Nursing strateegia 6 cs

Kui ema ei soovi oma last hoida, võib see olla sünnitusjärgse depressiooni, lapsest loobumise või väärkohtlemise suuremaks riskiks. Uurimistulemused kinnitavad, et imetamisel on märkimisväärne kasu nii toiteväärtuslikust, lapse arengulisest, psühholoogilisest, immunoloogilisest, sotsiaalsest, majanduslikust kui keskkondlikust aspektist. HIV positiivne ema peaks kindlasti oma last hoidma, hellitama, olema temaga füüsilises kontaktis. Moraalse düstressi sagedad tunnused on eneses kahtlemine, süütunne, frustratsioon ja viha. Ethical issues of psychiatric nursing in japan: A literature review.

Erandina on käsitsi parandatud autorite nimed, pealkirjad ja pildiallkirjad. Täpsuse aste sõltub mitmest asjaolust: väljaande trükikvaliteedist, mikrofilmi kvaliteedist skaneerimise hetkel, kujunduse elementidest, skannerist, aga ka OCR tärgituvastuse tarkvarast. Ka paberi kehv kvaliteet, väike trükk, erinevad fondid, mitme veeru erinev paigutus, või kahjustunud lehed võivad mõjutada OCR tekstituvastuse tulemust ning seeläbi otsitulemust.

T he aim of the study was to describe moral distress experienced by psychiatric nurses and to describe ethical problems leading to moral distress in psychiatric nursing.

T his study is a theoretical literature review based Igapaevased automatiseeritud kauplemissusteemid 15 peer-reviewed articles, two master theses, one doctoral thesis and one diploma paper. Additionally, one web-based dictionary and materials from approved organisations were used.

1. Select a suitable provider:

Psychiatric nurses experience moral distress at diferent levels and frequencies, depending on their working environments and culture in the wards. Psychiatric nurses experience moral distress through negative emotions, which may lead to depression and burnout syndrome. Nurses who experience moral distress are less satisfied with their work and may decide to leave their specialty. The main ethical problems that lead to moral distress in psychiatric nurses are related to practices of restricting patient autonomy and usage of restraints as well as concerns about stigmatization and discrimination of patients.

Praktikas puutuvad õed paratamatult kokku eetiliste probleemidega, kui neil tuleb langetada Nursing strateegia 6 cs otsuseid, mille puhul pole ühest selget eetiliselt õiget lahendust Aydin Er ja Esoy Lahendamata eetilised probleemid võivad tekitada pingeid ja negatiivseid emotsioone Aydin Er ja EsoyPeet ja Tatrikmida nimetatakse moraalseks düstressiks Peet ja Tatrik Psühhiaatriaõdede töö erineb mõnevõrra teistes õendusvaldkondades töötavate õdede tööst, mistõttu võivad ka moraalset düstressi esile kutsuvad eetilised probleemid olla erinevad.

Patsientide vaimse tervise probleemide tõttu on psühhiaatriaõdede töö aluseks terapeutilise suhte loomine ja efektiivne suhtlemine. Psühhiaatriaõdedel Nursing strateegia 6 cs vaja osutada suuremat tähelepanu turvalise keskkonna tagamisele, sest psüühikahäirega patsiendid võivad olla ohtlikud nii endale kui ka ümbritsevatele inimestele.

Kuna psühhiaatriaõed täidavad erilist rolli vaimselt haavatavas Kaubandus naftavoimalustega patsientide eest hoolitsemisel ja nende õiguste tagamisel, võib psühhiaatriaõendust pidada eetiliste probleemide ning moraalse düstressi suhtes üheks tundlikumaks õendusvaldkonnaks. Eetiliste probleemidega tegelemine on hakanud tänapäevases tervishoius üha enam päevakorda kerkima.

TÜ õendusteaduse magister gerli Usberg kaitses Samas ei ole spetsiaalselt psühhiaatriaõdedel esinevat moraalset düstressi ja seda esilekutsuvaid eetilisi probleeme Eestis varem uuritud.

Rinnaga toitmise strateegia - Naistekliinik

Teema esialgne teaduskirjandusel põhinev käsitlus aitaks psühhiaatriaõdedel teadvustada töös esinevate eetiliste probleemide ja moraalse düstressi võimalikkust. Uurimistöö eesmärk oli kirjeldada psühhiaatriaõdede töös esinevat moraalset düstressi ja seda esilekutsuvaid eetilisi probleeme.

Eesmärgist lähtuvalt olid uurimisülesanded järgmised.

What are the 6 Cs of modern nursing?

Uurimistöö tegemiseks kasutati kirjandusülevaate meetodit. Töö koostamiseks kasutati aastatel — avaldatud 15 teadusartiklit, millest 12 olid kirjutatud empiiriliste ja kolm teoreetiliste uurimuste põhjal.

Nursing strateegia 6 cs Kulude edendamise aktsiate tehingud

Tulemused ja arutelu Psühhiaatriaõdede moraalse düstressi tase ja moraalse düstressi esinemissagedus võivad olla väga erinevad. Seda mõjutavad riigiti erinevad psühhiaatrilise abi osutamist reguleerivad seadused ja tervishoiusüsteemid ning õdede erinevad töökeskkonnad. Ohnishi jt ja Lambour tõid oma uuringutes välja, et moraalse düstressi tekkimist mõjutavad õdede isiklikud ideaalid ning moraalne tundlikkus.

Seda võib seletada õdede hoiakute muutumisega eetiliselt tundlike olukordade suhtes. Oma igapäevatööga toimetulekuks lepivad õed moraalset düstressi esilekutsuvate olukordadega, kohanevad nendega, lähevad kujunenud normidega kaasa või püüavad olukordi mõistusega võtta. Moraalse düstressi sagedad tunnused on eneses kahtlemine, süütunne, frustratsioon ja viha.

Nursing strateegia 6 cs Paevane ajavahemik

Samuti kogetakse jõuetust ja pettumust tervishoiusüsteemis deady ja MccarthyMusto ja Schreiber Mitmest uuringust selgub, et moraalne düstress mõjub negatiivselt õendusabi kvaliteedile deady ja MccarthyLambourchristodolou-fella jt Moraalset düstressi kogevad õed on oma tööga vähem rahul deady ja MccarthyAndo ja Kawano Eetiliste probleemide lahendamise ja moraalse düstressiga kaasnev koorem on psühhiaatriaõdedele väsitav, mistõttu võivad õed otsustada töölt lahkuda deady ja MccarthyMusto ja SchreiberKertchokMolewijk jt Psühhiaatriaõdedes moraalset düstressi esilekutsuvad eetilised probleemid tulenevad nende töö eripärast.

Peamiselt on need seotud patsientide iseseisvuse piiramise, autonoomsusega mitte arvestamise, nendelt informeetitud nõusoleku saamise, ohjeldusmeetmete rakendamise, patsientide stigmatiseerimise ja diskrimineerimisega. Psühhiaatrilise abi osutamise korral on tervishoiutöötajatel oht muutuda paternalistlikuks olukorras, Euraud kauplemise strateegia patsiendi psüühikahäire piirab tema võimet võtta vastu iseseisvaid otsuseid Ogino Patsiendikeskne lähenemine õendusabis peab tagama patsiendi enesemääramisõiguse.

Nursing strateegia 6 cs Trader Bitkoin Review

Seda on võimalik tagada patsiendi kaasamisega raviprotsessi. Psühhiaatriaõed võivad tunda moraalset düstressi olukordades, kus neil tuleb assisteerida arsti uuringute tegemisel või ravi käigus patsiendi informeeritud nõusolekuta Ohnishi jtAndo ja KawanoLambourchristodolou-fella jt Näiteks võidakse patsientidele jagada nende seisundi ja ravi kohta ebapiisavalt teavet ErenAydin Er ja Ersoy või hospitaliseerida patsiente ning ravida neid patsiendilt informeeritud nõusolekut saamata Su jtErenAndo ja KawanoAydin Er ja Ersoychristodolou-fella jt Moraalset düstressi võivad põhjustada ka eutanaasiat puudutavad lahkarvamused multidistsiplinaarses meeskonnas deady ja Mccarthy Ohjeldusmeetmete rakendamine on vastuoluline praktika, mida kasutatakse viimase abinõuna olukorras, kus teised meetodid Nursing strateegia 6 cs tagamiseks ei toimi.

Samas on ohjeldusmeetmete rakendamist nõudvad olukorrad ootamatud ja vajavad kiiret otsustamist, mistõttu võivad õed hiljem oma otsuses kahelda Kontio jt Mitmes uuringus on järeldatud, et Kaubandusvoimaluste kalkulaator ei ole patsientide õigused ja väärikus tagatud ErenAndo ja Kawanochristodolou-fella jt ning psühhiaatriaõed võivad kokku puutuda olukordadega, kus patsiente koheldakse diskrimineerivalt RossErenAydin Er ja Ersoy Psüühikahäirete ja psühhiaatrilise raviga kaasneb sageli ka üldine stigmatiseeritus buttersRossdeady ja MccarthyErenmis võib õdede seas väljenduda negatiivse suhtumisena teatud diagnoosidega patsiendirühmadesse Ross Samas võivad psühhiaatriaõdesid endid stigmatiseerida teiste erialade õed Ross ja ülejäänud ühiskond buttersRossdeady ja Mccarthy Eetiliste probleemide teket mõjutab töökeskkond, mis psühhiaatriaõdesid ümbritseb.

Mitmes uuringus osalenud õed peavad põhilisteks eetiliste probleemide tekkepõhjusteks suurt töökoormust ja ebapiisavat töötajate arvu ühes vahetuses buttersOhnishi jtErenAndo ja KawanoLambourchristodolou-fella jt Töötajate puuduse korral tunnevad õed moraalset düstressi, sest neil on keeruline tagada osakonnas turvalist olustikku Ohnishi jtLambourAndo ja Kawanochristodolou-fella jt Moraalset pinget võivad esile kutsuda olukorrad, milles õdedel on raske tagada patsientide turvalisust kaastöötajate tõekspidamiste või asutuse eeskirjade ja reeglitega seotud vastuolude tõttu.

Näiteks võivad õed kogeda moraalset düstressi, kui neil tuleb töötada õe või arstiga, kes nende hinnangul ei ole pädev ja teeb seetõttu otsuseid, mis ei vasta patsiendi vajadustele deady ja Mccarthychristodolou-fella jt Eriti keeruline on see siis, kui ebaeetiline töömeetod on osakonnas laialdaselt kasutusel ja üldine töökultuur soodustab ebaeetilist käitumist buttersdeady Nursing strateegia 6 cs Mccarthyjarrin Samuti võivad õed leida end olukorrast, kus asutuses kehtivad reeglid patsientide privaatsuse säilitamiseks ei võimalda neil tagada patsientide turvalisust Nursing strateegia 6 cs ja Schreiber Sarnases olukorras olid ka Musto ja Schreiberi uuringus osalenud õed.

Qualifications

Uuringus osalejad teatasid, et neil on küll võimalik taolisi probleeme kaastöötajatega arutada, kuid samas ei ole arutelud efektiivsed ning eetiliselt probleemsete juhtumite kordumine on üks moraalse düstressi põhjusi. Järeldused Psühhiaatriaõdede moraalse düstressi tase ja esinemissagedus varieeruvad sõltuvalt töökeskkonnast ja -kultuurist, õdede isiklikest ideaalidest ning moraalsest tundlikkusest. Moraalset düstressi kogevad õed on oma tööga vähem rahul ja see mõjutab tervikuna negatiivselt õendusabi kvaliteeti.

Psühhiaatriaõdedes moraalset düstressi esile kutsuvad eetilised probleemid on eelkõige seotud patsiendikesksusega, hõlmates iseseisvuse piiramist, autonoomsusega mitte arvestamist, ohjeldusmeetmete rakendamist, patsientide stigmatiseerimist ja diskrimineerimist. Lisanduvad töökeskkonnast tulenevad probleemid, mis on seotud patsientide turvalisuse tagamist takistavate teguritega.

Allikaloend Ando, M. Association between moral distress and job satisfaction of japanese psychiatric nurses. Aydin Er, R. Ethical problems experienced by nurses who work in psychiatry clinics in Turkey. Journal of Psychiatric Nursing, 8 2 : 77— A qualitative study of the ethical practice of newly graduated nurses working in mental health.

Massey Kasutades Binary Options hinnatoimingut. BioMed Research International, A study of the situations, features, and coping mechanisms experienced by Irish psychiatric nurses experiencing moral distress.

Nursing strateegia 6 cs Trading Arhitekt Variants

Perspectives in Psychiatric Care, 46 3 : — Attitudes of psychiatric nurses about the request for euthanasia on the basis of unbearable mental sufering. PLoS One, 10 12 : 1— Eren, N.

Nursing Ethics, 21 3 : — Patient participation: causing moral stress in psychiatric nursing? Scandinavian Journal of Caring Sciences, v Manitoba Nursing strateegia 6 cs. Kertchok, R. Ethical issues and moral distress in psychiatric and mental health nursing: a literature review. Journal of Health Research 29 3 : — Kontio, R. Patient restrictions: are there ethical alternatives to seclusion and restraint? Nursing Ethics, 17 1 : 65— Lambour, S. The experience of moral distress in psychiatric nurses.

Langemets, M. Eesti keele seletav sõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. Molewijk, b.

General nursing home service > Tallinn

BMC Medical Ethics, 4. Musto, L. Issues in Mental Health Nursing, 33 3 : — Ogino, M. Ethical issues of psychiatric nursing in japan: A literature review. Ohnishi, K. Moral distress experienced by psychiatric nurses in japan. Nursing Ethics, 17 6 Kaubandussusteemide arhitektuur — Peet, K.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool, õe õppekava.