Kuidas kasutada raha i kripe munte

Konkurss algas Arvestamata jääb ka see, et asjad, mis muidu on painduvad, võivad teistes tingimustes näiteks külma käes olla jäigad. Filosoofilise probleemi puhul tuleb anda adekvaatne seletus aktsepteeritaval alusel. Viimase puhul on raskus selles, et kui ma tahan esitada osalaused ajatute ja mittemodaalsetena, siis ma saan "kui "mul on rohkem raha, kui mul on" oleks tõene," mis on iseendale vasturääkiv. Kontrafaktuaali väite eelduseks need tingimused ei ole: me ei väida, et kontrafaktuaal on tõene juhul, kui need tingimused on täidetud, vaid seda kontrafaktuaali väites me võtame sidumuse , et vastavaid tingimusi kirjeldavad väited ongi tõesed.

Ja filosoofia on veel vähem edasi jõudnud kui teadus. See on ülelihtsustus, kuid teadlik ja ettevaatlik ülelihtsustus ei ole üldse mitte intellektuaalne patt, vaid uurimistöö eeltingimus. Ei saa uurida kõiki seoseid korraga. Raamat ei ole traktaat, vaid aruanne pooleliolevast tööst, mis loodetavasti jätkub. Seda võib pidada raamatu " The Structure of Appearance " kauge järje alguseks.

Fact, Fiction, and Forecast – Vikipeedia

Kolmanda trüki sissejuhatus [ muuda muuda lähteteksti ] Viimases peatükis oli esimeses trükis kolm reeglit. Teises trükis jättis Goodman teise reegli välja, sest esimene reegel tuleb toime juhtumitega, mille jaoks teine reegel mõeldud on. Kolmandas trükis jättis ta välja kolmanda reegli ning muutis selleasemel esimest reeglit ning võttis kasutusele mitteprojitseeritavuse mõiste.

Scheffler uuris valikulist kinnitust, sillutades teed Marsha Haneni veenvale argumendile, et kõigist tuttavatest kinnituse "adekvaatsustingimustest" on võimalik lahti saada. Wolfgang Stegmüller korrigeeris arusaama, et Karl Popperi koolkonna antiinduktivistid väldivad uut induktsioonimõistatust. Elizabeth Shipley märkis õigesti, et peale projektsioonide arvu annavad predikaadi juurdumusse panuse muu hulgas nende tähtsus, mitmekesisus ja elavus liveliness David Hume'i mõttes.

Probleem üldiselt[ muuda muuda lähteteksti ] Kui puuduvad vahendid kontrafaktuaalide tõlgendamiseks, siis saab vaevalt väita, et meil on adekvaatne teadusfilosoofia. Teadusliku seaduse rahuldav definitsioonrahuldav kinnitusteooria ja rahuldav dispositsiooniterminite sealhulgas "punane" teooria lahendaks suure osa kontrafaktuaalide probleemist.

Ja kontrafaktuaalide probleemide lahendus annaks vastuse küsimustele seaduse ja kinnituse kohta ning potentsiaalsuse tähenduse kohta. Goodman ei väida, et kontrafaktuaalide probleem on nende omavahel seotud probleemide seas loogiliselt või psühholoogiliselt esmane. Pole suurt vahet, kust alustada. Milles probleem seisneb?

Viral, sumpah parbegu ganjang

Piirdume juhtumitega, kus nii antetsedent kui ka konsekvent on muudetamatult väärad. Probleem on määratleda asjaolud, mille korral antud kontrafaktuaal on tõene ning kontrafaktuaal, mille konsekvent on selle kontrafaktuaali konsekvendi eitusei ole tõene.

Ja see kriteerium tuleb seada hoolimata sellest, et kontrafaktuaali ei saa empiiriliselt testidarealiseerides selle antetsedendi. Jutt kontrafaktuaalide probleemist on eksitav selles mõttes, et probleem ei sõltu lause kujust.

Kontrafaktuaali saab esitada ka faktikonditsionaalinamille antetsedent ja konsekvent on tõesed. Näiteks kontrafaktuaali "Kui seda võitükki oleks kuumutatud 50 kraadini, oleks see sulanud" saab esitada kujul "Et see võitükk ei sulanud, siis seda ei kuumutatud 50 kraadini".

Mõlemal juhul on jutt teatud laadi seosest osalausete vahel, ja lause tõeväärtus ei sõltu mitte osalausete tõeväärtustest, vaid selle seose olemasolust.

Selle teisenduse võimalikkus valgustab probleemi olemust ja näitab, et asi ei ole faktivastasuses.

Kuidas kasutada raha i kripe munte

Poolfaktuaali näide on lause "Isegi kui tikku oleks tõmmatud, ei oleks see ikkagi süttinud. Poolfaktuaal tavaliselt eitab seda, mida väidab selle osalausete eitusi sisaldav täielik kontrafaktuaal, meie juhtumil "Kui tikku oleks tõmmatud, oleks see süttinud.

Mõned kontrafaktuaalide liigid tekitavad spetsiaalseid probleeme, näiteks "kontraidentikaalid" "Kui mina oleksin Julius Caesarsiis ma ei oleks Viimase puhul on raskus selles, et kui ma tahan esitada osalaused ajatute ja mittemodaalsetena, siis ma saan "kui "mul on rohkem raha, kui mul on" oleks tõene," mis on iseendale vasturääkiv.

Need raskused on huvitavad, kuid mitte ületamatud. Kontrakomparatiivide puhul saab raskuse lahendada, kui need sõnastada nii, et see, millega võrreldakse, oleks fikseeritud. Edaspidises esituses selliseid problemaatilisi kontrafaktuaale välditakse.

On kaks põhilist probleemi, mis pole küll sõltumatud ja mida võib vaadelda ühe probleemi osadena. Kontrafaktuaal on tõene, kui on teatud seos antetsedendi ja konsekvendi vahel. Aga konsekvent järeldub antetsedendist harva pelga loogika tõttu. Kui öeldakse: "Kui seda tikku oleks tõmmatud, oleks see süttinud," siis eeldatakse, et tingimused on niisugused, et sellest, et seda tikku tõmmatakse, saab järeldada, et tikk süttib, tikk on kvaliteetne ja piisavalt kuiv, hapnikku jätkub jne.

HitBTC vs. Dashi kauplemisvõistlus

Nii et väidetavat seost võib mõista nii, et antetsedendi asemel on selle konjunktsioon tingimusi väljendavate väidetega. Kontrafaktuaali väite eelduseks need tingimused ei ole: me ei väida, et kontrafaktuaal on tõene juhul, kui need tingimused on täidetud, vaid seda kontrafaktuaali väites me võtame sidumuseet vastavaid tingimusi kirjeldavad väited ongi tõesed.

Esimene põhiline probleem on määratleda asjassepuutuvad tingimused: konkretiseerida, millised tingimused on mõeldud võtta antetsedendile lisatavateks. Printsiip, mis võimaldab sellest, et seda tikku tõmmatakse, see tikk on piisavalt kuiv, hapnikku on piisavalt jne, järeldada, et see tikk süttib, ei ole loogikaseadusvaid loodusseadus ehk füüsikaseadus ehk kausaalne seadus.

Teine põhiline probleem puudutab selliste seaduste defineerimist. Asjassepuutuvate tingimuste probleem[ Binaarne voimalus me maaklerite jaoks muuda lähteteksti ] Võib tunduda loomulik välja pakkuda, et me võime antetsedendile lisada tegeliku asjade seisu kirjelduse: asjassepuutuvaid tingimusi pole tarvis välja tuua, sest sellest pole midagi, kui asjassepuutumatud sees on.

Aga kui me võtame sisse kõik tõesed laused, siis nende hulgas on ka antetsedendi eitus; siis saame vastuolulise antetsedendi, millest järeldub kõik; siis ei saa eristada tõeseid ja vääri kontrafaktuaale. Ja kui öelda, et tingimusteks peab olema mingi tõeste lausete hulk, siis tekib samasugune raskus, sest on olemas niisugune tõeste lausete hulk, mis on antetsedendiga vastuolus. Võib-olla siis tuleb välistada väited, mis on antetsedendiga loogiliselt ühitamatud. Aga sellest ei piisa, sest raskus tekib ka tõeste väidete puhul, mis on antetsedendiga muud moodi ühitamatud.

Võtame näiteks: Kuidas kasutada raha i kripe munte see radiaator oleks külmunud, oleks see lõhkenud. Selle raskuse vastu oleks loomulik pakkuda, et kontrafaktuaalid ei tohi sõltuda "tühjadest seadustest": printsiip "kõik x-id on y-id" peab olema niisugune, et mõni x on olemas. Aga see ei aita, sest samale tulemusele saab jõuda ka järgmiste mittetühjade printsiibi abil: "Iga asi, mis kas on radiaator, mis külmub ja ei jahtu kunagi alla nulli, või on seebimull, lõhkeb" ja "Iga asi, mis on kas radiaator, mis külmub ja ei jahtu kunagi alla nulli, või on püssirohi, jääb lõhkemata".

Tundub, et ei jää muud üle kui määratleda asjassepuutuvad tingimused kui kõigi niisuguste tõeste väidete hulk, mis on antetsedendiga nii loogiliselt kui ka mitteloogiliselt ühitatavad mitteloogiline ühitamatus tähendab mõne mitteloogilise seaduse rikkumist tekib muidugi küsimus, mis see mitteloogiline seadus on.

Aga kohe tekib teine raskus. Näiteks kui kontrafaktuaal algab "Kui Jones oleks Carolinas Ei aita ka see, kui nõuda, et ainult mõni tõeste lausete hulk koos antetsedendiga oleks kooskõlaline, sest siis tuleks välja, et nii "kui Jones oleks Carolinas, oleks ta Lõuna-Carolinas" kui ka "kui Jones oleks Carolinas, oleks ta Põhja-Carolinas" on tõesed. Nüüd paistab, et tuleb nõuda, et oleks mingi tingimuste hulk, mis koos antetsedendiga on kooskõlaline ning viib seaduse järgi konsekvendile, aga pole mõnd teist tingimuste hulka, mis viib koos antetsedendiga seaduse järgi konsekvendi eitusele.

Nõuded eeldavad, et antetsedent ise on kooskõlaline, nii et antetsedent ei saa olla kontralegaal; kui tahetakse mõnd kontralegaali tõesena võtta, siis on tarvis lisatrikke. Ent ka sellest ei piisa, sest tõeste lausete seas on konsekvendi eitus. Kui konsekvendi eitus pole antetsedendiga kooskõlas, siis antetsedent viib ilma lisatingimusteta seaduse järgi konsekvendile.

Kui aga konsekvendi eitus on antetsedendiga kooskõlas nagu enamasti onsiis võtame tingimuseks ainult konsekvendi eituse ning saame uueks konsekvendiks vana konsekvendi eituse.

Nii et pakutud kriteerium on harva rahuldatud. Häda on osalt selles, et me vaatame probleemile liiga kitsalt. Me püüdsime kindlaks teha, mis tingimustel väär antetsedent viib väärale konsekvendile, aga sama tähtis on veenduda, et meie kriteerium ei tekita samasugust seost antetsedendi ning selle konsekvendi tõese eituse vahel.

  • Tennis Trading Betfair strateegia
  • Но слишком уж длинный путь лежал у него за спиной, и он всю жизнь ждал этого момента.
  • Настанет день, и она, возможно снова поглотит его сознание.
  • Для меня это не будет иметь значения.

Et asjassepuutuvad tingimused koos antetsedendiga tuli valida nii, et saaksime konsekvendi, siis tundus tarbetu öelda, et tingimused peavad konsekvendiga ühitatavad olema. Ja kuna konsekvendi eitus on eelduse kohaselt tõene, siis tingimused oleksid paratamatult sellega ühitatavad. Aga me testime seda, kas meie kriteerium peale selle, et ta laseb läbi kõnealuse tõese kontrafaktuaali, ka välistab vastupidise konditsionaali.

Kriteeriumi tuleb siis muuta, nõudes, et asjassepuutuvad tingimused oleksid ühitatavad nii konsekvendiga kui ka konsekvendi eitusega. Kas tuleks ka nõuda, et tingimused oleksid ühitatavad nii antetsedendiga kui ka antetsedendi eitusega?

Seda ei ole tarvis. Kui tingimused ei ole ühitatavad antetsedendi eitusega, siis antetsedent järeldub tingimustest. Nii et kui tingimused on ühitatavad nii konsekvendiga kui selle eitusega, siis antetsedendi ja tingimuste konjunktsioonist ei tulene seaduse järgi ei konsekvent ega selle eitus. Asjassepuutuvad tingimused ise ei tohi konsekvendi ja selle eituse vahel otsustada, aga antetsedent koos tingimustega peab viima konsekvendini või selle eituseni. Niisiis, kontrafaktuaal on tõene siis ja ainult siis, kui leidub tõeste lausete hulk asjassepuutuvad tingimusedmis on ühitatav nii konsekvendiga kui selle eitusega ning mille konjunktsioon antetsedendiga viib seaduse järgi konsekvendini ning konsekvendi eituse jaoks sellist hulka ei leidu.

Pärast raamatu esimest trükki näitas W. Parry "Reexamination of the Problem of Counterfactual Conditionals"et ühegi kontrafaktuaali puhul see ei kehti, sest konsekvendi puhul võib selle hulga ainus element olla antetsedendi ning konsekvendi eituse konjunktsiooni eitus, konsekvendi eituse puhul antetsedendi ning konsekvendi konjunktsiooni eitus.

Seega tuleb lisada nõue, et kumbki hulk ei tulene seaduse järgi antetsedendi eitusest. See ei leevenda edasisi raskusi. Nõue, et antetsedendi ja asjassepuutuvate tingimuste konjunktsioon oleks enesega ühitatav, ei ole piisavalt tugev, sest tingimuste seas võib olla lauseid, mis on küll antetsedendiga ühitatavad, kuid ei oleks tõesed, kui antetsedent oleks tõene. Siis paljud väited, mida me peame selgelt vääraks, oleksid selle kriteeriumi järgi tõesed.

Võtame jälle selle näite, kus me ütleme, et kui teatud Kuidas kasutada raha i kripe munte oleks tõmmatud, siis ta oleks süttinud, ja eitame seda, et kui tikku oleks tõmmatud, siis ta ei oleks olnud kuiv. Selle esialgse kriteeriumi järgi oleks ka see teine kontrafaktuaal tõene.

Tõepoolest, võtame üheks asjassepuutuvaks tingimuseks tõese lause, et see tikk ei süttinud. Eeldatavalt on see antetsedendiga ühitatav muidu ei oleks esimese kontrafaktuaali puhul mingeid asjassepuutuvaid tingimusi tarvis.

Nüüd on antetsedendi ja tingimuste konjunktsioon järgmine: "Seda tikku tõmmatakse; see ei sütti; see on hästi valmistatud; hapnikku on piisavalt; jne. Ja tundub, et tingimusi ei saa nii valida, et antetsedendi ja tingimuste konjunktsioon viiks selle konsekvendi eituseni. Asi Kust kaubanduse jagamise voimalusi selles, et tingimuste seas oli tõene lause, mis on antetsedendiga ühitatav, kuid ei oleks tõene, kui antetsedent oleks tõene.

Hilary Putnami eessõna neljandale trükile[ muuda muuda lähteteksti ] Hilary Putnam ütleb, et see teos on kaasaegne klassika, sest iga meie aja tõsine filosoofiaga tegeleja peab olema seda lugenud ning see räägib probleemidest, mis on seniajani filosoofias kõige arutatavamate seas. Induktsiooni probleem ei ole Goodmani jaoks mitte selle tagamine, et induktsioon on tulevikus edukas, sest tagatist ei olevaid induktsiooni iseloomustamine mitte liiga palju lubaval ja mitte ebamäärasel moel.

Nii et sellised väited tuleb asjassepuutuvate tingimuste seast välja jätta. Nii et lisaks muudele nõuetele peab asjassepuutuvate tingimuste hulk olema mitte ainult antetsedendiga ühitatav, vaid ka antetsedendiga koosväidetav cotenablest ei tohi olla nii, et kui antetsedent oleks tõene, siis asjassepuutuvate tingimuste kogum ei oleks tõene.

Kuidas kasutada raha i kripe munte

Tingimuste suhteline fikseeritus on sageli ebaselge, nii et arusaamiseks tuleb anda lisaselgitusi või vihjeid. Vihje annab sõnajärg. Samamoodi saab seletada ülalmainitud paradoksaalseid identsusest rääkivate antetsedentidega kontrafaktuaalide paare.

Fact, Fiction, and Forecast

Goodman ei tee ettepandud reeglit enam täpsemaks ega arutama, kas nõue, et asjassepuutuvad tingimused oleksid antetsedendiga koosväidetavad, teevad mõned muud kriteeriumi punktid liigseks, sest need küsimused kahvatuvad tõeliselt suure raskuse kõrval.

Paistab, et selleks et kindlaks teha, kas antud kontrafaktuaal on tõene, tuleb muu hulgas kindlaks teha, kas on olemas sobiv asjassepuutuvate tingimuste kogum, mis on antetsedendiga koosväidetav ja täidab veel teatud nõudeid. Aga selleks et kindlaks teha, kas antud tingimuste kogum on antetsedendiga koosväidetav, on tarvis kindlaks teha, kas kontrafaktuaal "Kui antetsedent oleks tõene, siis tingimuste kogum ei oleks tõene" ise on tõene.

Aga see tähendab kindlakstegemist, kas on mingi sobiv alternatiivne antetsedendiga koosväidetav tingimuste kogum, mis viib vana tingimuste kogumi eituseni, jne. Tekib lõputu regress või ring, sest koosväidetavus ja kontrafaktuaalid on defineeritud teineteise kaudu.

Ühe kontrafaktuaali tõesuse näitamiseks on tarvis näidata teise oma. Siis jääb kontrafaktuaalide probleem paratamatult lahendamata. Goodman ei taha selle järeldusega nõustuda, kuid ei näe viisi sellest raskusest ülesaamiseks.

Tuleb pähe käsitleda kontrafaktuaale hoopis nii, et lubada alguses ainult neid kontrafaktuaale, mis ei sõltu mingitest tingimustest peale antetsedendi, ja kasutada neid siis teiste kontrafaktuaalide antetsedendi ja asjassepuutuvate tingimuste koosväidetavuse kriteeriumina, jne.

Aga see idee tundub algselt vähetõotav, sest isegi sellisele kontrafaktuaalile nagu "Kui seda tikku oleks tõmmatud, oleks see süttinud" on seda raske rakendada. Seaduse probleem[ muuda muuda lähteteksti ] Veel tõsisem probleem puudutab nende üldväidete loomust, mis võimaldavad antetsedendist ja asjassepuutuvatest tingimustest konsekventi järeldada.

Nende siduvate printsiipide ja asjassepuutuvate tingimuste eristamine on ebatäpne ja meelevaldne: kui paigutada tingimused Ilma binaarsete valikute indikaatorita tasuta allalaadimiseks antetsedendiga konjunktsiooni, siis tekib loogiline seos. Aga sama probleem puudutab ka nende printsiipide loomust, mis saavad toetada sustain kontrafaktuaali; mugav on Kuidas kasutada raha i kripe munte siduvaid printsiipe eraldi.

Selleks et kontrafaktuaali konsekventi antetsedendist ja asjassepuutuvatest tingimustest järeldada, kasutatakse üldväidet, nimelt üldistust C.

Hempel"A Purely Syntactical Definition of Confirmation" konditsionaalist, mille antetsedent on kontrafaktuaali antetsedendi ja asjassepuutuvate tingimuste konjunktsioon ja mille konsekvent on kontrafaktuaali konsekvent.

Näiteks kontrafaktuaali "Kui tikku oleks tõmmatud, oleks see süttinud" korral on siduv printsiip "Iga hästi tehtud ja piisavalt kuiv tikk, mida tõmmatakse piisava hulga hapniku juuresolekul jne, süttib. Oletame näiteks, et mul olid võidupühal taskus ainult mõned hõbemündid.

Siis tavalistel asjaoludel me ei ütleks iga penni kohta, et kui see oleks mul võidupühal peale nende müntide, mis mul taskus olid taskus olnud, siis see oleks hõbedane, kuigi lausest, mis ütleb, et see mul tol päeval taskus oli, saab eeltoodud lause abil järeldada, et see on hõbedane.

Vastupidi, me väidaksime, et kui see münt oleks mul taskus olnud, siis see üldväide poleks tõene. Üldväide ei võimalda faktivastasest eeldusest, et see münt mul taskus oli, järeldada, et see on hõbedane, sest selle eelduse puhul üldväide ise ei kehtiks. Kuigi oletatav siduv printsiip on üldine ja tõene ning võib-olla isegi kõigi juhtude vaatlusega täielikult kinnitatud, ei saa ta toetada kontrafaktuaali, sest ta ei kirjelda seadust, vaid juhuslikku fakti. Paistab seega, et kontrafaktuaali tõesus sõltub sellest, kas järeldamiseks vajalik üldlause on seadus.

Sel juhul on probleemiks põhjuslike seaduste eristamine juhuslikest faktidest. Kui see eristamine õnnestub, siis on sellest kasu ka paljudel juhtudel, mida tavaliselt arvatakse vajavat kahtlast analüütiliste ja sünteetiliste väidete eristust. See probleem on tihedalt seotud probleemiga, mis viis nõudeni, et antetsedent ja asjakohased tingimused oleksid koosväidetavad contenabilityet kontrafaktuaal ei põhineks mingil väitel, mis ei oleks tõene, kui antetsedent ei oleks tõene.

Kahe lause koosväidetavus sõltub osalt sellest, kas teatud üldväited on seadused, ja nüüd olemegi selle probleemi juures. Kas on mingi niisugune viis eristada niisuguste tõeste üldväidete seas seadusi mitteseadustest, et seadused oleks printsiibid, mis toetavad kontrafaktuaale?

Mis tahes katse teha seda vahet, viidates põhjuslikule jõule, võib tagasi lükata kui mitteteadusliku. Ja ilmselt ei saa ükski puhtsüntaktiline kriteerium olla adekvaatne, sest üksikväidetele saab anda kui tahes üldise kuju.

Näiteks väitele "Raamat R on väike" saab anda kuju "Iga asi, mis on Q, on väike," kus Q on mõni predikaat, mis käib ainult R-i kohta. Mis eristab seadust "Iga või sulab 66 °C juures" mitteseadusest "Kõik mündid minu taskus on hõbedased"? Esimest peetakse tõeseks, kuigi paljud juhtumid on kindlakstegemata, veel enam, ennustatakse, et ka vaatlemata juhtumid on sellega kooskõlas.

Teist lauset võetakse juhusliku fakti kirjeldusena pärast kõigi juhtude kindlakstegemist, nende põhjal midagi ei ennustata. See ettepanek tekitab palju probleeme. Idee on selles, et printsiip, mida kasutatakse faktivastaste juhtude otsustamiseks, on printsiip, millega tahetakse end siduda, kui otsustatakse realiseerumata juhtusid, mida saab Kuidas kasutada raha i kripe munte vaadelda. Esimese lähendusena võib öelda, et seadus on tõene lause, mille abil ennustatakse.

Goodman rõhutab David Hume 'i ideed, et mitte lauset ei kasutata ennustamiseks sellepärast, et see on seadus, vaid seda nimetatakse seaduseks sellepärast, et seda kasutatakse ennustamiseks, ning seadust ei kasutata ennustamiseks mitte sellepärast, et see kirjeldab põhjuslikku seostvaid põhjusliku seose tähendust tuleb tõlgendada ennustamiseks kasutatavate seaduste kaudu. Kõikide juhtude instances kindlakstegemise all mõtleb Goodman, et kõiki asju, mis antetsedenti rahuldavad, uuritakse teiste vahenditega, et otsustada, kas need rahuldavad ka konsekventi.

Juhtude juures tekib palju keerulisi küsimusi, mida Carl Hempel on uurinud.

Kuidas kasutada raha i kripe munte

Siin me väldime paljusid neist, sest meil on tegu väga kitsa lausete klassiga, nimelt nendega, mis tekivad teatud laadi konditsionaalide üldistamisel. Järelejäävaid probleeme Goodman siin ignoreerib. Kindlakstegemise all ei mõtle Goodman lõpliku tõe väljaselgitamist, vaid lihtsalt uurimist, mis võimaldab teha otsuse, kas antud väidet või selle eitust Binaarsed valikud Urdu. pidada tõendiks kõnealuse hüpoteesi kasuks.

See kriteerium välistab seaduste seast tühjad printsiibid. Kontrafaktuaalide toetamiseks vajalikud üldistused ei saa olla tühjad, sest neid peavad toetama tõendid. Kui eelmises alajaotuses oleks olnud piisav nõuda, et antetsedendi ja asjassepuutuvate tingimuste konjunktsioon oleks iseenesega ühitatav, võiks nüüd selleasemel stipuleerida, et kui üldistada konditsionaal, mille antetsedent on vana antetsedendi ja asjassepuutuvate tingimuste konjunktsioon ja mille konsekvent on vana konsekvent, saame mittetühja printsiibi.

Aga see ei tagaks, et antetsedendi ja asjassepuutuvate tingimuste konjunktsioon on koosväidetav. Selle kriteeriumi järgi oleks seadused ka tõesed üksikennustused ja paljud teised väited, mida tavaliselt ei nimetata seadusteks, kuid see pole tähtis, sest jutt on ainult teatud laadi väidetest.

Goodman nimetab seadusesarnasteks lauseid, mis ei pruugi olla tõesed, kuid rahuldavad teisi seaduse definitsiooni nõudeid. Praeguse definitsiooni puhul oleks seadusesarnasus juhuslik ja üürike omadus. Seadusesarnased oleksid ainult need väited, mida juhtumisi on tegelikult ennustamiseks kasutatud.

Ja tõene lause, mida on ennustamiseks kasutatud, lakkaks olemast seadusesarnane, kui kõik selle juhud on kindlaks tehtud. Definitsioon tuleb ümber sõnastada umbes nii: üldväide on seadusesarnane siis ja ainult siis, kui see on aktsepteeritav enne kõigi oma juhtude kindlakstegemist. Saab vastu väita, et "aktsepteeritav" on ise dispositsioonitermin, kuid Goodman paneb ette kasutada seda esialgselt, et see lõpuks asendada mittedispositsioonilise definitsiooniga.

Sellel kriteeriumil on ka teine raskus. Oletame, et kohane üldistus ei toeta antud kontrafaktuaali, sest ta pole seadusesarnane, näiteks "Iga asi minu taskus on hõbedane".

Kuidas kasutada raha i kripe munte

Et saada seadust, tuleb siis lihtsalt antetsedenti kavalalt laiendada, näiteks: "Iga asi, mis on minu taskus või on kümnesendine münt, on hõbedane. Kui võtta algne kontrafaktuaal ja valida asjakohased tingimused nii, et nende ja antetsedendi konjunktsioon on "P on minu taskus; P on minu taskus või on kümnesendine münt," siis saab konstrueeritud pseudoseaduse abil järeldada, et P on hõbedane.

Nii toetatakse ebatõest kontrafaktuaali. Kui disjunktsiooni tahetakse vältida, võib saada sama tulemuse uue predikaadi "dimo" 'on minu taskus või on kümnesendine münt' abil. Praeguse kriteeriumi abil võib iga väite laiendada seadusesarnaseks, näiteks võib väita, et ennustav lause "See raamat on must ja kõik apelsinid on ümmargused" näitab, et see, et raamat on must, tuleneb seadusest.

Goodmani arvates tuleb seadusesarnasuse definitsiooni modifitseerida nii: lause on seadusesarnane, kui selle kindlaksmääramine ei sõltu mingi kindla juhu kindlakstegemisest. Selles sõnastuses osutuvad tühjad printsiibid seadusteks.

Kui kindel juht asendada kindla juhtude klassiga, siis tühjad printsiibid osutuvad mitteseadusteks, sest nende aktsepteerimine sõltub juhtude tühja klassi uurimisest. Siin sobivad mõlemad sõnastused. See välistab seaduste seast näiteks väited "See raamat on must ja apelsinid on ümmargused", "Iga asi, mis on minu taskus või on kümnesendine münt, on hõbedane" ja "Kõik kivid selles kotis peale nr 19 on punased ja nr 19 on must.

Tuleb täpsustada, mis on lause aktsepteeritavus või selle sõltumine või mittesõltumine mingist antud teadmisest. See, et väite aktsepteerimine sõltub mingitest tõenditest, tähendab, et nende tõendite korral on väite aktsepteerimine kooskõlas teatud üldiste standarditega mittetäielikult testitud väidete testimiseks. Siis on loomulik kasutada induktsiooni ja kinnituse teooriat, et leida, millised tegurid määravad, kas lause on ilma täielike tõenditeta aktsepteeritav.

Ent publikatsioonid kinnituse kohta pole selgeks teinud, mille poolest kinnitatavad ja mittekinnitatavad väited erinevad, ega pole õieti tunnistanud probleemi olemasolugi Goodman, "A Query on Confirmation".

Ometi on mõned laused, näiteks "Kõik asjad minu taskus on hõbedased" ja "Ühegi Võib-olla toob seletuse olemasolevate kinnitusteooriate hoolikas väljaarendamine, ent kuna seal pole kinnitatavate ja mittekinnitatavate lausete eristamisele tähelepanu pööratud, on enamikule kinnitusteooriatele lihtne esitada tõsiseid vastunäiteid. Oletame, et kotis on 26 kivi, mis on tähistatud tähestiku tähtedega.

Meile ei öelda, mis värvi on d, kuid öeldakse, et kõik teised kivid on punased. Tavalise kinnitusteooria järgi annab see tugeva kinnituse sellele, et kõik kivid on punased, sest meil on 25 teadaolevalt soodsat juhtu ja pole ühtegi teadaolevalt ebasoodsat juhtu.

Ent sama hästi võib öelda, meil on tugev kinnitus sellele, et d ei ole punane ja teised on. Ühed ja samad tõendid kinnitavad ühetugevalt, et d on punane, ja et d ei ole punane.

Kui "punase" ja "mittepunase" asemel peaks kasutama ainult ühte predikaati, siis Goodman kasutaks predikaati P: 'on kotis ja kas ei ole d ja on punane või on d ja ei ole punane'.

Siis on tõenditeks 25 positiivset juhtu selle kohta, et kõik kivid on P-d, niisiis võib järeldada, et d ei ole punane. Lihtsalt probleemist, millised väited on kinnitatavad, saab samaväärne probleem, millised predikaadid on projitseeritavad tuntud juhtudelt tundmatutele. Goodman ei tea, kuidas neist raskustest üle saada, aga lahendus on siin hädavajalik, sest ainult juhtudel, kus valmidus väidet aktsepteerida on seotud testitavate juhtumite ennustustega, annab aktsepteerimine väitele autoriteedi käia faktivastaste juhtude kohta, mida ei saa otseselt testida.

Mõned probleemid kontrafaktuaalide kohta sõltuvad koosväidetavuse cotenability definitsioonist, mis omakorda tundub sõltuvat nende probleemide lahendamisest. Teised probleemid nõuavad seaduse adekvaatset definitsiooni.

Siin pakutud esialgne seaduse kriteerium on mõistlikult rahuldav selles suhtes, et ta välistab soovimatut laadi väited ning taandab probleemi ühe aspekti küsimusele, kuidas defineerida asjaolud, mille korral väide on aktsepteeritav sõltumatult iga antud juhu kindlakstegemisest.

Sellele küsimusele ei oska Goodman vastata. Eessõna: filosoofilisest südametunnistusest[ muuda muuda lähteteksti ] Elus tulevad probleemid sageli järeleandmistest endale, filosoofias aga enesesalgamisest. Ent kui elu pole ilma naudinguteta elamist väärt, siis filosoofia on ilma piiranguteta vaevalt olemas. Filosoofilise probleemi puhul tuleb anda adekvaatne seletus aktsepteeritaval alusel. Kui oleme valmis võtma kõike arusaaduna, siis pole midagi seletada; kui me keeldume midagi kas või esialgselt selgena võtmast, siis seletamine pole võimalik.

See, mida me peame probleemiks ja mida me peame lahenduseks, sõltub sellest, kuidas me tõmbame joone juba selge ja alles selgitust vajava vahele. Vettpidavat üldist printsiipi selle joone tõmbamiseks on väga raske leida.

Tähenduslikkuse verifikatsioonikriteeriumi abil loodeti palju filosoofilist pahna välja visata, kuid väga raskeks osutus leida vormelit, mis ei välistaks ühtlasi suurt osa täiesti korralikust teaduslikust teooriast. Seda ebaedu on ületähtsustatud. Headuse üldise teooria puudumine Jaapani Binary Option Broker muuda pahe vooruseks; tähenduslikkuse üldise teooria puudumine ei muuda tühje sõnu valgustavaks jutuks.

See ebaõnnestumine, nagu ka suutmatus täpselt öelda, mis vahe on õigel ja vääral, on julgustanud arvamust, et kõik kõlbab: kõik on õige, mida karistamatult teha saab, ja kõik on selge, mis töötab. Goodman leiab, et mingi mõiste kasulikkus ei anna tunnistust mitte selle mõiste selgusest, vaid sellest, et selle mõiste selgitamine on filosoofiliselt tähtis. Et puudub selguse mugav ja usaldatav kriteerium, siis üksikmõtleja saab toetuda ainult oma filosoofilisele südametunnistusele.

Südametunnistus on tabamatu, muutlik ning raskuste või ahvatluste puhul kergesti vaigistatav. Ta annab parimal juhul üksikotsustusi, ja eri inimestel võivad need olla väga erinevad. Jutt südametunnistusest tähendab lõppkokkuvõttes seda, et baasotsustusi õigustada ei saa. Kui sinu südametunnistus on liberaalsem kui minu oma, siis ma nimetan mõnd sinu seletust hämaraks või metafüüsiliseks ja sina nimetad mõnd minu probleemi triviaalseks või donkihhotlikuks.

Mõned asjad, mis tunduvad Goodmanile mitteaktsepteeritavad ilma seletuseta, on dispositsioonidkontrafaktuaalidvõimalikudkuid mitte tegelikud entiteedid või elamusedneutriinodinglidKuidas kasutada raha i kripe munte ja klassid.

Kuidas kasutada raha i kripe munte

Goodman räägib klassidest enam-vähem vabalt, sest enamikul tavalistel väidetel klasside kohta on nüüdseks rahuldavad tõlgendused, ja ta ei taha mitme asjaga korraga tegelda. Inglite ja kuradite seletamist võib ta kaua oodata, sest nii tema kui ka teadlased neist vaevalt midagi räägivad.

HitBTC x Dashi kauplemisvõistlus - krüptoökonoomika

Neutriinode peale filosoofide hammas veel ei hakka. Ent dispositsioonide, kontrafaktuaalide ja võimalike entiteetide probleem on ühed pakilisematest ja läbivamatest epistemoloogias ja teadusfilosoofias. Need võtab Goodman nüüd jutuks. Sellest, millele viitamisest Goodman mainitud probleemide lahendamisel hoidub, ilmnevad veel mõned tema eelarvamused. Ta ei toetu eristusele põhjusliku seose ja juhusliku korrelatsiooni vahel, olemusliku liigi ja kunstliku liigi vahel ega analüütilise ja sünteetilise väite vahel.

Võidakse vastu vaielda, et taevas ja maa peal on palju asju, millest Goodmani filosoofia undki ei näe. Goodman aga muretseb selle pärast, et tema filosoofia ei näeks und asjadest, mida taevas ega maa peal ei ole. Kontrafaktuaalid[ muuda muuda lähteteksti ] Goodman alustab kontrafaktuaalidest, sest tegu on harjumuspärase kõneviisiga, need on praegu filosoofias trendikad ning dispositsioonidest ja võimalikest entiteetidest on kerge rääkida kontrafaktuaalide kaudu.

Goodmanile tundub, et suurt keegi ei taha seda mõistet enam võtta selgitust mittevajavana. Samamoodi võiks küsimusele, mis on kinnisvara väärtus, vastata, et see on hind, millega selle saaks maha müüa; see pole Goodmani meelest vastus. Ent ometi, kui asendada lause "k on painduv" lausega "kui k oleks piisava surve all, siis ta painduks," on see samm seletuse poole.

Saime lahti dispositsiooniterminist "painduv", kasutamata sõna "võimalik".

Peale selle on meil juba midagi analüüsi taolist, sest kontrafaktuaal koosneb osalausetest. Modaalsus on kadunud, ja me saame keskenduda kahe väitlihtlause suhtele.

Nüüd on tunne, et ontoloogilise probleemi asemel on keeleprobleem. Ja küllap me loodame, et kontrafaktuaalide analüüsimisel saab eeskujuks võtta tavalised konditsionaalid. Goodman arvab, et neil põhjustel ja lootuse tõttu paljud probleemid ühe hoobiga lahendada ongi hakanud kontrafaktuaalide vastu rohkem huvi tundma. Kontrafaktuaalid ei ole tõeväärtusfunktsioonidsest nende antetsedent ja konsekvent on alati väär, aga nende tõeväärtus võib olla erinev.

Nii et kontrafaktuaalne seos tuleb teisiti defineerida. Mõne filosoofi arvates kontrafaktuaalid ei ole tõeväärtusega väitedvaid järelduse tegemise reeglid või load.

Kuidas kasutada raha i kripe munte

Igatahes ka kehtivate ja kehtetute lubade eristamiseks tuleb leida piisavad ja tarvilikud tingimusedmille korral kontrafaktuaal on õigustatud. Tõelise kontrafaktuaali korral tavaliselt konsekvent antetsedendist loogiliselt ei järeldu näiteks tiku süttimine ei järeldu tiku tõmbamisestvaid apelleeritakse mingile üldisele füüsikalisele printsiibile. Esiteks, tikk ei sütti iga kord, kui teda tõmmatakse. Peavad olema soodsad tingimused. Väide S "Kui seda-ja-seda tikku oleks siis-ja-siis tõmmatud, siis see tikk oleks süttinud.

Kontrafaktuaal on tõene siis ja ainult siis, kui antetsedent koos asjakohaste tõeste väidetega kaasnevate tingimuste kohta viib tõese üldise printsiibi tõttu konsekvendini. Aga millised väited on asjakohased? Meie näitel kindlasti mitte kõik tõesed väited selle tiku ja selle hetke kohta, sest näiteks "siis ei tõmmatud tikku" ja "tikk siis ei süttinud", on antetsedendi või konsekvendiga ühitamatud.

Varsti selgub, et veel väiteid tuleb välja jätta, ja pärast pikki ponnistusi leida pädev vormel, mis pole ise kontrafaktuaalne, tuleb tunnistada, et see on väga raske probleem. See ei taandu mingil lihtsal ja ilmsel moel seaduse probleemile, nagu mõned autorid arvavad.

Teiseks, mitte iga tõene üldprintsiip ei suuda toetada kontrafaktuaali. On tõsi, et iga inimene, kes praegu selles ruumis viibib, on külmumise eest kaitstud. On ka tõsi, et iga inimene, kes praegu selles ruumis viibib, oskab inglise keelt.

  • RSI Divergence Trading System
  • HitBTC vs.
  • Он знал, что оказался лицом к лицу с могуществом и мудростью, по отношению к которым человек может испытывать благоговение, но не ужас.
  • И оба -- Хилвар и Олвин -- сделали огромный шаг в понимании основ культуры Диаспара и Лиза.

Võtame nüüd mõne eskimo, kes praegu kuskil Arktikas on peaaegu külmunud. Kui ta oleks praegu selles ruumis, siis ta oleks külmumise eest kaitstud, aga ta ei oskaks inglise keelt. Milles on erinevus? Võidakse öelda, et esimene üldistus väljendab põhjuslikku seost ehk järeldub seadusest, teine aga on ainult juhuslikult tõsi.

Kaheksa ülemaailmse kauplemisvõistluse võitjat saavad Dashil ja sülearvutitel auhindu, mis sobivad suurepäraselt kauplemiseks. HitBTC ja Dash korraldavad oma promo raames kauplemisvõistluse. Konkurss algas Kaheksa parimat kauplejat saavad preemia. Auhinnafondis on 3. Delli G3 sülearvuti ja dollarit Dashis on 2. Teine reklaamitegevus on Ladina-Ameerika jaoks Twitteri loosimine.

Valitakse Dashi toega nutitelefoni võitja juhuslikult iga nädal. Selle boonuse sisestamiseks peate järgima HitBTC ja Kriips vidistage Twitteris, andke kingitus postitus uuesti ja märkige sõber. Platvorm loodi Börsi kasutajaliides töötati välja kõige nõudlikumate ja kogenud kauplejate vajaduste rahuldamiseks.