Omakapitali voimaluste maksustamine Hiinas

E-kaubanduse käibemaksumuudatused alates Maksumaksja poolt kasumi kasutamist fondiemissiooniks, kahjumi katmiseks või reservide moodustamiseks ei käsitleta kasumieraldistena või dividendidena TuMS § 50 lõike 1 tähenduses ja seega need maksustamisele ei kuulu. Mitterahalises vormis antud dividendi puhul tuleb see vastavalt turuhinnale ümber arvutada rahasse.

Vastavalt TuMS § 50 lõigetele 1, 11, 2, 22 ja 23 on maksumaksjaks residendist äriühing.

Vastavalt TuMS § 50 lõigetele 1, 11, 2, 22 ja 23 on maksumaksjaks residendist äriühing. Lisa 7 täidavad kõik residendist äriühingud, kes maksustamisperioodil: maksavad välja dividende; teevad väljamakseid omakapitalist; maksavad likvideerimisjaotisi, olenemata nimetatud väljamaksete saajatest ja sellest, kas väljamaksjal maksukohustus tekib või mitte.

Residendist äriühingud on aktsiaselts, osaühing, tulundusühistu, täisühing, usaldusühing ja alates 1. Maksumaksjateks ei ole juriidilised isikud, kellel on keelatud kasumi jagamine oma liikmetele, näiteks mittetulundusühingud. Samuti ei kuulu maksumaksjate hulka avalik-õiguslikud juriidilised isikud, vaatamata sellele, et nad võivad jagada kasumit näiteks Eesti Pank. Maksustamisperiood ja maksumäär Maksustamisperioodiks on vastavalt TuMS § 3 lõikele 2 kalendrikuu ja väljamakstud dividendid, omakapitali väljamaksed või likvideerimisjaotised deklareeritakse lisas 7 selle kalendrikuu eest, millal väljamaksed tegelikult tehakse.

Väljamakse ei tähenda ainult rahalist väljamakset, st raha liikumist. Väljamakse võib olla ka näiteks tasaarvestus vms. Näide Äriühingu üldkoosolekul tehakse dividendide maksmise otsus, kuid äriühing ei tee rahalist väljamakset.

Dividendi saaja ei võta saadud dividende rahas välja, vaid annab äriühingule laenu. Raamatupidamises tehakse vastavad kanded, kuid raha ei liigu.

See ei tähenda, et dividende ei ole välja makstud. Dividendid tuleb deklareerida sellel kalendrikuul, millal väljamaksmata dividend vormistatakse laenuks.

Sa oled siin

Maksumaksja peab maksmisele kuuluva tulumaksu kandma maksu- ja tolliameti pangakontole hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kuu Kui maksumaksja on maksustamisperioodil kalendrikuus välja maksnud dividende, teinud väljamakseid Omakapitali voimaluste maksustamine Hiinas või maksnud likvideerimisjaotisi, st täitnud lisa 7siis tuleb täita ja esitada sama kalendrikuu kohta vorm INF 1 "Dividendide, omakapitalist tehtud väljamaksete ja püsivast tegevuskohast väljaviidud kasumi ning nende saajate deklaratsioon" vastavalt TuMS § 56 lõikele 1.

Deklaratsioonis näidatakse kõik dividendide, omakapitali väljamaksete ja likvideerimisjaotiste saajad. Omakapitali voimaluste maksustamine Hiinas Dividendid ja kasumieraldised TuMS § 50 lõige 1 reguleerib väljamakstud dividendide maksustamist.

Kuigi dividendid makstakse välja jaotamata kasumi arvelt, mis raamatupidamisarvestuses on omakapitali osa, ei käsitleta väljamakstud dividende omakapitali väljamaksetena TuMS § 50 lõike 2 tähenduses. Dividendide väljamaksmisel tuleb maksustamisel pöörata tähelepanu järgnevatele asjaoludele: millise perioodi jaotamata kasumi arvelt maksumaksja dividendid välja maksab; kui maksumaksja on saanud dividende mitteresidendist äriühingult, siis kas saajal on võimalik dividendide väljamaksmisel kasutada krediidi- lisa 7 tabel 2 või vabastusmeetodit INF 11 ; kui dividendid on saadud teiselt residendist äriühingult, siis kas nende väljamaksmisel on võimalik kasutada vabastusmeetodit ja näidata need vormil INF Dividendide maksmise kord on reguleeritud tulundusühistul TÜSga ning täis- ja usaldusühingul, osaühingul ning aktsiaseltsil ÄSga, kuid maksustamine toimub TuMSga reguleeritud korras.

TuMS § 18 lõige 2 sätestab, et dividend on väljamakse, mida tehakse: juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel; puhaskasumist või eelmiste majandusaastate jaotamata kasumist; dividendi saajale, kellel on osalus juriidilises isikus aktsiate või osade omamine, täis- või usaldusühingu osanikuks või tulundusühistu liikmeks olemine või muud vormid vastavalt äriühingu asukohamaa seadustele.

Omakapitali voimaluste maksustamine Hiinas

TuMS § 50 lõige 1 sätestab, et maksustamine toimub olenemata sellest, kas dividendid või kasumieraldised makstakse rahalises või mitterahalises vormis. Mitterahalises vormis antud dividendi puhul tuleb see vastavalt turuhinnale ümber arvutada rahasse.

Üldjuhul kuuluvad kõik väljamakstud dividendid maksustamisele, v. Dividendi mõiste puhul ei tehta vahet, kas dividend on saadud residendist või mitteresidendist äriühingult. Dividendid kuuluvad kapitalitulu hulka ja dividendi saamise aluseks ei ole osaniku või aktsionäri aktiivne tegevus äriühingus.

Juhised maksudeklaratsiooni vormi TSD lisa 7 täitmiseks alates 01.01.2011

Dividendi puhul on tegemist passiivse tulu saamisega, sõltumata sellest, kas omanik võtab kasumi teenimisest osa. Dividend on seotud mitme konkreetse tunnusega.

 1. BKS Stock Option Tehingud
 2. Stock valiku blogi
 3. Seadusemuudatused aastast (ja veidi a. ka) - Pilvebüroo
 4. Его расспрашивают историки из Греварна.
 5. 2021 M F150 FX4 Mootori valikud

Kui mõni tunnustest on täitmata, siis võib-olla tegemist muu kasumieraldisega. Näiteks, kui väljamakse toimub jaotamata kasumist ilma pädeva organi otsuseta. Väljakuulutatud dividendide väljamaksmise kordade arv ei ole piiratud. Eeldatakse, et dividendid makstakse välja korraga. Kui äriühingul ei ole selleks piisavalt vahendeid, siis võib väljamaksmine toimuda ka mitu korda.

Kuigi väljamaksmise kordade arv ei ole piiratud, eeldatakse, et see on kooskõlas heade kommetega ja toimub mõisliku aja jooksul.

Omakapitali voimaluste maksustamine Hiinas

Dividendide väljamaksmine ei tohi halvendada äriühingu majanduslikku seisundit. ÄSi § lõike 3 kohaselt võib põhikirjaga aktsiaseltsi juhatusele anda õiguse teha nõukogu nõusolekul pärast majandusaasta lõppu ja enne majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

Tegemist on väljamakse kiirendatud olukorraga, kus jaotamisele kuuluv kasumiosa on selge, kuid puudub vormikohane üldkoosoleku otsus.

 • Juhised maksudeklaratsiooni vormi TSD lisa 7 täitmiseks alates - tammejuuremahetalu.ee
 • И, наконец, для всех людей оставались еще объединенные вместе миры любви и искусства.
 • Kauplemisstrateegia esimene tund
 • Kaupade maksustamine | Maksu- ja Tolliamet
 • При всем при том, это было именно предупреждение, а не угроза.
 • Hiina majanduse lähiaja väljavaade – võimalused ja ohud
 • Pepper Stone Binaarne valikud

Ka sellist väljamakset maksustatakse analoogselt dividendiga. Näide TÜS § 30 järgi kinnitab dividendi suuruse üldkoosolek ja kui põhikirja kohaselt tuleb liikmele maksta dividende, makstakse ühistu liikmele osa kasumist dividend vastavalt tema osalemisele ühistu tegevuses. Põhikirjaga võib ette näha, et liikmele makstakse dividendi ka vastavalt liikme osamaksu suurusele.

Elukallidus Kanadas Kui palju maksab elamine Kanadas Torontos?

Täis- ja usaldusühingu puhul reguleerib ÄS osanike vahel jaotamisele kuuluva kasumiosa suuruse väljamaksmist. Nimetatud kasumieraldist maksustatakse analoogselt dividendiga. Jaotamisele kuuluvast kasumiosast arvestatakse igale osanikule osa vastavalt tema sissemakse suurusele, kui ühingulepinguga ei ole ette nähtud teisiti.

Muutmata seadused

Ka siin toimub kasumiosa jaotamine pärast majandusaasta lõppu kinnitatud majandusaasta aruande alusel. Maksumaksja poolt kasumi kasutamist fondiemissiooniks, kahjumi katmiseks või reservide moodustamiseks ei käsitleta kasumieraldistena või dividendidena TuMS § 50 lõike 1 tähenduses ja seega need Omakapitali voimaluste maksustamine Hiinas ei kuulu.

Väljamakstud dividendide kajastamine deklaratsioonis Kui maksumaksja kajastab väljamakstud dividende, siis on lisal 7 rida 1 ja rida 7. Selline jaotus on vajalik Kvalifitseerimata aktsiaoptsioonide investeeringud maksuarvestuse jaoks, Omakapitali voimaluste maksustamine Hiinas TuMS § 60 lõikest 2.

Maksustamisel on oluline, milliste perioodide jaotamata kasumi arvelt dividendid välja makstakse. Lisa 7 real 1 näidatakse aastate — jaotamata kasumi arvelt väljamakstud dividendid ja real 7 ülejäänud perioodide jaotamata kasumi arvelt väljamakstud dividendid.

Erinevatel ridadel deklareerimise põhjus on selles, et aastatel — äriühingu teenitud kasum maksustati ja juhul, kui seda kasumit jaotatakse pärast Selleks oligi eelmistel maksustamisperioodidel lisas 7 tabel 1, kus leiti puhaskasumi ühikule langev tulumaksu osa e koefitsient k.

Seadusemuudatused Alampalka ehk miinimumpalka peab maksma täistööajaga töölepingu alusel töötavale inimesele.

Kui pärast Selle tabeli täitmisest on pikemalt kirjutatud " Juhised maksudeklaratsiooni vormi TSD lisa 7 täitmiseks kuni Koefitsienti k ei kasutata enne Näide Äriühing maksis Maksustatav aastatel — lõppenud majandusaastate puhaskasumist maksustamisperioodil väljamakstud dividendi summa 70,00 Real 2 arvutatakse nendelt dividendidelt tulumaksukohustus.

Tulumaksu mahaarvatav osa: rida 1 x k 18,61 Maksumaksjal ei ole aastatel — jaotamata kasumi arvelt väljamakstud dividendidelt maksukohustust.

Omakapitali voimaluste maksustamine Hiinas

Tulumaksu mahaarvatav osa: rida 1 x k 10,01 Maksumaksjal on maksukohustus, mis leitakse real 6. Maksukohustus real 1 näidatud dividendilt: rida 2 — rida 3 — rida 4 positiivne tulem 8,60 Kui maksumaksjal nimetatud maksuvähendust kasutada ei ole, siis näitab ta kõik väljamakstud dividendid lisa 7 real 7.

Hiina püüab oma majanduse arengut suunata kiirema kasvu pealt jätkusuutlikumale arengule, sealhulgas nihutada majandusstruktuuri rohkem teenuste suunas. Vastupidiselt oodatule on jüaani rahvusvaheline kasutamine vähenenud Kuna viimase paari aastaga on Hiina ekspordikasv kiirenenud, on vähenenud ka vajadus nõrgema jüaani järele.

Lisas 7 deklareeritud väljamaksetelt arvutatud maksukohustuste vähendamist real 10 käsitletakse juhendi punktis 7, sest sama maksuvähendus laieneb lisaks ridadel 1 ja 7 kajastatud dividendidele ka real 71 kajastamisele kuuluvatele omakapitali väljamaksetele osas, mis ületavad omakapitali tehtud sissemakseid.