WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem,

Elektroonilise makse liides E-Payment rahvusvaheliste taotluste või registreeringute lõivude võlgnevuste maksmiseks vastavalt WIPO teadetele, kus märgitakse ära sätestatud tähtajaks maksmisele kuuluv lõivude summa, on kättesaadav WIPO Madridi süsteemi veebilehel pealkirja Manage: Madrid e-Services all [26]. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud liikmesriikide tööstusomandi õiguskaitse keskametid edastavad otsinguaruande, milles loetletakse need asjaomases liikmesriigis või asjaomastes liikmesriikides kehtivad varasemad siseriiklikud kaubamärgid, siseriikliku kaubamärgi taotlused või rahvusvaheliste lepingute kohaselt registreeritud kaubamärgid, millele toetudes võib artikli 8 kohaselt keelduda taotletava ELi kaubamärgi registreerimisest, või märgitakse, et otsingu käigus selliseid õigusi ei selgunud. Seejärel edastatakse rahvusvahelise registreeringu taotlus elektrooniliselt WIPO rahvusvahelisele büroole.

Lisateave rahvusvahelise registreerimisprotsessi kohta, tuntud ka kui Madridi süsteem Millise teise keele võib märkida ELi nimetavas rahvusvahelises taotluses?

Rahvusvaheline registreerimine

Euroopa Liitu nimetavas rahvusvahelises registreeringus tuleb valida teine keel EUIPO ametlike keelte hulgast hispaania, inglise, itaalia, prantsuse ja saksa keel. Kui teist keelt valitud ei ole, ei võta EUIPO taotlust vastu ning lükkab selle taasavaldamise edasi, kuni teine keel on valitud.

Kui esialgne keeldumine käsitles üksnes teatud osa kaupu ja teenuseid ja omanik ei vaidlusta seda, siis kehtib keeldumine ainult nende kaupade ja teenuste suhtes ning ülejäänud kaubad ja teenused tunnistatakse vastuvõetavaks. Kohe pärast taotluse saamist taasavaldab EUIPO rahvusvahelise registreeringu automaatselt ELi kaubamärgibülletääni M osas, kus on ainult rahvusvahelised registreeringud vt eSearch plusigapäevaste väljaannete jaotis.

Kuidas suhtleb amet taotlejaga läbivaatamismenetluse käigus?

Menu Intellektuaalomandi kaitse Intellektuaalomandiks loetakse inimese vaimse tegevuse tulemit. Intellektuaalomandi õigused annavad võimaluse kaitsta firma mõningaid immateriaalse varasid. Peaaegu igal äriühingul on sellist vara, mida tasub kaitsta. Isegi juhul, kui ettevõttel intellektuaalomandi kaitset vajavat vara pole, peab olema teadlik teiste ettevõtete õigustest.

Esimene teatis saadetakse omanikule WIPO kaudu. Kui keeldumispõhjust ei kõrvaldata, saadetakse omanikule lõppotsus. Selle otsuse võib vaidlustada apellatsioonikojas.

  • Kas saate raha teenida binaarsete valikute muumisega
  • Madridi süsteem, mis loodi
  • Rahvusvaheline kaubamärk Madridi süsteemi alusel. Juhised. | Patendiamet

Kui apellatsioonimenetlus on lõppenud ja otsus lõplik, saadetakse WIPO-le lõplik teade. Kui absoluutseid keeldumispõhjuseid ei ole, saadab amet WIPO-le esialgse teatise kaitse andmise kohta. See teatis edastatakse omanikule, avaldatakse rahvusvahelise büroo ametlikus teatajas ning kantakse rahvusvahelisse registrisse.

Kas ma võin esitada vanemusnõudeid? EUIPO käsitleb vanemusnõudeid ja otsinguid paralleelselt.

WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem

Varasema registreeringu alusel saab taotleda vanemust eraldi ametlikul vormil MM17mis lisatakse rahvusvahelise registreeringu taotlusele. Vanemust kontrollitakse ainult taotleja esitatud dokumentide alusel.

WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem

Keeldumine võib tugineda kõigile absoluutsetele ja suhtelistele põhjustele, mille alusel EUIPO võib tagasi lükata ka vahetult talle esitatud registreerimistaotluse. Kas on võimalik esitada vastulauset? Vastulauseid võib esitada 3-kuulise perioodi jooksul alates ühest kuust, mis järgneb taasavaldamisele kaubamärgibülletääni M osas, kus on ainult rahvusvahelised registreeringud vt eSearch plusigapäevaste väljaannete jaotis.

Eesti Patendiamet

Varem esitatud vastulaused loetakse esitatuks nimetatud tähtaja esimesel päeval. Vastulause rahuldamise korral teavitab amet WIPO-t rahvusvahelisest registreeringust keeldumisest.

WIPO Seminar on Digitization and New Copyrighted Goods

Kui kõik menetlused on lõppenud ja Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering on kõikide kaupade või teenuste või nende osa ulatuses vastu võetud, avaldatakse see ELi kaubamärgibülletäänis ning WIPO-le saadetakse kaitse andmise teatis. Kui EUIPO lükkab tagasi Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu, on võimalik seda ELi kaubamärgi määruse artikli alusel muuta järgnevaks: Euroopa Liidu liikmesriigi riikliku kaubamärgi taotlus; Madridi protokolli osaliseks olevat Euroopa Liidu liikmesriiki nimetav registreering n-ö tagasiulatuv muutmine.

Kas Euroopa Liidu kaubamärki saab kasutada rahvusvahelise taotluse alusena?

  • Robo nounike sustemaatiline kaubandus
  • Lisateave rahvusvahelise registreerimisprotsessi kohta, tuntud ka kui Madridi süsteem Millise teise keele võib märkida ELi nimetavas rahvusvahelises taotluses?
  • Madridi protokoll (kaubamärgi rahvusvaheline registreerimine)

Jah, sest Euroopa Liit EL on Madridi protokolliga ühinenud ning seepärast saab esitada Euroopa Liidu kaubamärgil põhineva rahvusvahelise taotluse. Sellisel juhul tegutseb EUIPO päritoluametina ning tõendab taotletava või registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgi ja rahvusvahelise taotlusega hõlmatud kaubamärgi identsust. Kuidas esitada ELi kaubamärgil põhinevat rahvusvahelist taotlust?

WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem

Nüüd on võimalik esitada ELi kaubamärgil WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem rahvusvahelise kaubamärgi taotlust veebis. Alternatiivina on võimalik kasutada kahte järgmist vormi.

1. Sissejuhatus

EUIPO vormi esimene versioon on ühes kolmest Madridi protokolli keelest hispaania, inglise või prantsuse. Teine on ülejäänud 20 keeles esitatavate taotluste jaoks mõlemad versioonid on avaldatud EUIPO veebilehel.

Euroopa Parlamendi Tuleks jätta kaubamärgi õiguskaitset sooviva isiku otsustada, kas taotleda siseriikliku kaubamärgi õiguskaitset ühes või mitmes liikmesriigis või ainult ELi kaubamärgi õiguskaitset või õiguskaitset mõlemal tasandil. Tähist tuleks lubada kujutada mis tahes asjakohasel kujul üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutades ja seega mitte tingimata graafiliselt, kui selline kujutamine on selge, täpne, sõltumatu, kergesti kättesaadav, arusaadav, püsiv ja objektiivne.

Kui palju maksab rahvusvahelise registreeringu taotluse esitamine? EUIPO-le rahvusvahelise taotluse esitamisel tuleb maksta lõivu.

Intellektuaalomandi kaitse

Rahvusvahelise registreeringu taotlus võib põhineda registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgil või Euroopa Liidu kaubamärgi taotlusel.

Kaubamärgi omanik või tema esindaja peab esitama taotluse otse EUIPO-le ja seda on WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem teha veebis. Euroopa Liidu kaubamärgi omanik või taotleja peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või tema tegelik ja toimiv tööstus- või kaubandusettevõte või alaline asukoht asub Euroopa Liidus. Kui rahvusvaheline taotlus esitatakse Euroopa Liidu ametlikus keeles, mis ei ole Madridi protokolli keel, tuleb märkida Madridi protokolli keel hispaania, inglise või prantsuse keelmis on rahvusvahelise registreeringu taotluse keeleks.

EUIPO kontrollib rahvusvahelise registreeringu taotluse sisu ja täielikkust eelkõige kaubamärgid, omanik ning kaupade ja teenuste loetelu ulatus.

WIPO rahvusvaheline kaubamargi susteem

Seejärel edastatakse rahvusvahelise registreeringu taotlus elektrooniliselt WIPO rahvusvahelisele büroole. Meie tegevust reguleerivates õigusaktides ei käsitleta registreerimiste ühendamisi, seega ei ole Madridi kokkuleppe ja protokolli see uus säte ameti jaoks siduv, sest ELi kaubamärgi määruse artikli kohaselt kohaldatakse meie tegevust reguleerivate õigusaktide sätteid ainult Euroopa Liitu nimetavate rahvusvaheliste registreeringute suhtes.

Meie tegevust reguleerivad õigusaktid võimaldavad jagada taotlusi ja registreeringuid ELi kaubamärgi määruse artiklid 50 ja ELi Voimalus strateegia hindamise vahend määruse artikli kohaselt kohaldatakse meie tegevust reguleerivate õigusaktide sätteid ka Euroopa Liitu nimetavate rahvusvaheliste registreeringute suhtes vt Madridi kokkuleppe ja protokolli ühiseeskirjade 1.

Registreeringu jagamise taotluse esitamiseks saate nüüd kasutada WIPO vormi MM22 olemas Madridi süsteemi keeltes: ingliseprantsuse ja hispaania keel.