Kohalik bioloogilise mitmekesisuse strateegia

Kui kõik jõupingutused konsensuse saavutamiseks on ammendatud ja kokkuleppele ei ole jõutud, võetakse parandus viimase väljapääsuna vastu kõnealuse dokumendi arutamiskoosolekul osalevate ja hääletavate osapoolte kahe kolmandiku häälteenamusega ning depositaar esitab selle kõigile osapooltele ratifitseerimiseks, vastuvõtmiseks või heakskiitmiseks. Uuringud ja koolitus Arengumaade erivajadusi arvestades tuleb osapooltel: a rakendada ja toetada bioloogilise mitmekesisuse ja selle komponentide kindlaksmääramise, kaitse ja säästva kasutamisega seotud teaduse- ja tehnika-alaseid õppe- ning koolitusprogramme ning anda sellealast abi arengumaadele; b toetada ja ergutada bioloogilise mitmekesisuse kaitsele ja säästvale kasutamisele kaasa aitavaid uuringuid, eriti arengumaades, lähtudes inter alia teaduslikes, tehnilistes ja tehnoloogilistes küsimustes nõu andva abiorgani soovitusel vastu võetud osapoolte konverentsi otsustest; ja c aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse uurimise alaste teadussaavutuste kasutamisele selleks, et töötada välja meetodeid bioloogiliste ressursside kaitseks ja säästvaks kasutamiseks vastavalt artiklite 16, 18 ja 20 sätetele. Sellised organisatsioonid ei kasuta oma hääletamisõigust, kui seda kasutavad nende liikmesriigid ja vastupidi.

Foto: Pixabay, CC Public Domain Kiired muutused nõuavad otsustavaid samme Aeg tiksub inimeste kahjuks, sest mitmed uuringud näitavad, et umbes 1 miljonit looma- ja taimeliiki ähvardab lähikümnendite jooksul väljasuremine. Praegu aastateks koostatav rahvusvaheline strateegia peab seadma veelgi rangemad eesmärgid ja tooma bioloogilise mitmekesisuse poliitikakujundajate päevakorras samale tasemele nagu kliimamuutused.

Kohalik bioloogilise mitmekesisuse strateegia

Kuivõrd bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja kliimamuutused on omavahel seotud, tuleb neid paljuski käsitleda üheskoos. Strateegiale on seatud kõrged ootused, sellest loodetakse Pariisi kliimaleppele nii sisult kui ülesehituselt sarnast dokumenti, millega konventsiooni osalisriigid võtaksid endale siduvad kohustused ja seavad selged pikaajalised eesmärgid elurikkuse kaitseks.

Kohalik bioloogilise mitmekesisuse strateegia

Strateegia eelnõu esimene versioon valmis Enne seda läbib eelnõu mitu läbirääkimiste etappi, järgmine neist toimub juba veebruaris Kunmingis.

ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni sekretariaadi koostatud nn null-projekti dokument sisaldab taustteavet, sissejuhatust ja soovitusi, mida arutatakse töörühma järgmisel koosolekul.

Tööraamistikus on esitatud viis pikaajalist eesmärki aastaksmis on seotud bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni visiooniga Need viis eesmärki on üldsõnastuses järgmised: 1.

Töödokumendis on mõned päris ambitsioonikad konkreetsed eesmärgid. Näiteks kavatsetakse Teisalt on keskkonnaühendused tähelepanu juhtinud asjaolule, et kavas toodud ettepanekutes ei käsitleta põllumajandust endiselt kui bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peamist faktorit.

Dokumendi näol on siiski tegemist alles esialgse eelnõuga.

Euroopa Liidu mitmetasandilised sammud ÜRO strateegia eelnõu avaldamine langeb kokku oluliste arengutega ELi keskkonnapoliitikas. Euroopa Parlamendi liikmed hääletasid 8.

Kohalik bioloogilise mitmekesisuse strateegia

Saadikud nõuavad bioloogilise mitmekesisuse osas õiguslikult siduvaid eesmärke. Euroopa rohelisest leppest kirjutas Keskkonnaõiguse keskus pikemalt detsembrikuu uudiskirjas.

Kohalik bioloogilise mitmekesisuse strateegia

Bioloogiline mitmekesisus on kavas integreerida ka teistesse ELi poliitikavaldkondadesse, näiteks ühisesse põllumajanduspoliitikasse ÜPP. Praegu toimub Näiteks on siin liikmesriigid ühe meetmena rõhutanud vajadust kaotada bioloogilist mitmekesisust kahjustavad põllumajandustoetused.

Lisaks sellele kutsub ELi nõukogu üles integreerima bioloogilise mitmekesisuse kaitse ELi mitmeaastase finantsraamistiku — kavandamisse ja rakendamisse ning tulevastesse poliitikameetmetesse, näiteks ühisesse kalanduspoliitikasse ja ringmajanduse tegevuskavasse. Liikmesriigid on avaldanud soovi kiirendada üleminekut ring- ja kliimaneutraalsele majandusele, mis kaitseb ja taastab ka bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid.

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon

Kokkuvõte Hetkeolukord Kohalik bioloogilise mitmekesisuse strateegia, et otsustavateks sammudeks on viimane aeg, kuid aega bioloogilise mitmekesisuse kadu peatamiseks jääb inimkonnal järjest vähemaks.

Paralleelselt sellega valmivad ELi olulised dokumendid Euroopa roheline lepe ja bioloogilise mitmekesisuse strateegia Üks on kindel -- strateegiates ja lepetes seatud suurtest eesmärkidest üksi ei piisa.

Foto: Pixabay, CC Public Domain Kiired muutused nõuavad otsustavaid samme Aeg tiksub inimeste kahjuks, sest mitmed uuringud näitavad, et umbes 1 miljonit looma- ja taimeliiki ähvardab lähikümnendite jooksul väljasuremine. Praegu aastateks koostatav rahvusvaheline strateegia peab seadma veelgi rangemad eesmärgid ja tooma bioloogilise mitmekesisuse poliitikakujundajate päevakorras samale tasemele nagu kliimamuutused. Kuivõrd bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja kliimamuutused on omavahel seotud, tuleb neid paljuski käsitleda üheskoos.

Vaja on ka selgeid tegevusi, nende rakendamis- ja hindamismehhanisme. Hetkel tundub, et EL soovib kindlasti vältida tulevikus hiljutist kibedat tõdemust sellest, et ei suutnud täita endale seatud eesmärki peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine