Kalender lai valiku strateegia,

Sügava tootevaliku strateegia pakub seevastu suuremat valikut suurusi, värve, stiile ja kaubamärke. Väiksemate ruumidega jaemüüjad võivad minna põhjaliku valiku juurde, kui nad soovivad spetsialiseeruda kindlale tootele või toodetele, mida nad pakuvad mitmesuguste värvide, suuruste, stiilide ja kaubamärkidega. Akadeemia korraldab oma saalides tasuta või soodsa piletihinnaga avalikke kontserte ja etendusi; teavitab laiemat üldsust oma tegevusest ja avalikest üritustest, kasutades selleks mitmesuguseid kanaleid, et jõuda ühiskonna erinevate gruppideni; arendab koolinoortele suunatud tegevust. Necessary Always Enabled Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Õppekavade ja nende osade moodulid, õppeained eesmärkide, kavandatud õpiväljundite ja hindamiskriteeriumite kriitiline hindamine ja õppekavade kirjelduste uuendamine. Close Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website.

MITMESUGUSEID - FINANTSID -

These cookies do not store any personal information. Non-necessary Non-necessary Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies.

It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. Selle tõmbamiseks pole vaja iga tootekategooria sügavat sortimenti. Sordipood võib pakkuda mitmesuguseid toite ja jooke, isiklikke hügieenitarbeid, väikeseid kodu- ja aiatööriistu, kontoritarbeid, pühadekaunistusi, elektroonikat, aiataimi, mänguasju, lemmikloomatarbeid, ülejäänud raamatuid, salvestusmeediume, õmblustarbeid, mootoriõli ja kodu dekoor.

Key Takeaways Lai valik turustusstrateegiaid tõmbab kliente muljetavaldava tootevalikuga suhteliselt kompaktsesse ruumi. Sügava tootevaliku strateegia pakub seevastu suuremat valikut suurusi, värve, stiile ja kaubamärke. Lai valik võib kõige tõhusam olla butiigis või väikeses kaupluses.

Kaubandussusteem EUR USD

Laia valikuga pood võib konkureerida suurte kastipoodidega, pakkudes parimat teenindust ja nauditavamat ostukogemust. Mitmekülgset strateegiat kasutaval jaemüüjal pole ruumi, kus varuda konkreetse toote erinevaid suurusi ja kaubamärke, kuid tavaliselt on see, mida klient otsib. Näiteks esmatarbekaupade pood võib pakkuda laias valikus tooteid, kuid ei varusta seda poolteist kaubamärki mitmes suuruses.

Üliõpilaste ja iseenda professionaalsele arengule pühendunud õppejõudude tunnustamine ning noorte õppejõudude kaasamine.

Akadeemia teeb pingutusi akadeemilistele töötajatele konkurentsivõimelise palga maksmiseks; toetab vaba semestri, mobiilsustoetuste jm meetmetega akadeemiliste töötajate loome- ja teadustegevust ning professionaalset arengut; soodustab akadeemilist mõttevahetust ja üksteiselt õppimist ning püüab õppejõude senisest enam kaasata oma eriala ja akadeemia kui terviku arendamisse; teeb pingutusi noorte tippspetsialistide EMTAsse toomiseks ja akadeemilisse kollektiivi sulandumiseks. Üliõpilastele konkurentsivõimelise hariduse ning toetava ja motiveeriva õpikeskkonna tagamine.

Akadeemia pöörab järjekindlalt tähelepanu õppe kvaliteedile ja tööturu ootustele; tagab õppija erivajadustega arvestamise õppetöö korralduses ja õpikeskkonnas; arvestab õppetöö planeerimisel üliõpilase võimete ja arenguvajadustega; arendab paindlikke õppevorme, sealhulgas e-õpet; suunab üliõpilasi vastutustundlikule ja teadlikule enesejuhtimisele õpingute kujundamisel ja õpitulemuste saavutamisel.

Strateegiline eesmärk 2 EMTA õppekavad on sidusad ning tugiteenused hästi korraldatud; toimivad tagasisidesüsteemid võimaldavad leida õppetöös ja õppekorralduses kitsaskohti ning kavandada parendustegevusi.

EMTA õppekavade jaotus on viidud kooskõlla Samuti nõuavad tähelepanu õppekavade eneseanalüüsi ja arendamise protseduurid.

Arengukava juurde kuulub tulemusnäitajate tabel sihtväärtustega aastaks Oluliseks sisendiks arengukava koostamisel olid EMTA välishindamiste aruanded, OSKA uuringud etenduskunstide, muusika ning hariduse ja teaduse valdkondade tööjõuvajadusest, EMTA ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud halduslepinguga akadeemiale seatud eesmärgid ja kohustused, samuti akadeemia enda struktuuriüksuste ettepanekud, üliõpilaste tagasiside ja töötajate rahuloluküsitluste tulemused. Akadeemia mitme eelmise arengukava suur eesmärk, saalikompleksi väljaehitamine, on viimaks täidetud. Õppe- ja loometöö tingimusi oluliselt parandanud ja EMTA nähtavust ühiskonnas tunduvalt tõstnud kontserdi- ja teatrimaja avati pidulikult akadeemia

Põhjalikku uuendamist vajab üliõpilaste tagasiside kogumine, kuna praegusel kujul täidab see oma eesmärki vaid osaliselt.

Tuleb leida viisid, kuidas tõsta üliõpilaste motivatsiooni tagasisidet anda. Üheks võimaluseks võiks siin olla õppejõududele tagasiside kogumisel selgema rolli andmine.

Tegevussuunad 2.

Õppekavade ja nende osade moodulid, õppeained eesmärkide, kavandatud õpiväljundite ja hindamiskriteeriumite kriitiline hindamine ja õppekavade kirjelduste uuendamine. Akadeemia analüüsib ja toimetab kõigi õppekavade eesmärkide, õpiväljundite ja hindamiskriteeriumite kirjeldusi eesmärgiga suurendada nende sidusust ja terminoloogilist ühtsust; koostab õppekavade juurde tudengitele adresseeritud lühikirjeldused õppekava olulisematest nõuetest, valikuvõimalustest ja lõpetamise tingimustest.

Õppekavade eneseanalüüsi ja arendamise protsessi korrastamine. Akadeemia töötab Eesti-sisesele ja rahvusvahelisele kogemusele tuginedes välja ja rakendab konkreetse metoodika õppekavade sisehindamiseks ja arendamiseks; suurendab tööandjate kaasatust õppekavaarendusse; arendab ja rakendab senisest enam õpianalüütikat. Üliõpilaste individuaalse arengu jälgimine ja toetamine.

Akadeemia arendab edasi akadeemilist, karjäärialast ja psühholoogilist nõustamist, arvestades nii erialade spetsiifikat kui ka üliõpilaste individuaalseid vajadusi; pöörab erilist tähelepanu erivajadustega üliõpilaste ligipääsetavuse suurendamisele ja õpingute toetamisele; jälgib üliõpilaste edasijõudmist õppetöös ning astub ennetavaid samme väljalangevuse vähendamiseks. Tagasiside kogumise süsteemi uuendamine. Akadeemia töötab välja meetmed, mille abil tõsta üliõpilaste motivatsiooni tagasiside andmiseks; tõstab õppejõudude vastutust tagasiside kogumisel; muudab vilistlaste rahulolu uuringud senisest põhjalikumaks.

Kaubandus varude valikud Indias

Strateegiline eesmärk 3 EMTA teadustöö ning EMTA õppejõudude ja üliõpilaste loominguline tegevus on kõrgel rahvusvahelisel tasemel ning annab olulise panuse Eesti kultuuri. Kultuuri tundmiseks, mõistmiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline selle teaduslik käsitlemine rahvusteaduste kontekstis. Muusika- ja teatriteadlaste ning didaktikute panus on oluline ka akadeemia õppetöös, sealhulgas praktilistel loomeerialadel.

Eestis teravalt päevakorda tõusnud rahvusteaduste finantseerimine puudutab otseselt ka EMTA-t.

Arengukava - Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Vaatamata viimaste aastate tagasilöökidele tuleb EMTA teadlastel uurimistoetuste taotlemist jätkata. Järjest kindlamalt kehtestab end Eestis loovuurimus — loovisikute poolt tehtav ja peamiselt loomepraktikat käsitlev uurimisvaldkond, mis on EMTA-s tänu doktoriõppele olnud edukas. Sama programm aitab senisest enam tähtsustada ka õppejõudude loometegevust. Uue programmi positiivset mõju loodame näha juba lähiaastatel.

Mis on lai valik?

Eesti kultuuri uuringute jätkuv tähtsustamine ning sellealase teaduskoostöö laiendamine. Akadeemia seab uurimisteemade valikul prioriteediks Eesti kultuuri erinevate aspektidega seotud uuringud; panustab eestikeelse muusika- ja teatrialase terminoloogia arendamisse; tihendab koostööd ja viib läbi ühisuuringuid teiste Eesti ülikoolide ja teadusasutustega; pakub senisest aktiivsemalt oma teaduslikku kompetentsi rahvusvahelisel tasandil; toetab teadlasi rahvusvaheliste kontaktide arendamisel.

  • Close Privacy Overview This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website.
  • Kas ma maksan sotsiaalkindlustuse tasu aktsiaoptsioonide jaoks

Loovuurimuse arendamine ja loovuurimuslike projektide täpsem määratlemine. Akadeemia tegeleb koostöös teiste Eesti ülikoolidega loovuurimuse mõiste ja kriteeriumide täpsema määratlemisega; toetab loominguliste erialade õppejõude loovuurimuslike projektide algatamisel ja läbiviimisel; jätkab loovuurimuslike projektide tulemuste publitseerimist ja laiemale avalikkusele tutvustamist; võtab suuna loovuurimuse fookusteemade väljatöötamisele ja nende alusel mahukamate projektide vormistamisele.

Kaubandussusteemide arhitektuur

Õppejõudude ja üliõpilaste loometegevuse toetamine ja avalikkusele esitlemine. Akadeemia võimaldab kontserdi- ja etenduskeskuse kaudu õppejõududel ja üliõpilastel teostada oma loomingulisi projekte; soodustab erinevate erialade loomingulise koostöö tihenemist, seda nii akadeemia sees kui ka ülikoolide vahel; toetab loomingulist innovatsiooni ja otsinguid muusikas ja teatrikunstis ning eri kunstiliikide kokkupuutealadel; tutvustab õppejõudude ja üliõpilaste loometegevust erinevate meediakanalite kaudu avalikkusele.

Doktoriõppe arendamine ja doktoriõppe võimaluste mitmekesistamine. Akadeemia panustab riigi tasandil algatatud doktoriõppe reformi elluviimisse, määratledes selgelt doktoriõppes osalemise erinevad võimalused doktorant-nooremteadur, doktorant-üliõpilane ja töötades välja vajalikud siseregulatsioonid; vähendab doktoriõppekavades kohustuslike ainete mahtu ja muudab paindlikumaks õpiväljundites kirjeldatud oskuste ja pädevuste hindamise; pöörab tähelepanu juhendajate järelkasvule, kaasates nooremaid doktorikraadiga õppejõude erinevate tasemete tööde, sh doktoritööde juhendamisse ja moodustades erineva kogemusega juhendajatest juhendamismeeskondi; suurendab väliskogemuse omandamise tähtsust doktoriõppes ning muudab selgemaks selle nõude hindamise.

Tuukka Kaila avatud kunstnikuvestlus — Eesti Kunstiakadeemia

Strateegiline eesmärk 4 EMTA panustab Eesti kultuuri ja ühiskonna arengusse avalike kontsertide, etenduste, ühiskondlikus diskussioonis osalemise jm tegevuste kaudu. Ühiskond hindab akadeemiat Eesti kultuuri hoidja ja arendajana.

Valikud holbustavad kasumliku kaubanduse juhendi

EMTA on ühiskonna kultuurilise järjepidevuse hoidja ja loomingulise mõtteviisi edendaja. Sel viisil mõjutab akadeemia meie üldist elukeskkonda ja inimeste heaolu.

Oma ühiskondliku rolli täitmiseks peab akadeemia olema laiemalt nähtav positiivse kuvandiga institutsioon.