Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused. Varude hindamise õigused (SAR)

Samuti võib ettevõte võimaldada oma töötajatele õiguse saada tulevasi rahalisi makseid, võimaldades neile õiguse aktsiatele kaasa arvatud aktsiad, mis antakse välja aktsiaoptsioonide väljalaskmisega , mis on lunastatavad kas kohustuslikult nt töölepingu lõppemisega või töötaja valikul. Käesolevas peatükis alusvara liigist tulenevaid spetsiifilisi riske ei käsitleta.

Samuti kehtib see ettevõtte suhtes emaettevõtte omakapitaliinstrumentide või ettevõttega samasse kontserni kuuluva teise ettevõtte omakapitaliinstrumentide ülekannete puhul osapooltele, kes on ettevõttele tarninud kaupu või teenuseid. Näiteks, kui ettevõte annab kõikidele teatud liigi omakapitaliinstrumentide omanikele võimaluse omandada täiendavalt ettevõtte omakapitaliinstrumente väärtuses, mis on nende omakapitaliinstrumentide õiglasest väärtusest madalam, ja töötaja saab sellise õiguse, kuna ta on teatud liigi omakapitaliinstrumentide omanik, siis sellise õiguse võimaldamine või kasutamine ei ole selle IFRS-i rakendusalas.

Kaubad hõlmavad endas inventari, tarbeesemeid, maad, hooneid, rajatisi, immateriaalset vara ning teisi mitte-finantsvarasid. Ettevõte ei rakenda seda IFRS-i tehingute puhul, millega ettevõte omandab kaupu äriühenduste tulemusena soetatud netovara osana, mille kohta kehtib IAS 22 Äriühendused.

Navigeerimismenüü

Seega, ariühenduse käigus omandatava ettevõtte üle valitseva mõju saavutamiseks emiteeritud omakapitaliinstrumendid ei kuulu käesoleva IFRS-i rakendusalasse. Käesoleva IFRS-i rakendusalasse kuuluvad aga need omakapitaliinstrumendid, mis on antud töötajatele nende tööviljakuse eest nt vastutasuks jätkuvate teenuste osutamise eest. Samuti tuleb aktsiapõhise maksekokkulepete tühistamist, asendamist, või modifitseerimist äriühenduse tõttu ning muid omakapitali restruktureerimisi kajastada lähtuvalt käesolevast IFRS-st.

Korrespondeeruv suurenemine kajastatakse omakapitalis, kui kaupu või teenuseid saadi omakapitaliga arveldatava aktispõhise maksetehingu alusel, ning kohustusena, kui kaupu või teenuseid saadi rahas arveldatava aktsiapõhise maksetehingu alusel. IFRS 2 9 Reeglina tekivad kulud kaupade või teenuste tarbimise käigus. Kuna reeglina tarbitakse teenuseid koheselt, siis kulud kajastatakse teenuse osutamisel.

Kaupu võidakse tarbida mingi teatud perioodi jooksul, mis varude puhul väljendub nende müümises hilisema kuupäeva seisuga ning seetõttu kulu kajastatakse sellel hetkel kui kaubad on tarbitud või müüdud.

Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused Kvantitatiivsete kaubandusstrateegiate naited

Mõnikord on tarvis kajastada kulu enne kui kaup või teenus on arbitud või müüdud, kuna nad ei vasta vara kriteeriumitele. Näiteks võib ettevõte soetada kaupu uute toodete arendamise uurimisfaasis. Kuigi neid kaupu ei ole tarbitud, ei kvalifitseeru need vastava IFRS-i mõistes varaks. Kui ettevõttel ei ole võimalik saadud kaupu või teenuseid õiglases väärtuses usaldusväärselt hinnata, siis mõõdab ettevõte nende õiglast väärtust ja sellele korrespondeeruvat omalapitali kasvu kaudselt, mis on viitega 1 võimaldatava omakapitaliinstrumenti õiglasele väärtusele.

Nende omakapitaiinstrumentide õiglase väärtuse mõõtmine toimub võimaldamise kuupäeval. Tavaliselt ei ole võimalik hüvitispaketis eraldi komponentidena mõõta töötaja poolt osutatud teenuste täpsete osade suurust. Samuti võib osutuda võimatuks mõõta kogu hüvitispaketi õiglast väärtust eraldi, ilma, et oleks otseselt mõõdetud võimaldatavat omakapitaliinstrumenti.

Enamgi veel, mõnikord võimaldatakse aktsiaid või aktsiaoptsioone pigem osana preemiakokkuleppest kui osana üldisest hüvitisest, st lisatasuna töötajatele, et nad jääksid ettevõttesse või preemiana nende pingutuste eest parandada ettevõtte toimimist.

Varude hindamise õigused (SAR) SAR-ide protsess, elemendid ja näide

Võimaldades lisaks teistele tasudele Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused või aktsiaoptsioone, maksab ettevõte lisatasusid selleks, et saada lisatulu. Sellise lisatulu õiglase väärtuse hindamine on kõigi eelduste kohaselt keeruline.

Ettevõttele osutatud teenuste õiglase väärtuse otsese mõõtmise keerukuse tõttu mõõdab ettevõte töötajate poolt osutatud teenuste õiglast väärtust viitega võimaldatud omakapitaliinstrumentide õiglasele väärtusele. See õiglane väärtus Parimad kaubanduse binaarsed valikud kuupäeval, kui ettevõte saab kätte kauba või vastaspool osutab teenuse.

Harvadel juhtudel, kui ettevõte lükkab selle eelduse ümber, kuna teenuste õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt mõõta, mõõdab ettevõte saadud kauba või teenuste ja korrespondeeruva omakapitali suurenemise kaudselt, viidates võimaldatava omakapitaliinstrumenti õiglasele väärtusele, mis on mõõdetud sellel kuupäeval kui ettevõte omandas tooted või kui vastaspool osutas teenuse.

Tehingud, milles võetakse vastu teenuseid Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused Kui võimaldatavate omakapitaliinstrumentide kuuluvus leiab aset koheselt, siis pole vastaspoolelt nõutud kindlaks määratud ajaks teenuse lõpuni viimist enne kui ta ei oma tingimusteta õigust nendele omakapitali instrumentidele.

Vastupidiste tõendite puudumisel, järeldab ettevõte, et teenused, mida vastaspool osutas vastutasuna omakapitaliinstrumentide eest, on vastu võetud. Sellisel juhul kajastab ettevõte võimaldamise kuupäeval saadud teenuse täies ulatuses ning suurendades korrespondeeruvalt omakapitali.

IFRS 2 15 Kui võimaldatavate omakapitaliinstrumentide kuuluvus ei Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused aset enne, kui teine osapool viib teenuse lõpuni kindlaks määratud ajaks, siis ettevõte eeldab, et need teenused, mida teine osapool osutab nende omakapitaliinstrumentide eest, osutatakse tulevikus omandi üleandmisperioodi jooksul.

Ettevõte peab Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused teenuste üle arvestust, sel ajal kui teine osapool neid omandi üleandmisperioodil osutab, suurendades korrespondeeruvalt omakapitali.

Näiteks: a kui töötajale Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused aktsiaoptsioone tingimusega jätkata kolm aastat teenistust, siis ettevõte eeldab, et töötaja osutab teenused vastutasuna aktsiaoptsioonide eest selle kolme aastase omandi üleandmisperioodi jooksul. Ettevõte hindab selle eeldatava omandi üleandmiperioodi pikkuse võimaldamise kuupäeval, tuginedes kõige tõenäolisematele tulemuslikkuse saavutamise tingimustele.

Kui tulemuslikkuse tingimuseks on turutingimus, siis selle eeldatava omandi üleandmisperioodi Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused peab olema kooskõlas eeldusega, mida kasutati võimaldatavate optsioonide õiglase väärtuse arvutamisel ja seda hiljem ei muudeta.

Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused Eztrader binaarne variant

Kui tulemuslikkuse tingimuseks ei ole turutingimus, siis redigeerib ettevõte vajadusel omandi üleandmisperioodi kestvust, kui järgnev informatsioon viitab sellele, et omandi üleandmisperioodi kestvus erineb algselt hinnatust. Tehingud, mida mõõdetakse viitega võimaldatud omakapitaliinstrumentide õiglasele väärtusele Võimaldatud omakapitaliinstrumentide õiglase väärtuse määramine 16 Tehinguteks, mis on mõõdetud viitega võimaldatud omakapitaliinstrumentide õiglasele väärtusele, mõõdab ettevõte võimaldatud omakapitaliinstrumendid mõõtmiskuupäeval tuginedes kättesaadavatele turuhindadele ja võttes arvesse Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused tähtaegu ja tingimusi, mille juures neid omakapitaliinstrumente võimaldati paragrahvide nõuete teema.

Hindamistehnika peab olema kooskõlas Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused aktsepteeritud finantsinstrumentide hindade määramise hindamismeetoditega, ja kaasama kõiki faktoreid, mida teadlikud, huvitatud turul osalejad hinna määramisel arvestaksid paragrahvide nõuete teema. Omandi üleandmise tingimuste käsitlemine 19 Omakapitaliinstrumentide võimaldamine võib olla tingimuslik lähtuvalt omandi üleandmise tingimuste täitmisest.

Näiteks on aktsiate või aktsiaoptsioonide võimaldamine töötajatele reeglina sõltuvuses tingimusest, et ettevõtte töötaja jääb määratud ajaks ettevõttesse tööle.

Võivad olla ka tulemuslikkuse tingimused, nagu määratud kasumi kasvu saavutamine või ettevõtte aktsia hinna tõus määratud ulatuses. Aktsiate ja aktsiaoptsioonide õiglase väärtuse hindamise mõõtmiskuupäeval ei võeta turutingimuse kõrval arvesse omandi üleandmise tingimusi.

Selle asemel võetakse omandi üleandmise tingimusi arvesse tehingu summa mõõtmisesse kaasatud omakapitaliinstrumentide arvu täpsustamiseks, et lõppkokkuvõttes võimaldatud omakapitaliinstrumentide eest saadud ning kajastatud kaupade ja teenuste summa põhineks omakapitaliinstrumentide arvul, mille omand üle anti. Seega, kumulatiivsel baasil ei kajastata ühtki saadud kaupade või teenuste summat kui võimaldatud omakapitaliinstrumente üleandmine ebaõnnestub üleandmise tingimuste mittetäitmise tõttu, st kui vastaspool ei suuda teenust määratud tähtajaks osutada või kui eeldatud tingimusi ei suudetud täita paragrahvi 21 tähenduses.

Üleandmiskuupäeval peab ettevõte hinnangut redigeerima, et võrtsustada lõplikult üleantavate omakapitaliinstrumentide arvu paragrahvi 21 nõuete kohaselt. IFRS 2 21 Võimaldatud omakapitaliinstrumentide õiglase väärtuse hindamisel arvestatakse turutingimusi, nagu sihtaktsia hind, mille juures üleandmise tingimus on määratud või teostatav.

Seega turutingimusega omakapitaliinstrumentide võimaldamisel, kajastab ettevõte teiselt osapoolelt saadud kaupu või teenused, kes vastab kõikidele ülejäänud üleandmise tingimustele nt täpsustatud ajaks teenistusse jäänud töötaja poolt osutatud teenus hoolimata sellest, kas see turutingimus on täidetud. Asendusostu tunnuste käsitlemine 22 Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused tunnusega optsioonide korral ei arvestata mõõtmiskuupäeval võimaldatud optsioonide Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused väärtuse hindamisel asendusostu tuunust.

Selle asemel arvestatakse töötajate aktsiaoptsioone uue optsiooni võimaldamisel kui ja sel hetkel, kui võimaldatakse täiendavalt töötajate aktsiaoptsioone. Pärast üleandmiskuupäeva 23 Olles kajastanud saadud kaubad ja teenused vastavalt paragrahvidelening korrespondeeruva omakapitali suurenemise, ei tohiks ettevõte pärast omandi üleandmise kuupäeva teostama kogu omakapitali osas täiendavaid täpsustusi.

Näiteks, ettevõte ei tohiks edaspidiselt tühistada summat, mis kajastatakse töötaja poolt osutatud teenustena, kui üle antud omakapitaliinstrumendid on hiljem oma süü läbi kaotatud või aktsiaoptsioonide korral kui, optsioone ei ole kasutatud.

Siiski ei keela see nõue ettevõtet kajastamast omakapitali sisest liikumist, st liikumist ühest omakapitaliinstrumendist teise. Kui omakapitaliinstrumentide õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata 24 Paragrahvide nõuded rakenduvad kui ettevõttel on tarvis mõõta aktsiapõhist maksetehingut viitega võimaldatud Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused õiglasele väärtusele. Harvadel juhtudel võib ettevõttel osutuda võimatuks võimaldatud aktsiainstrumendi õiglast väärtust mõõtmiskuupäeval usaldusväärselt hinnata kooskõlas pargrahvidega Ainult sellistel harvadel juhtudel võib ettevõte selle asemel: a mõõta esmaselt omakapitaliinstrumendid nende tegelikus väärtuses sellel kuupäeval, mil ettevõte omandab tooted või teine osapool osutab talle teenust ja järgnevalt igal aruandekuupäeval ning lõpliku kokkuleppe kuupäeval, koos mis tahes muutusega kasumi või kahjumi tegelikus väärtuses.

Aktsiaoptsioonide võimaldamise puhul on aktsiapõhise makse kokkulepe lõplikult arveldatud kui optsioone kasutatatakse, kui need on oma süü läbi kaotatud n töösuhete lõppemise korral või kehtetuks muutumise korral n optsioonide tähtaja lõppemisel.

Näiteks selleks, et rakendada seda nõuet aktsiaoptsioonidele, kajastab ettevõte üleandmisperioodil saadud kaubad või teenused, kui üldse, vastavalt pargrahvideleainult paragrahvi 15 b turutingimust puudutavad nõuded ei rakendu. Üleandmisperioodil saadud kaupade või teenuste kohta kajastatv summa toetub eeldatavale üleantavate aktsiaoptsioonide arvule.

Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused, revideerib ettevõte selle hinnangu, kui järgnev informatioon viitab sellele, et oodatav aktsiaoptsioonide üleandmise arv erineb algselt hinnatust. Üleandmiskuupäeval revideerib ettevõte hinnangu, et võrdsustada lõppkokkuvõttes üleantud omakapitaliinstrumentide arv.

Pärast üleandmiskuupäeva peab ettevõte revideerima kauba või teenuste saamisel kajastatud summa, kui aktsiaoptsioonid on hiljem oma süü tõttu kaotatud, või tähtaja lõppemise tõttu kehtetuks muutunud. Siiski, kui ettevõte arveldab võimaldatud omakapitaliinstrumente, mille puhul rakendatakse paragrahvi a siis, kui arveldamine toimub üleandmisperioodi jooksul, siis ettevõte kajastab arveldust kui üleandmise kiirendust ja seega kajastab koheselt summa, mis muidu oleks kajastatud järelejäänud üleandmisperioodi jooksul talle osutatud teenuste alusel.

Igat sellist ülejääki kajastatakse kuluna. IFRS 2 Omakapitaliinstrumentide võimaldamise tingimuste modifitseerimine, kaasa arvatud tühistamised ja arveldamised 26 Ettevõte võib muuta omakapitaliinstrumentide võimaldamise tähtaegu ja tingimusi.

Ethiopia:- ክፍል1- ስለ ሴት ልጅ ፔሬድ ልናቀው የሚገባ ለምን -ፔሬድ -ይዛባል- -ይቆያል- what is irregular period- Dr dani

Näiteks võidakse vähendada töötajatele eraldatud opstioonide täitmishinda nt optsioonide ümberhindaminemis suurendab nende optsioonide õiglast väärtust. Paragrahvide nõuded kajastamaks modifitseerimise asetleidmisega kaasnevaid mõjudsid, on väljendatud töötajatega aktsiapõhise maksetehingu kontekstis.

Siiski rakendatakse neid nõudmisi ka aktsiapõhiste maksetehingute puhul, mis toimuvad töötajate kõrval ka teiste osapooltega ning mis on mõõdetud viitega võimaldatud omakapitaliinstrumentide õiglasele väärtusele. Viimati käsitletud situatsiooni puhul, mis tahes paragrahvides esinev viide võimaldamise kuupäevale käib hoopis selle kuupäeva kohta, millal ettevõte omandab kauba või millal vastaspool osutab teenuse.

See kehtib mööndusteta mis tahes omakapitaliinstrumente võimaldamise tingimuste modifitseeringute korral või nende omakapitaliinstrumentide võimaldamise tühistamise või arveldamise puhul. Lisaks kajastab ettevõte modifikatsioonide mõjud, mis suurendavad aktsiapõhiste maksekokkulepete üldist õiglast väärtust või on mõnel muul viisil töötajale tulutoovad. Selle nõude rakendamise juhtnöörid on ära toodud lisas B.

Taoline ületav osa kajastatakse kuluna. Võimaldatava õiglase väärtuse juurdekasv on asendusomakpitaliinstrumentide ja tühistatud omakapitaliinstrumentide neto õiglase väärtuse vahe asendusomakapitaliinstrumentide võimaldamise kuupäeva seisuga.

Tühistatud Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused neto õiglane väärtus on nende õiglane väärus vahetult enne tühistamist, miinus iga omakapitaliinstrumentide tühistamisel töötajatele tehtud makse summa, mis on kajastatud omakapitali vähendusena vastavalt eespool kirjeldatud b -le.

Kui ettevõte ei identifitseeri uusi võimaldatavaiid omakapitaliinstrumente tühistatud omakapitaliinstrumentide asendusomakapitliinstrumentidena, siis peab ettevõte kajastama selliseid uusi omakapitaliinstrumente uute võimaldatavate omakapitaliinstrumentidena. Seni kuni kohustist ei ole arveldatud, hindab ettevõte kohustise ümber õiglasele väärtusele igal aruandekuupäeval ja arvelduskuupäeval, kajastades õiglase väärtuse igat muutust selle perioodi kasumis või kahjumis.

Samuti võib ettevõte võimaldada oma töötajatele õiguse saada tulevasi rahalisi makseid, võimaldades neile õiguse aktsiatele kaasa arvatud aktsiad, mis antakse välja aktsiaoptsioonide väljalaskmisegamis on lunastatavad kas kohustuslikult nt töölepingu lõppemisega või töötaja valikul.

IFRS 2 32 Ettevõte kajastab saadud teenused ja kohustise teenuse eest tasuda hetkel kui töötaja teenust osutab.

Näiteks mõned aktsia hinna tõusust tulenevad õigused kuuluvad koheselt töötajale ja seega ei ole tal tarvis kindlaks määratud perioodi teenust lõpule viia, et saada õigust rahalisteks makseteks. Vastupidiste tõendite puudumisel järeldab ettevõte, et teenused, mida osutas töötaja vastutasuna aktsia hinna tõusust tulenevate õiguste eest, on kätte saadud. Seetõttu kajastab ettevõte koheselt saadud teenused ja kohustise maksta nende eest. Kui aktsia hinna tõusust tulenevaid õigusi ei anta üle enne kui töötaja on täitnud kindlaks määratud perioodil teenuste osutamise nõuded, siis kajasatab ettevõte saadud teenused ja kohustise nende eest maksta siis, kui töötajad on selle perioodi jooksul teenuse osutamise lõpuni viinud.

Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused Riskantse strateegia valik

Aktsiapõhised maksetehingud, mille kokkuleppe tingimused võimaldavad vastaspoolel arveldamist valida 35 Kui ettevõte on võimaldanud vastaspoolele õiguse valida, kas aktsiapõhine maksetehing arveldatakse sularahas 3 või omakapitaliinstruemntide emiteerimisega, siis on ettevõte võimaldanud liitfinantsinstrumenti, mis sisaldab võla komponenti st vastaspoole õigust nõuda makset rahas ja omakapitali komponenti st vastaspoolel on õigus nõuda arveldamist pigem omakapitaliinstrumentiga kui rahas.

Tehingutes muude osapoolte kui töötajatega, mille puhul saadud kaupade või teenuste õiglast väärtust mõõdetakse otseselt, mõõdab ettevõte kaupade või teenuste saamise kuupäeva seisuga liitfinantsinstrumendi omakapitali komponendi saadud kaupade või teenuste õiglase väärtuse ja võlakomponendi õiglase väärtuse vahena.

Liitfinantsinstrumentide õiglane väärtus on kahe komponendi õiglaste väärtuste summa. Sageli on aktsapõhised maksetehingud, milles vastaspoolel on võimalus valida arvelduse meetod, tihti struktureeritud nii, et ühe arveldusalternatiivi õiglane väärtus on sama, mis teisel. Näiteks võib teisel osapoolel olla õigus valida, kas saada aktsioptsioonie või arveldada rahas aktsia hinna kallinemise õigus.

Sellisel juhul on omakapitali osa õiglane väärtus null ja seega liitfinantsinstrumentide õiglane väärtus on sama mis võla komponendi õiglane väärtuse. Vastupidiselt, kui alternatiivsete arvelduste õiglased väärtused erinevad, siis tavaliselt on omakapitali osa suurem kui null, mis omakorda tähendab, Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused liitfinantsinstrumentide õiglane väärtus on suurem kui võla komponendi õiglane väärtus.

Võla komponendi osas kajastab ettevõte saadud kaubad või teenused ning kohustise nende eest tasuda vastaspoole poolt kaupade tarnimisel või teenuse osutamisel vastavalt rahas arveldatavate aktsiapõhiste maksetehingute tingimustele paragrahvOmakapitali komponendi puhul kui üldsekajastab ettevõte saadud kaubad või teenused ning omakapitali suurenemise vastaspoole poolt kaupade tarnimisel või teenuse osutamisel vastavalt omakapitaliga arveldatavate aktsiapõhiste maksetehingute tingimustele paragrahv IFRS 2 39 Arvelduskuupäeval hindab ettevõte kohustise ümber tema õiglasele väärtusele.

Kui ettevõte arveldab pigem omakapitliinstrumendi emiteerimise kaudu kui rahas, siis kantakse kohustis otse omakapitali kui vastutasu omakapitaliinstrumendi emiteerimise eest 40 Kui ettevõte arveldab pigem rahas kui omakapitaliinstrumente emiteerides, siis tuleb makset kohaldada taoiliselt, et selle kaudu arveldataks kohustis tervikuna.

Mis on aktsia hindamise õigused?

Iga omakapitali osa, mis on eelnevalt kajastatud, jääb omakapitali Aktsiaoptsioonid ja hindamisoigused. Valides arveldamise võimalusena raha, välistab vastaspool õiguse saada omakapitaliinstrumente.

Siiski ei takista see ettevõttel kajastama muutusi omakapitali sees, st liikumist ühest omakapitali osast teise. Aktsiapõhised maksetehingud, mille kokkuleppe tingimused võimaldavad ettevõttel arveldamist valida 41 Aktsiapõhise maksetehingu puhul, mille kokkuleppe tingimused võimaldavad ettevõttel valida, kas arveldada rahas või omakapitaliinstrumente emiteerides, otsustab ettevõte, kas tal on eksisteeriv kohustus arveldada rahas ja kajastada vastavalt aktsiapõhist maksetehingut.

Ettevõttel on eksisteeriv kohustus arveldada rahas, kui omakapitaliinstrumentidga arveldamise võimalsus ei oma majanduslikku sisu nt kui ettevõttel on seadusest tulenevalt keelatud aktsiaid emiteeridavõi kui ettevõttel on varasem praktika või kindlaksmääratud poliitika rahas arveldamiseks, või üldjuhul arveldatakse rahas kui vastaspool selleks soovi avaldab.

Arveldamisel: a kui ettevõte otsustab arveldada rahas, siis rahalist makset kajastatakse omakapitali tagasiostuna, st omakapitali vähendamisena, välja arvatud allpool ära toodud juhul c. Sisult sarnaseid aktsiapõhiste maksete kokkuleppeid omav ettevõte esitab koondinformatsiooni, välja arvatud juhul iga kokkuleppe eraldi avalikustamine on vajalik paragrahvis 44 esitatud eesmärgi täitmiseks.