Kaubanduse tehase poorlemise strateegia.

Tänu kaubandusministeeriumi eesistumisel loodud komitee tööle on selle eesmärk hõlbustada kaubandust ja pakkuda positiivseid arenguid nii ettevõtete kui ka rahvamajanduse osas. Türgis ja Türgis heaks kiidetud ministrite nõukogu Otsused IV lisas esitatud kahesuguse kasutusega kaupade ühiste loetelude ajakohastamiseks tuleks teha võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 36, nimelt liikmesriikide avaliku korra ja ja avaliku julgeoleku huve.

  1. Kaubanduse hõlbustamine on ainus väljapääs majanduskriisist koroonaviiruse varjus
  2. Это был след смирения, слабый намек на то, что Элвин впервые ищет одобрения у своих ближних.
  3. Nutikas Bitcoin Investeerimine
  4. Слушая дебаты, Элвин уяснил себе, что в Совете представлены три направления взглядов на действительность.
  5. Tootesari (määratlus, näited) Kuidas see töötab?
  6. По большей части на лицах его сограждан застыло выражение крайнего недоверия: они все еще не могли отказаться от своего фальшивого прошлого и принять вместо него еще более фантастическую версию реальности.
  7. Элвин забыл об усталости и страхе и ощущал лишь легкое волнение в ожидании близящихся приключений.

Türgis ja Türgis heaks kiidetud ministrite nõukogu Leping jõustus Üks WTO asutamise ja toimimise eesmärke on tagada kogu maailmas äritegevuse "ühtsus" ja "harmoonia", minimeerides sellega kaubandustõkkeid, kõrvaldades õiguslike erinevuste põhjustatud probleemid, samuti vähendades kulusid ja suurendades tõhusust.

Kaubanduse hõlbustamise koordineerimiskomitee koosneb kokku 23 liikmest, mida juhib kaubandusministeerium. Alates asutamisest Kaubanduse hõlbustamise koordineerimiskomitee ülesanne on viia läbi uuringuid kaubanduse hõlbustamise, meie riigi majandusarengule kaasaaitamise, bürokraatia vähendamise, kaubanduskulude alandamise, kaupmeestele läbipaistvusel põhinevate kiirete ja kvaliteetsete tolliteenuste pakkumise ning välisinvesteeringute suurendamise eest meie riigis.

Tänu kaubandusministeeriumi eesistumisel loodud komitee tööle on selle eesmärk hõlbustada kaubandust ja pakkuda positiivseid arenguid nii ettevõtete kui ka rahvamajanduse osas. Kogu maailmas tunnistatakse, et kaubanduse hõlbustamine on koronaviiruse epideemia majanduslike mõjude vähendamise peamine vajadus.

Kuna selle hõlbustamise eesmärgil on vaja käsitleda kaupade, sõidukite ja inimeste piiriülest transporti käsitlevate määruste ja tavade takistusi ja võimalusi, mainitakse, et kõigi nende jaoks tuleks tagada avaliku ja erasektori integratsioon.

Kaubanduse hõlbustamine on ainus väljapääs majanduskriisist koroonaviiruse varjus

On ilmne, et majandused, kes selles kiirete muutuste protsessis muudatusi vastu ei võta, ei suuda säilitada oma konkurentsieeliseid. Lisaks kõigile neile on kaubanduse hõlbustamiseks vaja muuta rohkem mentaliteeti kui protsessi- ja tehinguvõimalusi ning need vahendid peaksid olema jätkusuutlikud.

Niisiis on soovitatav lisada olemasoleva toote- või kaubamärgi alla uus tootevariant. Mõnel suuremal ettevõttel on mitu tootesarja, mida turustatakse erinevate kaubamärkide all, mis on strateegia toodete eristamiseks üksteisest nii, et ettevõtted saaksid hõlpsasti sihtida iga kaubamärgi jaoks vajalikku kliendisegmenti. Kuidas tootesari töötab? Tootesarja peetakse üheks parimaks turundusstrateegiaks, mida ettevõtted kasutavad sageli turule jõudmise laiendamiseks, haarates klientide müüki, kes on juba brändi lojaalsed ostjad.

Nagu juba eespool selgitatud, on selle turundusstrateegia toimimispõhimõte see, et tarbijad reageerivad jaatavalt kaubamärkidele, mida nad juba tunnevad, ning ostavad seetõttu tõenäolisemalt uusi tooteid oma positiivse brändikogemuse või mõne muu brändi tagasivõtmise kõrval.

LOGISTIKA JA KAUBAVOOLUD PEAKSIDA JÄTKUMA ILMA PROBLEEMITA

Näiteks võivad pagariäriettevõttel olla erinevad tooted erinevate kaubamärkide all, mõned neist on suunatud hinnatundlikele tarbijatele, teised aga tarbijatele, kes hindavad hinda rohkem kvaliteeti, kõrvuti muude tavaliste tootesarjadega. Tootesarja näited Mõningaid peamisi näiteid käsitletakse allpool - Amul pakub paljusid tootesarju, mis on omavahel tihedalt seotud, kuid siiski erinevad.

Selle toote hulka kuulub piim, maitsestatud piim, šokolaad, või, kohupiim, jogurt, ghee jne. PepsiCol kui ülemaailmsel kaubamärgil on palju muid alambrände, mis on mõeldud erinevatele tootesegmentidele, näiteks Frito Lay, Quaker Oats, Gatorade ja Tropicana. Microsoft Corporation pakub tootesarja erinevatele segmentidele. Kui liikmesriigid seda vajalikuks peavad, võivad nad kasutusele võtta ka riiklikud üldised ekspordiload madala riskiga ekspordi jaoks.

Suurte projektide jaoks tuleks kehtestada koondluba, et viia lubade andmise tingimused kooskõlla tööstuse erivajadustega. Samuti peaksid liikmesriigid teavitama komisjoni ja teisi liikmesriike kõikidest loa andmisest keeldumise otsustest ekspordi puhul, milleks riikliku kontrolliloetelu alusel luba nõutakse.

Otsused I lisas esitatud selliste kahesuguse kasutusega kaupade ühiste loetelude ajakohastamiseks, mille suhtes kohaldatakse ekspordikontrolli, peaksid olema kooskõlas ülesannete ja kohustustega, mille liikmesriigid või liit on võtnud asjakohaste massihävitusrelvade leviku tõkestamist käsitlevate rahvusvaheliste lepingute ja mitmepoolse ekspordikontrolli korra osalistena või asjaomaste rahvusvaheliste lepingute ratifitseerimise tulemusel.

IQ Optsioonitehingute grupp NZX Kiirem kaubandussusteem

Kui I lisa muudetakse seoses kahesuguse kasutusega kaupadega, mis on esitatud samuti II või IV lisas, tuleks kõnealuseid lisasid vastavalt muuta. Otsused II lisa jagudes A—H esitatud selliste kahesuguse kasutusega kaupade ühise loetelu ajakohastamiseks, mille suhtes kohaldatakse ekspordikontrolli, tuleks teha võttes arvesse käesolevas määruses sätestatud hindamiskriteeriume.

UTIKAD TEEB TÕHUSA ROLLI KAUBANDUSE HÕLBUSTAMISE KOORDINEERIMISKOMITEES

On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas Teabe piisav vahetamine riigisiseste sätete ja otsuste kohta ning sellealased konsultatsioonid peaksid tagama kontrollide tulemusliku ja järjekindla kohaldamise kogu liidu tolliterritooriumil. Võttes arvesse asjaomaste rahvusvaheliste kohustuste muutumist ning tehnoloogia ja kaubanduse arengut edasitoimetamise tundlikkuse hindamise osas, tuleks IV lisas esitatud selliste kahesuguse kasutusega kaupade loetelu, mille suhtes kohaldatakse liidusisesel edasitoimetamisel kontrolle, korrapäraselt läbi vaadata.

Otsused IV lisas esitatud kahesuguse kasutusega kaupade ühiste loetelude ajakohastamiseks tuleks teha võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 36, nimelt liikmesriikide avaliku korra ja ja avaliku julgeoleku huve.

Liidusisesel edasitoimetamisel tehtavad kontrollid peaksid võimaldama liidul ja tema liikmesriikidel täita kõnealustest kokkulepetest tulenevaid Kaubanduse tehase poorlemise strateegia. Eriti oluline on tagada, et kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm ja tehnilised eksperdirühmad konsulteerivad, kui see on kohane, eksportijate, vahendajate, tehnilise abi osutajate ja muude asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas tööstuse ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega, keda käesolev määrus puudutab.

Eeskätt hõlmab see kohustust salastatud teabe salastatuse taset mitte alandada ega salastatust kustutada ilma teabe koostaja eelneva kirjaliku nõusolekuta. Salastamata tundlikku teavet või konfidentsiaalsel alusel esitatud teavet tuleks ametiasutuste poolt sellisena käsitleda. Lisaks on asjakohane kehtestada sätted tulemusliku kontrolli tagamise toetamiseks, muu hulgas kontrollide tagamise koordineerimise mehhanismi kaudu.

Käesoleva määrusega ei kitsendata mingil viisil liidu tolliseadustiku ja selle rakendussätetega ette nähtud ega neist tulenevaid volitusi. Seepärast on asjakohane arendada kolmandate riikidega dialoogi, et soodustada võrdsete tingimuste loomist ja suurendada rahvusvahelist julgeolekut. Eelkõige peaksid liikmesriigid ja komisjon suurendama oma panust mitmepoolse ekspordikontrolli korraga seotud tegevusse.

Liikmesriigid ja komisjon peaksid samuti toetama sellise korra raames tugeva ekspordikontrolli väljatöötamist, kuna see on rahvusvaheliste parimate tavade üleilmne alus ja mudel ning oluline vahend rahvusvahelise rahu ja stabiilsuse tagamiseks.

Euroopa Parlamendi Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel Kuna kõnealusesse määrusesse on vaja teha uusi muudatusi, tuleks see selguse, tulemuslikkuse ja tõhususe huvides uuesti sõnastada. Käesoleva määruse kaudu näitab liit võetud kohustust säilitada kahesuguse kasutusega kaupade suhtes ranged õiguslikud nõuded ning tugevdada asjaomase teabe vahetamist ja suurendada läbipaistvust.

Panus tuleks anda siis, kui kõik liikmesriigid on tuvastanud küberseirekaupade valdkonnas uue riski, et tagada mitmepoolselt võrdsed tingimused. Kõrvalteenused on transport, finantsteenused, kindlustus või edasikindlustus või üldine reklaam või müügiedendus. I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks on vaja ekspordiluba.

Mis on tootesari?

Vastavalt artiklile 4, 5, 9 või 10 on luba vaja ka teatavate I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks kõikidesse või teatavatesse sihtkohtadesse.

Artikkel 4 1.

Kas binaarseid voimalusi maksustatakse Kaubanduse tutvustusi ja voimalusi

Kõnealune pädev asutus otsustab, kas selliseks eksportimiseks on vaja luba. Liikmesriik võib kehtestada või säilitada riigisisesed õigusaktid, mille alusel nõutakse I lisas loetlemata kahesuguse kasutusega kaupade eksportimiseks luba, kui eksportijal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on tervikuna või osaliselt ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel käesoleva artikli lõikes 1 osutatud eesmärgil. Kogu käesoleva artikli kohaselt nõutav teabevahetus toimub kooskõlas õiguslike nõuetega, mis käsitlevad isikuandmete, tundliku äriteabe või kaitstud kaitse- välispoliitika- või riikliku julgeolekuteabe kaitset.

Selline teabevahetus toimub turvaliste elektrooniliste teabeedastusvahendite kaudu, sealhulgas artikli 23 lõikes 6 osutatud süsteemi kaudu.

Artikkel 5 1. Kui eksportija on nõuetekohase hoolsuse põhimõtte kohaselt tehtud järelduste põhjal teadlik, et küberseiretooted, mida ta kavatseb eksportida, ei ole I lisas loetletud ja need kaubad on ette nähtud kasutamiseks tervikuna või osaliselt mõnel käesoleva artikli lõikes 1 osutatud eesmärgil, teatab eksportija sellest pädevale asutusele.

Kõnealune pädev asutus otsustab, kas nõuda asjaomaseks eksportimiseks loa taotlemist või mitte. Komisjon ja nõukogu teevad eksportijatele kättesaadavaks artikli 26 lõikes 1 osutatud suunised. Liikmesriik võib kehtestada või säilitada riigisisesed õigusaktid, mille alusel nõutakse I lisas loetlemata küberseirekaupade eksportimiseks luba, kui eksportijal on põhjust kahtlustada, et need kaubad on tervikuna või osaliselt ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada mõnel käesoleva artikli lõikes 1 osutatud eesmärgil.

Liikmesriik, kes vastavalt lõigetele 1, 2 või 3 kehtestab loanõude, teavitab sellest kohe oma tolliasutusi ja teisi asjaomaseid riiklikke asutusi ning esitab teistele liikmesriikidele ja komisjonile selle loanõude kohta asjakohase teabe, eelkõige asjaomaste kaupade ja üksuste kohta, välja arvatud juhul, kui ta ei pea seda tehingu laadi või teabe tundlikkust arvestades vajalikuks. Liikmesriigid võtavad lõike 4 kohaselt saadud teavet nõuetekohaselt arvesse ja vaatavad selle lõikes 1 sätestatud kriteeriumide alusel 30 tööpäeva jooksul läbi.

Mis on tootesari?

Nad teavitavad oma tolliasutusi ja teisi asjaomaseid riiklikke asutusi. Ajapikendus ei tohi siiski ületada 30 tööpäeva. Liikmesriigid vaatavad lõike 6 kohaselt avaldatud teabe läbi vähemalt kord aastas, tuginedes komisjoni esitatud asjaomasele teabele ja analüüsidele. Selleks et liikmesriigid saaksid läbi vaadata kõik kehtivad keeldumised, kohaldatakse artikli 16 lõikeid 1, 2 ja 5—7 juhul, kui tegemist on küberseirekaupadega, mis ei ole loetletud I lisas.

Teabevahetus toimub turvaliste elektrooniliste teabeedastusvahendite teel, sealhulgas artikli 23 lõikes 6 osutatud süsteemi kaudu.

Liikmesriigid kaaluvad, kas toetada käesoleva artikli lõike 6 kohaselt avaldatud kaupade hõlmamist asjakohase tuumarelva leviku tõkestamise rahvusvahelise korra või ekspordikontrolli korraga, et kontrollimist laiendada. Komisjon analüüsib artikli 23 lõike 2 ja artikli 26 lõike 2 kohaselt kogutud asjaomaseid andmeid.

Rahvusvaheline transpordi- ja logistikateenuste pakkujate assotsiatsioon UTIKAD jätkab tööd epideemia tagajärgede vähendamiseks ning logistika ja kaubavoogude säilitamiseks. Oma artiklis väitis UTIKADi valdkondade suhete spetsialist Gizem Karalı Aydın, et kogu maailmas aktsepteeritakse, et koroonaviiruse epideemia majanduslike negatiivsete külgede vähendamiseks on hädavajalik kaubavahetuse hõlbustamine; Ta teatas, et nad on aktiivselt osalenud üldkoosolekul, 8 tehnilises komitees ja 8 töörühma koosolekul alates Kuigi selles protsessis on esmatähtis inimeste tervis, on elu jätkamiseks vajalik jätkata tööd sellistes valdkondades nagu tootmine, kaubandus, logistika ja see peab olema täidetud. Kokkupuute kaudu levinud epideemia kasvukiiruse vähendamiseks oli vältimatu teatavate erandite korral võtta mõned ettevaatusabinõud majanduse ellujäämiseks, kus elu peatus ning tootmine ja tarbimine vähenesid. Tegelikult on iga maailma riik, kes on selle teadlikkuseni jõudnud, välja töötanud strateegia vastavalt oma vajadustele.

Artikkel 6 1. I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade vahendusteenuste osutamiseks on vaja luba juhul, kui pädev asutus on vahendajat teavitanud, et kõnealused kaubad on ette nähtud kasutamiseks või neid saab kasutada tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil.

Kaubandusvalikud Algusaeg Kasutage Aktsiaoptsioonide loppu

Kui vahendaja kavatseb I lisas loetletud kahesuguse kasutusega kaupade puhul vahendusteenuseid osutada ning ta on teadlik, et need kaubad on ette nähtud kasutamiseks tervikuna või osaliselt mõnel artikli 4 lõikes 1 osutatud eesmärgil, teatab ta sellest pädevale asutusele.