Kaitumise rahastamise ja investeerimisstrateegiate kaitumine,

Rohkem kui veerand kõrgema professionaalse hariduse institutsioonide lõpetajate ja umbes kolmandiku keskhariduse lõpetajate lõpetajatest ei tööta erialase õppeasutuses. Ja eriala tööle vastuvõtmise korral ei oma tootmise kaasaegseid ja tõhusaid tegevusi. Tootlikkuse parandamine on tööstusriikide majanduse arengu prioriteet. Kui dokumentatsioonis on muudatusi juhistes, siis saab neid kiiresti ja tsentraalselt maksta. Kasutatakse ka võrdlusuuringute tehnoloogia - tehnoloogia võrdlemine kvaliteedi omadused toodetud või prognoositud toote parimate esindajatega sarnaste toodete turul esitatud.

Avaldamismärge: RT I13, 64 Väärtpaberituru seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning krediidiasutuste seaduse muutmise seadus Vastu võetud Väärtpaberituru seaduses RT I89, ;23, ; 63, ;;;81, ; 88, ;30, ; 36, ; 37, tehakse järgmised muudatused: § 1.

Paragrahvi 2: 1 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 2 võlakiri, vahetusväärtpaber või muu emiteeritud ja kaubeldav võlakohustus, välja arvatud käesoleva lõike punktis 5 nimetatud väärtpaber;»; 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: « 11 Vahetusväärtpaber käesoleva seaduse tähenduses on: 1 vahetusvõlakiri äriseadustiku RT I26—28, ;91—93, ;10, ; 23, ; 24, ; 57, ;;29, ; 49, ; 55, ; 57, ;34, ; 56, ja ; 89, ; 93, ;3, 6; 35, ; 53, ; 61, ; 63, ja ; 96, ;;;4, 19; 13, 64; 18, ; 78, ; 88, ;86, ; 89, §-s sätestatud tähenduses; 2 vahetusvõlakiri, mida võib vahetada üksnes emitendi tütarettevõtja aktsia vastu — asendusvõlakiri; 3 võlakiri, millega kaasneb omandamisõigus emiteeritavale aktsiale ostutäht — optsioonivõlakiri ostutähega võlakiri.

Seadust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses: « § Pakkumiskava Pakkumiskava käesoleva seaduse tähenduses on emitendi kava, mille kohaselt emiteeritakse kestvalt või korduvalt sama liiki võlakohustusi või igas vormis ostutähtesid kindlaksmääratud emiteerimisperioodi jooksul tingimusel, et iga kuulise perioodi jooksul toimub nimetatud väärtpaberite vähemalt kaks eraldi emiteerimist. Paragrahvi 8 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses: « 2 Kui investeerimisühing kuulub finantskonglomeraati kindlustustegevuse seaduse RT I90, § tähenduses, teostatakse järelevalvet investeerimisühingu kui finantskonglomeraadi üksuse üle vastavalt kindlustustegevuse seaduse Paragrahvid 9 ja 10 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: « § 9.

Oluline osalus 1 Oluline osalus käesoleva seaduse tähenduses on otsene või kaudne osalus äriühingu aktsia- või osakapitalis, mis on vähemalt 10 protsenti äriühingu aktsia- või osakapitalist, seda väljendavatest kõigist õigustest või kõigist häältest äriühingus või mis võimaldab olulise mõju äriühingu juhtorganite üle.

Kontrollitav äriühing ja hääleõiguse kuuluvus 1 Isiku kontrollitav äriühing käesoleva seaduse tähenduses on äriühing, mille puhul on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest: 1 isik omab äriühingus enamikku aktsiate või osaga esindatud häältest või omab täis- või usaldusosanikuna enamikku häältest; 2 isik, olles äriühingu täis- või usaldusosanik, osanik või aktsionär, omab õigust nimetada või tagasi kutsuda selle äriühingu nõukogu või juhatuse liikmete enamikku; 3 isik, olles ise äriühingu täis- või usaldusosanik, osanik või aktsionär, kontrollib üksinda enamikku häältest vastavalt teiste täisosanikega, usaldusosanikega, osanikega või aktsionäridega Kaitumise rahastamise ja investeerimisstrateegiate kaitumine kokkuleppele.

Paragrahvi 12 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 2 eelnevalt nimeliselt kindlaksmääratud mitte rohkem kui isikule Kaitumise rahastamise ja investeerimisstrateegiate kaitumine.

Paragrahvid 16 ja 17 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: « § Registreerimise kohustus 1 Enne avalikustamist ja pakkumise väljakuulutamist tuleb prospekt inspektsioonis registreerida.

Paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: « 4 Taotluses esitatud andmete kontrollimiseks võib inspektsioon nõuda täpsustavate andmete ja dokumentide esitamist, teostada kohapealset kontrolli, määrata ekspertiisi ja erakorralist audiitorkontrolli, teostada päringuid riigi andmekogudest ja saada suulisi Tasuta jalgpalli kaubandusstrateegia käesoleva seaduse § 24 lõikes 1 nimetatud isikult, tema esindajalt ning põhjendatud vajaduse korral kolmandatelt isikutelt esitatud dokumentide sisu ja prospekti registreerimise otsustamisel tähtsust omavate asjaolude kohta.

Paragrahvi 22 lõikest 5 jäetakse välja sõnad «eelkõige käesoleva seaduse § 17 lõikes 2 sätestatut ning muid». Paragrahv Kaitumise rahastamise ja investeerimisstrateegiate kaitumine muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « § Prospekti lisa 1 Prospektis sisalduva teabega seotud mis tahes uued olulised asjaolud, vead või ebatäpsused, mis võivad mõjutada väärtpaberite suhtes hinnangu andmist ning mis ilmnevad pärast prospekti registreerimist ja enne pakkumise algust või pakkumiskava puhul enne igakordset väärtpaberite emiteerimist, peab pakkuja viivitamata kajastama prospekti lisas.

Prospekti lisa on prospekti lahutamatu osa. Paragrahvi 36 lõiget 6 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: «Inspektsioon avalikustab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekirjutuse ja lõikes 4 nimetatud nõusoleku käesoleva seaduse § lõike 3 alusel Kaitumise rahastamise ja investeerimisstrateegiate kaitumine korras oma veebilehel.

Paragrahvi 44 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 2 kliendile väärtpaberitehingu tegemiseks krediidi või laenu andmine tingimusel, et krediidi- või laenuandja ise osaleb nimetatud väärtpaberitehingus;».

Abstraktne

Paragrahvi 45 punktis 2 asendatakse sõna «krediidiastuse» sõnaga «krediidiasutuse». Paragrahv 52 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « § Otsusest teavitamine 1 Otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise või tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta toimetab inspektsioon viivitamata investeerimisühingule kätte.

Paragrahvi 53 lõiked 1 ja 3 Kaitumise rahastamise ja investeerimisstrateegiate kaitumine ning sõnastatakse järgmiselt: « 1 Tegevusloa taotlemiseks esitavad asutatava või tegutseva äriühingu edaspidi käesolevas jaos taotleja asutamislepingusse või äriregistri registrikaardile kantud juhatuse liikmed vastava taotluse.

Paragrahv 54 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « § Paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 3 Taotleja esitatud andmete kontrollimiseks võib inspektsioon teostada kohapealset kontrolli, määrata ekspertiisi ja erakorralist audiitorkontrolli, teostada päringuid Valikud kauplemise hinnapakkumised andmekogudest, saada suulisi selgitusi taotleja juhtidelt ja audiitorilt, nende esindajatelt ning põhjendatud vajaduse korral kolmandatelt isikutelt esitatud dokumentide sisu ja tegevusloa andmise otsustamisel tähtsust omavate asjaolude kohta.

Avaldamismärge: RT I13, 64 Väärtpaberituru seaduse, finantsinspektsiooni seaduse, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ning krediidiasutuste seaduse muutmise seadus Vastu võetud Väärtpaberituru seaduses RT I89, ;23, ; 63, ;;;81, ; 88, ;30, ; 36, ; 37, tehakse järgmised muudatused: § 1. Paragrahvi 2: 1 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 2 võlakiri, vahetusväärtpaber või muu emiteeritud ja kaubeldav võlakohustus, välja arvatud käesoleva lõike punktis 5 nimetatud väärtpaber;»; 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: « 11 Vahetusväärtpaber käesoleva seaduse tähenduses on: 1 vahetusvõlakiri äriseadustiku RT I26—28, ;91—93, ;10, ; 23, ; 24, ; 57, ;;29, ; 49, ; 55, ; 57, ;34, ; 56, ja ; 89, ; 93, ;3, 6; 35, ; 53, ; 61, ; 63, ja ; 96, ;;;4, 19; 13, 64; 18, ; 78, ; 88, ;86, ; 89, §-s sätestatud tähenduses; 2 vahetusvõlakiri, mida võib vahetada üksnes emitendi tütarettevõtja aktsia vastu — asendusvõlakiri; 3 võlakiri, millega kaasneb omandamisõigus emiteeritavale aktsiale ostutäht — optsioonivõlakiri ostutähega võlakiri.

Taotluse läbi vaatamata jätmise korral tagastab inspektsioon esitatud dokumendid. Seaduse 8. Tegevusloa andmise otsuse muutmine 1 Investeerimisühingu ärinime või asukoha aadressi muutumise korral teeb inspektsioon otsuse käesoleva seaduse § 55 lõikes 5 nimetatud tegevusloa andmise otsuse muutmise kohta. Paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Kui Eestis registreeritud investeerimisühing soovib asutada investeerimisteenuseid osutavat tütarettevõtjat või filiaali kolmandas riigis või omandada osalust mõnes kolmanda riigi investeerimisühingus ja selle tulemusel muutub viimane tema tütarettevõtjaks, tuleb tal selleks taotleda inspektsioonilt vastav luba edaspidi käesolevas jaos luba.

Paragrahvid 62 ja 64 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt: Kaitumise rahastamise ja investeerimisstrateegiate kaitumine § Erisused investeerimisühingu filiaali asutamisel lepinguriigis 1 Investeerimisühing, kes soovib asutada oma filiaali teises lepinguriigis, teavitab oma kavatsusest inspektsiooni ning esitab inspektsioonile järgmised andmed ja dokumendid: 1 selle lepinguriigi nimetus, kus investeerimisühing soovib asutada filiaali; 2 filiaali äriplaan, mis peab sisaldama andmeid kõigi lepinguriigis osutada kavandatavate teenuste kohta; 3 filiaali asukoha aadress; 4 andmed filiaali juhtide kohta.

Londoni borsil kaubeldakse valikud andmed esitatakse vastavalt käesoleva seaduse § 54 lõike 1 punktis 5 sätestatule.

Otsuse andmete ja dokumentide edastamise või sellest keeldumise kohta teeb inspektsioon investeerimisühingule viivitamata teatavaks. Kui filiaali asukoha lepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutus ei ole kahe kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmete ja dokumentide saamisest arvates oma tingimusi esitanud, võib investeerimisühing lepinguriigis filiaali asutada.

Investeerimisühing on kohustatud hiljemalt inspektsiooni määratud tähtpäevaks lõpetama oma teenuse osutamise selles lepinguriigis asutatud filiaali kaudu. Paragrahvi 1 lõiget Valikulised binaarsed variandid täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses: «Teave esitatakse koos ametliku tõlkega selle lepinguriigi ametlikku keelde või ühte ametlikest keeltest, kus investeerimisühing soovib osutada piiriüleseid investeerimisteenuseid.

Otsuse teabe edastamise või sellest keeldumise kohta teeb inspektsioon viivitamata investeerimisühingule teatavaks. Investeerimisühing on kohustatud hiljemalt inspektsiooni määratud tähtpäevaks lõpetama piiriüleste teenuste osutamise selles lepinguriigis. Paragrahv 69 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « § Lepinguriigi investeerimisühingu filiaal Eestis 1 Lepinguriigi investeerimisühing, kes soovib Eestis asutada filiaali, teavitab sellest lepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutuse kaudu inspektsiooni.

Inspektsioonile esitatakse käesoleva seaduse § 66 lõike 3 punktides 1, 2 ja 6 nimetatud andmed ja dokumendid, samuti andmed selles lepinguriigis rakendatava investori kaitse skeemi kohta.

ÄP Online Ott Pärna: kaalusime Inner Circle'i rahastamist väga pikalt Arengufond kaalus väga põhjalikult investeeringut suhtlusveebi Inner Circle, et võimalik huvide konflikt oleks üheselt ja seadusekohaselt välistatud, kinnitas fondi juht Ott Pärna. Järgneb Ott Pärna sissekanne Arengufondi blogist: Tegime hiljuti kaks varajase faasi investeeringut, millest Sportlyzer on saanud teenimatult vähe tähelepanu ning Inner Circle on prožektorite valguses.

Inspektsioon võib teha kahe kuu jooksul, arvates nimetatud andmete ja dokumentide saamisest, otsuse, millega määrab tingimused, mida investeerimisühing peab Eestis järgima. Inspektsioon teeb oma otsuse lepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutusele viivitamata teatavaks. Inspektsioon võib ühe kuu jooksul, arvates muudatusest teadasaamisest, muuta käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsust või teha niisuguse otsuse, kui seda ei ole varem tehtud.

Kui inspektsioon teeb käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud otsuse, saadab ta selle ärakirja äriregistrile.

Paragrahvi 70 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 3 Lepinguriigi investeerimisühing peab Eestis piiriüleste investeerimisteenuste osutamisel järgima käesoleva seadusega ja selle alusel investeerimisteenuste osutamisele kehtestatud nõudeid ning muid Eesti õigusaktide nõudeid Eestis tegutsemise kohta. Kahe kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teabe saamist vastavalt lepinguriigi väärtpaberiturujärelevalve asutuselt võib inspektsioon teha otsuse, millega määrab tingimused, millele vastavalt lepinguriigi investeerimisühing peab investeerimisteenuseid osutama.

Nimetatud tingimused võivad eelkõige sisaldada käesoleva seaduse § 69 lõike 3 punktides 5—8 sätestatut. Paragrahvi 71 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

You are here

Paragrahvid 72—78 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « § Olulist osalust omavatele isikutele esitatavad nõuded Investeerimisühingus võib olulist osalust omada igaüks edaspidi käesolevas jaos isikkes on võimeline tagama investeerimisühingu kindla ja usaldusväärse juhtimise ning kelle omanike struktuur ja ärisidemed nende olemasolu korral on läbipaistvad ega takista tõhusa järelevalve teostamist ning kelle kohta ei ole tema päritoluriigi õigusaktide kohaselt inspektsioonil teabe saamine takistatud.

Osaluse omandamisest teavitamine 1 Isik, kes kavatseb omandada investeerimisühingus olulist osalust või suurendada osalust üle 20, 33 või 50 protsendi investeerimisühingu aktsiakapitalist või aktsiatega esindatud häälte arvust või teha tehingu, mille tulemusel investeerimisühing muutuks tema kontrollitavaks äriühinguks edaspidi omandajateavitab eelnevalt oma kavatsusest inspektsiooni.

Sellisel juhul on isik kohustatud pärast investeerimisühingu üle kontrolli saamisest või olulise osaluse omandamisest või osaluse suurenemisest teadasaamist viivitamata teavitama inspektsiooni. Osaluse omandamisest teavitamisel esitatavad andmed 1 Käesoleva seaduse §-s 73 sätestatud teavitamiseks teatatakse inspektsioonile omandatava osa suurus ning esitatakse järgmised andmed ja dokumendid: 1 omandaja nimi või nimetus, elu- või asukoht ja olemasolu korral registrikood, äriühingu puhul samuti registritunnistuse kinnitatud ärakiri ning põhikirja olemasolu korral selle ärakiri; 2 andmed omandaja juhatuse ja nõukogu liikmete kohta, mis sisaldavad neist igaühe ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumise korral sünniaega, ning nende isikute usaldusväärsust ja laitmatut ärialast mainet kinnitavad dokumendid, mida omandaja peab oluliseks esitada; 3 olemasolu korral omandaja kolme viimase majandusaasta aruanded.

Kui viimase majandusaasta lõppemisest on möödunud rohkem kui üheksa kuud, esitatakse auditeeritud vahearuanne majandusaasta esimese poolaasta kohta.

Jaga Valikud Iisrael

Aruannetele tuleb lisada audiitori järeldusotsus, kui selle koostamine on õigusaktiga ette nähtud; 4 konsolideerimisgruppi kuuluva omandaja puhul konsolideerimisgrupi struktuuri kirjeldus koos andmetega sinna kuuluvate äriühingute osaluse suuruse kohta ja konsolideerimisgrupi kahe viimase majandusaasta aruanded ning audiitori järeldusotsused; 5 füüsilisest isikust omandaja varanduslikku seisu tõendavad dokumendid kolme viimase aasta kohta; 6 andmed ja dokumendid nende rahaliste ja mitterahaliste vahendite päritolu kohta, mille eest kavatsetakse oluline osalus omandada või seda suurendada või kontroll saavutada; 7 osaluse omandamisega seotud asjaolud vastavalt käesoleva seaduse §-le 10; 8 pärast osaluse omandamist omatava olulise osaluse suurus ja selle omamisega seotud asjaolud vastavalt käesoleva seaduse §-le 10; 9 investeerimisühingu kontrollitavaks äriühinguks muutumise korral kontrolli omandamisega seotud asjaolud vastavalt käesoleva seaduse §-le Osaluse omandamise tingimused 1 Inspektsioonil on õigus määrata omandajale tähtaeg, mille jooksul tal on õigus olulist osalust omandada, seda suurendada või muuta investeerimisühing kontrollitavaks äriühinguks.

Tähtaeg ei või ületada 12 kuud. Omandaja on kohustatud nimetatud tähtaja jooksul teavitama olulise osaluse omandamise, suurendamise või investeerimisühingu kontrollitavaks äriühinguks muutumise tehingu teostamisest või teostamata jätmise otsusest viivitamata inspektsiooni. Ettekirjutuse võib inspektsioon teha olenemata käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 3 sätestatud ettekirjutuse tegemisest.

Boonuspreemia binaarsed voimalused

Inspektsioon võib ettekirjutuse avalikustada oma veebilehel. Osaluse ebaseadusliku omandamise tagajärjed 1 Olulise osaluse omandamise või suurendamise tehingu tagajärjel ei omanda isik aktsiatega kaasnevat hääleõigust ning aktsiatega esindatud hääli ei arvata üldkoosoleku kvoorumisse, kui: 1 tehing on vastuolus inspektsiooni ettekirjutusega; 2 inspektsioon on teinud käesoleva seaduse § 76 lõikes 3 või 4 nimetatud ettekirjutuse; 3 tehingust ei ole inspektsiooni käesoleva seaduse §-des 73 ja 74 sätestatud korras teavitatud; 4 tehing on tehtud pärast käesoleva seaduse § 75 lõikes 1 või enne § 75 lõikes 2 nimetatud tähtaja lõppemist.

Osaluse muutumisest teavitamine 1 Kui isik kavatseb võõrandada aktsiaid ulatuses, millega ta kaotab olulise osaluse investeerimisühingus või vähendab oma osalust alla mõne käesoleva seaduse § 73 lõikes 1 nimetatud määra, või loobub kontrollist investeerimisühingu üle, peab ta kavatsusest inspektsiooni viivitamata teavitama, näidates teates ära tema omatavate, võõrandatavate ja pärast tehingut talle jäävate aktsiate arvu, ning esitama käesoleva seaduse § 74 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed isiku kohta, kellele aktsiad võõrandatakse.

Sellisel juhul on isik kohustatud inspektsiooni viivitamata teavitama pärast olulise osaluse või kontrolli kaotamisest või osaluse vähenemisest teadasaamist.

Investeerimine mõju saavutamiseks: globaalse fondi lähenemisviis AIDSi vastuse mõõtmisele

Paragrahvi 85 täiendatakse punktidega 6—9 järgmises sõnastuses: « 6 tagama oma tegevuseks vajalike finantsvahendite ja tegevuskorralduse protseduurireeglite pideva olemasolu; 7 rakendama tõhusaid organisatsioonilisi ning halduslikke meetmeid huvide konflikti ärahoidmiseks seoses investeerimissoovituste koostamise ja levitamisega ning avalikustama need oma veebilehel; 8 avaldama igas kvartalis oma veebilehel antud «osta», «müü», «hoia» ja muude seda laadi investeerimissoovituste eraldi osakaalu kõikides samal perioodil antud investeerimissoovitustes ning selliste emitentide Kaitumise rahastamise ja investeerimisstrateegiate kaitumine igas eeltoodud investeerimissoovituse kategoorias, kellele investeerimisühing on viimase 12 kuu jooksul olulisel määral osutanud käesoleva seaduse § 43 punktides 6 ja 7 ning § 44 punktides 3—6 nimetatud investeerimis- või investeerimiskõrvalteenust edaspidi investeerimispangandusteenus ; 9 rakendama efektiivseid meetmeid, et tema töötajad täidaksid käesoleva seaduse § nõudeid.

Paragrahvi 89 lõike 1 punktist 1 ja lõikest 2 jäetakse välja sõnad «§ ». Paragrahv 91 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « § Tehingutest teavitamine 1 Investeerimisühing teavitab inspektsiooni igast tehingust väärtpaberiga, mis on võetud Eesti või muu lepinguriigi reguleeritud turul kauplemisele, kui tehing on tehtud seoses investeerimisteenuse osutamisega, sealhulgas väärtpaberitega oma arvel kauplemisega.

Nimetatud kohustust kohaldatakse ka kolmanda riigi investeerimisühingu Eestis registreeritud filiaalile.

Organisatsiooni käitumise strateegia moodustamine konkurentsi kontekstis. Strateegiline planeerimine ja konkurentsi strateegiad käitumise strateegia konkurentsivõimelises keskkonnas Saada oma hea töö teadmistebaasis on lihtne. Kasutage allolevat vormi Õpilased, kraadiõppurid, noored teadlased, kes kasutavad oma õpingute teadmistebaasi ja töötavad, on teile väga tänulikud. Sarnased dokumendid Ettevõtte konkurentsivõimelise keskkonna mõiste, seda moodustavad tegurid.

Teavitaja on kohustatud rakendama inspektsiooni kindlaksmääratud tehnilist lahendit tehingutest teavitamiseks. Paragrahvi 94 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: « 4 Kui investeerimisühing kuulub finantskonglomeraati kindlustustegevuse seaduse § tähenduses, peab ta järgima kindlustustegevuse seaduse Paragrahvi lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

Paragrahvis asendatakse sõnad «raamatupidamise seadusest RT I48, ;26—28, ; 92, ;40, ; 42, ; 49, ;59, ;55, ;» sõnadega «raamatupidamise seadusest RT I, ;88, ;90, ». Paragrahvi senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses: « 2 Investeerimisühingu auditeerimise tulemusel peab audiitor esitama investeerimisühingule ja inspektsioonile aruande, milles tuleb muu hulgas avaldada arvamust ka omavahenditele kehtestatud usaldatavusnõuete ning sisekontrolli süsteemi piisavuse ja tõhususe kohta.

Paragrahvi lõiget 3 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses: « 3 audiitor on kaotanud inspektsiooni arvamuse kohaselt usalduse. Paragrahvi täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses: « 3 Tegevusloa lõpetamise investeerimisühingute ühinemise korral uue investeerimisühingu asutamise teel otsustab inspektsioon üheaegselt ühinemise tulemusel asutatavale investeerimisühingule tegevusloa andmise otsustamisega, kusjuures otsus ei jõustu varem kui uue investeerimisühingu äriregistrisse kandmise päeval.

Kaitumise rahastamise ja investeerimisstrateegiate kaitumine lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 3 Inspektsioon avalikustab käesoleva seaduse § lõike 3 alusel sätestatud korras investeerimisühingute ühinemiseks loa andmise otsuse inspektsiooni veebilehel.

Paragrahvi lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 2 Tegevusloa taotlemiseks esitavad asutatava või tegutseva äriühingu edaspidi käesolevas peatükis taotleja asutamislepingus nimetatud või äriregistri registrikaardile kantud juhatuse liikmed kirjaliku avalduse ning käesoleva seaduse § 54 lõike 1 punktides 1—10 nimetatud andmed ja dokumendid ning käesoleva seaduse §-s nimetatud reglemendi projekti ja taotleja äriplaani järgmise kolme aasta kohta edaspidi käesolevas peatükis taotlus.

Taotluse vorm kehtestatakse rahandusministri määrusega.

Apple iPhone Binaarne valikud

Paragrahvi lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 5 korraldaja on rikkunud korduvalt või olulisel määral tema tegevust reguleerivates õigusaktides sätestatut või korraldaja tegevus ei vasta headele äritavadele;».

Paragrahvi täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses: « 3 Turul kaubeldava väärtpaberi emitent on kohustatud avalikustama auditeeritud majandusaasta aruande käesolevas seaduses, selle Kaitumise rahastamise ja investeerimisstrateegiate kaitumine antud õigusaktides ning reglemendis sätestatud korras.

Seadust täiendatakse §-ga järgmises sõnastuses: « § Turul kaubeldava väärtpaberi emitendi Kaitumise rahastamise ja investeerimisstrateegiate kaitumine ja aruannete auditeerimine 1 Turul kaubeldava väärtpaberi emitendi raamatupidamise aastaaruanne peab olema auditeeritud vastavalt rahvusvahelistele auditeerimise standarditele.

Turul kaubeldava väärtpaberi emitendi audiitori nimetamisel tuleb rakendada audiitorite piisavat rotatsiooni.

Parim kauplemisprogrammi valik

Paragrahvi lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Inspektsioon põhjendab nõusoleku andmata jätmist korraldaja nõudmisel. Paragrahvi lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

Paragrahv muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « § Kooskõlastatult tegutsevad isikud 1 Kooskõlastatult tegutsevad isikud käesoleva seaduse tähenduses on seotud isikud ja muud isikud, kes kas üksinda või koos teiste isikutega tegutsevad koos ülevõtmispakkumiseks kohustatud isikuga või ülevõtmispakkumist tegeva isikuga edaspidi ülevõtja või sihtemitendiga suulise või kirjaliku kokkuleppe alusel eesmärgiga kas saavutada valitsev mõju sihtemitendi üle või seda säilitada või suurendada või nurjata ülevõtmispakkumine.

Paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad «Eesti turule kauplemisele võetud või Eesti börsil noteeritud» sõnadega «Eesti või muu lepinguriigi turul kauplemisele võetud»; 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: « 11 Käesolevas peatükis sätestatut ei kohaldata Eestis registreeritud ja investeerimisfondina asutatud aktsiaseltsis osaluse omandamisele ja võõrandamisele. Osaluse omandamise ja võõrandamise tõendamine Inspektsiooni või aktsiaseltsi nõudel on käesoleva seaduse § lõike 1 või 2 alusel häälte arvust teatanud isik kohustatud vastavalt inspektsioonile või aktsiaseltsile tõendama talle otseselt või kaudselt kuuluvate häälte arvu, osaluse suuruse, omandamise, omamise või võõrandamise.

Avalikustamiskohustus Eesti aktsiaselts korraldab käesoleva seaduse § alusel saadud teabe avalikustamise viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul, arvates selle Ostuosade selgitus kättesaamisest, nendes riikides, mille turgudel on selle aktsiaseltsi aktsiad kauplemisele võetud, või avalikustab nendes riikides vastava teabe viivitamata ise.

Paragrahvis asendatakse sõnad «§-des ja » sõnadega «§-desja ». Paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõnad «§-de ja » sõnadega «§-deja »; 2 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Inspektsioon põhjendab erandi tegemata jätmist isiku nõudmisel. Seaduse