluva kinnisvara väärtust võib hinnata üksnes atesteeritud sõltumatu kinnisvara hindaja, kellel on hea maine ja piisav kogemus sarnase vara hindamisel ning kes tegutseb vastava vara asukohariigis.

Kõik potentsiaalsed investeeringud läbivad enne soetamist ulatusliku ärilise, õigusliku, tehnilise, finants- ja maksuanalüüsi, mille teostab Fondivalitseja koostöös mainekate Aktsiate umberhindlus Maksumoju ja rahvusvaheliste nõustajatega.

Fondi tegevuse üle teostavad regulaarset järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon, investeeringute komitee ning Fondi kontohaldur ja depositoorium Swedbank.

II kvartalis alustati osakute avalikku pakkumist Rootsis ja suunatud pakkumist teistes jurisdiktsioonides. Kombineeritud pakkumises osalenud investorid märkisid kokku pakutavat osakut, mis vastas ligikaudu 30 miljonile eurole.

RIIGI (MAJANDUS)POLIITIKA MÕJU VÄÄRTPABERITE HINDADE KUJUNEMISELE

Kokku emiteeriti uut osakut ja koos müügiks olevate osakutega eraldati investoritele kombineeritud pakkumises kokku pakutavat osakut. Pärast edukat kapitali kaasamist ja vaid mõned päevad pärast Nasdaq Tallinna börsil noteerimist soetas Baltic Horizon Fund P80 kinnisvarainvesteeringu G4S peakorteri hoone Tallinnas ja võttis selle üle. P80 hoone ehitati aastal. Hoone asub linna tuiksooneks oleva Paldiski maantee ääres ja selle brutopind on 9,1 tuhat ruutmeetrit.

Hoone on antud pikaajalisele rendile rahvusvahelisele Taani turvafirmale G4S. Upmala Biroji on büroohoone, mille ehitas aastal saksa kinnisvaraarendaja Bauplan Nord. Hoone ankurrentnikeks on SEB ja CABOT, kes on sõlminud keskpika kuni pikaajalise tähtajaga rendilepingud, ning büroohoone on täielikult välja renditud.

Hoone renditav netopind on ruutmeetrit. Uute osakute pakkumise tulemusena on Fondil nüüd osakut. Ehitustööd peaksid lõppema ja esimesed rentnikud peaksid saama sisse kolida aasta lõpus.

  1. Jaga Valikud Swap
  2. Kauplemissusteem on tasuta

III järgu väljarenditav netopind on ligikaudu ruutmeetrit. Pärast laiendamist ületab Domus Pro väljarenditav netopind ruutmeetrit. Ostukeskuse väljarenditav netopind on ligikaudu ruutmeetrit.

Kinnisvarainvesteeringu ankurrentnikud on Rimi ja MyFitness. Pirita ostukeskuse lepinguline ostuhind oli 12,2 miljonit eurot.

Ostukeskuse soetamiseks kasutati Fondi teise avaliku pakkumise tulemusena kaasatud kapitali. Müüja andis algsele puhtale äritulule kaheaastase garantii. Hoone müüja andis ka algsele puhtale äritulule kaheaastase garantii. Lisaks sai Fond ostuoptsiooni läheduses asuva Duetto II büroohoone omandamiseks, kui see tulevikus ehitatakse.

Nasdaq börsi andmete kohaselt on Baltic Horizon Fundi osak kauplemisaktiivsuse poolest Balti börside väärtpaberite seas seitsmendal kohal. Vastavalt aasta veebruari andmetele on selle kuukäive ligikaudu 1 miljon eurot.

Kõige atraktiivsemateks segmentideks on jätkuvalt soodsa asukoha ja stabiilse rahavooga büroo- ja kaubanduspinnad. Parima kvaliteediga büroo- ja kaubanduspindade tootlus aga langeb sarnaselt Põhjamaades ilmnenud tootluse langustrendidega. Võttes arvesse, et atraktiivseid alternatiive on vähe, on ootused Balti pealinnades asuvatelt core-tüüpi kinnisvarainvesteeringutelt teenitavale tulule langenud.

MAJANDUSAASTA ARUANNE SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 31. DETSEMBER 2016

Üksteise järel valmivad uued büroohooned rentnikele, nt Põhjamaade pankadele, kes soovivad oma üksusi Balti riikidesse üle tuua. Arendajad on endiselt valmis ehitama uusi hooneid suuretele rentnikele, kellega on sõlmitud rendi eelleping. On selgesti näha, et büroohoonete segmendis ületab pakkumine nõudlust, mistõttu rendihinnad on surve all ning konkurents büroohoonete vahel kasvab. Eratarbimine püsis aasta IV kvartalis kõigis Balti riikides tugevana. Suured mainekad ostukeskused on nautinud madalaid vakantsuse määrasid, kuid edaspidi hakkavad uued suuremahulised projektid turul väljakujunenud tasakaalu ohustama.

Uutesse elupiirkondadesse rajatakse konkureerivaid supermarketeid, arvestades seejuures nii tee- kui ka elamuehituse arenduskavasid. Kõik ostukeskuste omanikud püüavad klientide püüdmiseks rohkem vaba aja ja meelelahutusteenuseid pakkuda ning täita neid pindu, mis vabanevad, kui rentnikud internetti kolivad. Kõige teravamat konkurentsi on märgata spordiklubide vahel, mis tegutsevad juba paljudes suuremates ostukeskustes. Valdava osa suurtest tehingutest tegid tuntud investeeringute haldurid ja investeerimisturule sisenesid vaid üksikuid uued tulijaid.

Kasv tulenes peamiselt uutest aastal toimunud soetustest ja teise avaliku pakkumise tulemusena suurenenud rahalistest vahenditest. Fondi vara puhasväärtus seisuga Puhasväärtuse kasv tulenes peamiselt täiendavast kapitalist, mis esmase ja teise avaliku pakkumise käigus kaasati ligikaudu 40,5 miljonit peale märkimistasude maha arvamistja Fondi teenitud kasumist aastal teenis Fond 5,8 miljonit eurot puhaskasumit Puhaskasumit toetasid kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest saadud kasum ja kinnisvarainvesteeringutelt teenitud tulu.

Teisalt mõjutasid puhaskasumit oluliselt Aktsiate umberhindlus Maksumoju ja teise avaliku pakkumisega seotud kulud tuhat eurot. Kontserni aasta Zenbot RSI strateegia renditulu moodustas 7,2 miljonit eurot, kujunedes kõrgemaks kui aastal, mil Kontserni puhas renditulu moodustas 5,3 miljonit eurot. Puhta renditulu kasv eelmise aastaga võrreldes tulenes peamiselt aruandeperioodil soetatud P80 endise G4S hoone, Upmalas Biroji büroohoone ja Pirita ostukeskuse lisandunud rendituludest.

Osakute arvu on võrreldavuse tagamiseks korrigeeritud.

Selleks jäetakse välja varad ja kohustused, mis tavaoludes eeldatavalt ei realiseeru, nagu näiteks tuletisinstrumentide Aktsiate umberhindlus Maksumoju väärtus ja kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kasumilt tekkinud edasilükkunud tulumaks.

Seda toetavad hinnangud, mille kohaselt veavad Balti majanduskasvu peamiselt sisetarbimine ja Balti riikide paremad ekspordiväljavaated. Fond usub, et on kujundanud tugeva investeeringute portfelli, kuhu kuuluvad kvaliteetsed kaubandus- ja büroopinnad, millel on tuntud pikaajalised rentnikud, sh kohaliku kaubandusturu liidrid, valitsusasutused ja juhtivate Põhjamaade ettevõtete Balti peakorterid või tugiteenuste keskused. Lisaks on kolme portfelli lisandunud kinnisvarainvesteeringu Upmalas Biroji, Pirita keskuse ja Duetto I büroohoone müüjad andnud Fondi juhtkonnale kaheaastase puhta äritulu garantii.

Kuna Balti riikide pealinnades puuduvad traditsioonilised südalinna ostutänavad, on ostlemine koondunud ostukeskustesse. Kõik turul tegutsevad tuntud ostukeskused eelistavad kasvada laienemise teel, seetõttu kavandatakse vaid üksikuid uusi keskusi aasta IV kvartalis liiguti aga mitme suuremahulise ostukeskuse projektiga edasi, mistõttu võib arvata, et Balti pealinnade kaubandusmaastik järgnevate aastate jooksul muutub.

Prognooside kohaselt jäävad keskmiste ja suurte kaubanduspindade rendihinnad võrdlemisi stabiilseks. Fondi portfellis olevate kaubanduspindade keskmine rendihinna vahemik oli 9, eurot ruutmeetri kohta kuus, mis vastab turu keskmisele tasemele. Pealinna A-klassi büroopinna rendihinnad püsisid aasta IV kvartalis vahemikus 12,4 eurot ruutmeetri kohta kuus ja kaasaegse B-klassi büroopinna rendihinnad olid vahemikus 8,0 eurot ruutmeetri kohta kuus. Lincona keskmine rendihinna tase oli 10,3 eurot ruutmeetri kohta, mis samuti vastab turu keskmisele tasemele.

Language switcher

Põhjamaadest pärit tugiteenuskeskuste laienemistrend jätkub need rentnikud soovivad ikka veel rentida kümneid tuhandeid ruutmeetreid uusi kontoripindu. See kehtib peamiselt siiski vaid Vilniuse kohta.

Samal ajal on Balti riikide tootlused jätkuvalt baaspunkti võrra kõrgemad kui Lääne-Euroopas või Põhjamaades Aktsiate umberhindlus Maksumoju baaspunkti võrra kõrgemad kui Poolas. Kinnisvara halduskulude tase jäi aasta vältel stabiilseks.

  • Nii Fondi kui ka fondivalitseja üle teostab järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon.
  • MAJANDUSAASTA ARUANNE SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE DETSEMBER PDF Free Download
  • Tootajate aktsiaoptsioonide tasu Uhendkuningriigi jaoks

Järgmiste kvartalite jooksul uuendab juhtkond hoone fassaadi selleks, et hoone oleks rentnikele ja nende töötajatele jätkuvalt atraktiivne. Domus Pro Lisaks hästitöötavale I ja II järgule on plaanis ehitada segakasutusega hoone, mille 6 korrusel asuv renditav netopind on ruutmeetrit esimene korrus on kaubanduspindade jaoks ja kus on lisaks on 2 korrust maa-alust parklat. Ehitustööde ettevalmistusega alustati aasta IV kvartalis, kui saavutati vajalik eellepingute tase.

Hoone peaks valmima 12 kuu jooksul aasta lõpuks. Eellepingutega kaetud laiendustööd on hea näide Fondile väärtust lisavatest tegevustest. SKY supermarket SKY supermarket jätkab oodatult hea netorahavoo tootmist vaatamata sellele, et läheduses avati Maxima kauplus. See tõendab, et elamute keskel, väljakujunenud asukohtades asuvad ostukeskused on ühed jätkusuutlikumad kinnisvarainvesteeringud.