Mis on koige tohusam FDO kindlustada.

Ennetusprogrammide analüüside kohaselt annab lapsevanemate kaasamine ja harimine kiusamise teemal väga häid tulemusi. Viimaste aja kogemus peaks julgustama sektorit keskenduma senisest enam oma tööpõhimõtete ja klientide kaasamise strateegiate muutmisele, kiirendades samal ajal ka automatiseerimise ja digitaliseerimise tempot. Kui klassis on võimalik oma sotsiaalset staatust teistele kahju tehes tõsta või kindlustada, siis seda ka tehakse. Sõltumata aga sellest, kuivõrd hästi või halvasti üks linn COVIDga toime suudab tulla, võib majandustegevus suuremates linnades kannatada mitmete pandeemia kontrolli alla saamiseks kehtestatud piirangute tagajärjel kiirenenud trendide tõttu. Teatud Euroopa riigid, nagu Ühendkuningriik, üritavad ka ise aktiivselt pealinnade jõukust võrdsemalt väiksemate linnade ja piirkondade vahel ümber jagada.

Meie prognooside kohaselt peaksid Euroopa välismaised otseinvesteeringud Samal ajal esitab uue reaalsusega toimetulemine ettevõtetele aga kõrgeid nõudmisi, pannes proovile nende võime kohaneda ning suurendada oma vastupidavust pandeemia võimalikele järelkajadele. Kindlasti pööratakse edaspidi suuremat tähelepanu ka jätkusuutlikkusele ja kliimamuutustele. Välismaiste otseinvesteeringute katkemine ohustab enim valdkondi, mida COVID kõige rohkem mõjutab COVID mõju turunõudlusele ja äritegevusega jätkamise võimalikkusele on valdkonniti väga erinev.

See omakorda mõjutab aga otseselt välismaiseid otseinvesteeringuid. Ettevõtted sektorites, kus nõudlus on COVID tõttu oluliselt kasvanud nt bioteadused, esmatarbekaubad ja jaemüük, e-kaubandus, interneti teel pakutavad meelelahutusteenusedsuudavad suurema tõenäosusega oma olemasolevatest investeerimisplaanidest kinni pidada.

Maailmapanga globaalsest investeerimisagentuuride uuringust selgus, et tarneahela katkestused mõjutavad nii tootmist kui ka tulusid. Selle tulemusel vähendatakse investeerimiskavades kapitalikulusid ja palgatavate töötajate arvu, eriti töötleva tööstuse investeeringuid transpordisektoris ja tekstiilitööstuses. Mis puudutab välismaiseid otseinvesteeringuid töötlevasse tööstusesse, siis saavad kõvasti kannatada nii transporditööstus sh autotööstus ja lennunduskeemia- ja plastitööstus, masinate ja tööstusseadmete tootjad kui ka põllumajanduslik toidutööstus.

Farmaatsiatööstus ja meditsiiniseadmete tootjad tunduvad praeguse seisuga vastu pidavat. Nigel Moden EY EMEIA piirkonna finantstalituse panganduse ja kapitaliturgude valdkonna juht Euroopa pangandussektor on reageerinud operatiivselt nii erineva suuruse ja struktuuriga ettevõtete kui ka eratarbijate vajadusele senisest suurema finantstoe järele.

Nad on suurendanud laenuandmist ja seda nii mitmel pool Euroopas pakutavate riiklike meetmepakettide kui ka olemasolevate laenutoodete kaudu ning pakkunud oma makseraskustes klientidele võimalust kasutada mitmesuguseid restruktureerimismeetmeid, nagu maksepuhkus, intressivaba arvelduskrediit ja soodustused krediitkaarditehingutele.

Ava materjalid

Pangandussektor on endiselt jätkusuutlik ning neil on õnnestunud näidata, et neil on praeguse suurenenud nõudluse rahuldamiseks nii operatiivne võimekus kui ka piisavalt vahendeid. Selles on olnud neile toeks Euroopa seadusandjad, kes on tulnud välja mitmesuguste kapitali maksukoormuse vähendamisele suunatud meetmetega, et pangad saaksid keskenduda oma klientide abistamisele.

Viimaste aja kogemus peaks julgustama sektorit keskenduma senisest enam oma tööpõhimõtete ja klientide kaasamise strateegiate muutmisele, kiirendades samal ajal ka automatiseerimise ja digitaliseerimise tempot.

Kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks on koostatud erisuguseid programme. Eesti koolidele kättesaadav KiVa programm on nendest üks uuemaid. KiVa katseuuringud näitavad, et juba pärast esimest kasutusaastat vähenevad oluliselt kõik kiusamise vormid, sh küberkiusamine. Kool peab tagama lapsele turvalisuse kogu koolipäeva jooksul ja ka igakülgse arengu — nii ütleb põhikooli ja gümnaasiumi seadus.

Meie pankade poolt kriisi ajal ülesnäidatud paindlikkus on hinnaline vara, mida nad saavad ka edaspidi muutuvale turudünaamikale reageerimiseks kasutada. Pamela Spence EY bioteaduste valdkonna juht Bioteaduste valdkonnas võrdub tulevane väärtus innovatsiooni ja andmete korrutisega. See tähendab, et innovatsiooni ergutamiseks tuleb mõista andmete tõelist väärtust ja see enda kasuks tööle panna, ning selle edukust tuleks mõõta individualiseeritud lahenduste ja paremate tervisenäitajate põhjal.

COVID on vajadust sellise lähenemise järele küll oluliselt kasvatanud, kuid tegelikult oli see aktuaalne juba enne pandeemiat. Selle visiooni reliseerumiseks peavad sektori ettevõtted seljad kokku panema ning tegema tihedat koostööd n-ö mittetraditsiooniliste üksustega.

Mis on koige tohusam FDO kindlustada

Ühendkuningriigis on sellise tegevuse katalüsaatoriteks olnud varem näiteks Cambridge'i ja Oxfordi ülikoolide ümber koondunud klastrid. Need loovad soodsa keskkonna teaduse arenguks. Praegu pole füüsiline lähedus muidugi võimalik, kuid virtuaalne koostöö on - ja see on vägagi aktiivne.

Arvan, et sellised klastrid jäävad ka tulevikus endiselt väga oluliseks ja annavad välisinvesteeringute kaasamisel eelise.

Kuidas EY saab sind aidata

COVID kriisist väljudes peaksid valitsused tõsiselt järele mõtlema, millistes valdkondades tahetakse edaspidi silma paista, ning seejärel julgustama nende sektorite ettevõtteid investeerima.

Erinevad riigid on reageerinud COVID pandeemiale erinevalt ning see on tõstatanud valitsuse tasandil küsimusi ka riigi enda vajaduste kohta.

Võib juhtuda, et valitsuste soovil tuuakse nii mõnigi tarneahel tulevikus tervenisti riiki tagasi. Ka ettevõtted ise võivad otsustada, et vajavad rohkem kohalikke tarneahelaid.

EY majandusstsenaariumi kohaselt saame kõige tõenäolisemalt näha saehambaid meenutavat taastumiskõverat, mida iseloomustab aeglane ja ebaühtlane kasv. Nende vahelduvate tõusude ja languste täpset ulatust hakkavad mõjutama korduvad epideemiapuhangud ning valitsuste suutlikkus nende mõju ohjeldada ja leevendada. Valitseva ebakindluse tõttu lükkavad paljud ettevõtted investeeringud kas edasi või jätavad sootuks ära. Meie prognooside kohaselt peaksid Euroopa välismaised otseinvesteeringud Samal ajal esitab uue reaalsusega toimetulemine ettevõtetele aga kõrgeid nõudmisi, pannes proovile nende võime kohaneda ning suurendada oma vastupidavust pandeemia võimalikele järelkajadele.

Lapsevanematel on vaja rohkem teadmisi ja oskusi, et kiusamist ära tunda ning oma lapsi aidata. Ennetusprogrammide analüüside kohaselt annab lapsevanemate kaasamine ja harimine kiusamise teemal väga häid tulemusi. Toetavad ja terved suhted ning ennast ja teisi austava suhtumise hoidmine kodus on peamine viis kiusamise ennetamiseks.

Lapse terve enesehinnangu eest hoolitsemine kaitseb nii kiusajaks kui ka ohvriks sattumise eest. Kuid ainult kodus tehtavast ei piisa koolis toimuva kiusamise ärahoidmiseks.

Kiusamine on grupinähtus ja kujuneb siis, kui grupis klassis kehtivad normid seda võimaldavad.

Mis on koige tohusam FDO kindlustada

Ja nii võibki ka igati tublist õpilasest saada kiusaja. Kui klassis on võimalik oma sotsiaalset staatust teistele kahju tehes tõsta või kindlustada, siis seda ka tehakse. Seega on väga oluline igas koolis ja klassis teadlikult kujundada käitumisnorme, mille kohaselt väärib lugupidavat kohtlemist iga inimene ja kõigil on õigus end koolis hästi tunda.

Teekond kiusamisvaba keskkonnani on pikk ja mitmetahuline. Kiusamist saab ja tuleb ennetada. Kuid mida siis selleks teha, kas tegutseda kõhutunde ja oma parima äranägemise järgi või usaldada teadust?

Tervise Arengu Instituudi teadur Karin Streimann rõhutab oma hiljutises arvamusartiklis, et tõenduspõhine ennetus tegeleb teadusuuringutega kinnitatud asjaolude süstemaatilise mõjutamisega uuringutega tõhusalt kinnitatud viisidel. Ta põhjendab, miks ilma tõenduseta sekkumiste kasutamine võib osutuda kasutuks või lausa kahjulikuks, ressursside raiskamiseks, mistõttu kontrollitud tõhususega sekkumised jäävad piisavalt kasutamata, või lausa ebaeetiliseks Streimann Teadlased on teinud kiusamise uurimisel tõhusat tööd ja selgitanud välja, mida tasub kiusamise vähendamiseks teha ning mida mitte.

Mis on koige tohusam FDO kindlustada

Selliste teadmiste alusel on koostatud erisuguseid kiusamise vähendamise programme. KiVa on abiks ennetamisel ja probleemide lahendamisel Eesti koolidele kättesaadav KiVa programm on nende seas üks uuemaid, süsteemsemaid ja parimate tulemustega.

KiVa mõju taga on tõhusad ennetustegevused: õppekavaga seotavad KiVa tunnid, milles saadakse teadmisi ning oskusi kiusamise äratundmiseks ja peatamiseks. Harivad ja abistavad materjalid on mõeldud nii õpetajatele kui ka lapsevanematele.

Paraku ei hoia ka kõige tõhusam ennetus kõiki juhtumeid ära. KiVa programm pakub koolidele kiusamisjuhtumite lahendamiseks tõhusaid mudeleid ja väljaõpet. Need mudelid koosnevad individuaal- ja grupivestluste sarjast, millest igaühel on oma eesmärk ning tegevused toimuvad kindlas järjekorras.

Kolmas oluline osa KiVa tegevustest koolis on olukorra järjepidev hindamine, st kuidas meil läheb? Selleks korraldatakse igal kevadel õpilasküsitlus.

Mis on koige tohusam FDO kindlustada

Küsitluse tulemuste ja personalilt kogutud tagasiside alusel analüüsitakse koos kooliperega tehtut ning selle tulemuslikkust. KiVa programmi juba aastaid kasutanud koolipered toovad esile, et KiVa aitab kiusamise ennetamise ja väärtuskasvatuse läbi mõelda ning tõhusamalt toimima panna. KiVa juhendmaterjalid annavad õpetajatele nende tegevuses kindlustunnet ja see on väga tähtis.

Kuidas jõuab vajalik oskusteave kooli Tõhusa ennetusprogrammi kvaliteetse kasutamise aluseks on hea ettevalmistus ja professionaalne jätkutugi. KiVa programmi kasutuselevõtt kestab peaaegu kogu õppeaasta, mille käigus läbivad koolituse nii koolijuht kui ka koolis tegutsev kiusamise ennetamise töörühm. Õpetajatele antakse ennetustegevuste tarvis juhised ja materjalid, sh virtuaalsed ressursid. Koolid, kus juba kasutatakse KiVa programmi, saavad jätkuvalt tuge aktiivse koostöövõrgustiku kaudu.

Pakutakse personaalset mentorituge, kaks korda aastas täienduskoolituse võimalust, kokkusaamisi piirkondlike kogemusrühmadega, uudiskirju ja muud taolist. Seni on õnnestunud kõike seda koolidele pakkuda kolmandiku ulatuses haridus- ja teadusministeeriumi toetusega ja kahe kolmandiku ulatuses erisuguste projektide ning annetuste abil.

Kindlustus

Litsentsitasuna on ka koolidel väike omaosalus. See on vajalik investeering meie laste paremasse tulevikku. Need samad lapsed on ju peagi ise lapsevanemad ja õpetajad. Kuidas edasi? Sellesse kuuluvad organisatsioonid, kelle hulgas on ka KiVa programmi Eestis rakendav SA Kiusamisvaba Kool, koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga toetavad väga eriilmeliste tegevuste kaudu lasteaedu ning koole, kes soovivad kiusamist vähendada. Ühiselt koostati kiusamisvaba haridustee kontseptsioonmis taotleb suuremat selgust ja süsteemsust kiusamise ennetamisel Eesti haridusasutustes.

Pikk tee on veel minna, et tõenduspõhine oskusteave jõuaks kõigi haridusasutusteni ja meie lapsed saaksid kasvada turvalisemas ning vaimset tervist säästvamas keskkonnas.

Mis on koige tohusam FDO kindlustada

KiVa teadus- ja tõenduspõhise programmi töötasid välja Turu Ülikooli teadlased. KiVa on lühend soomekeelsest nimetusest Kiusaamisen Vastainen ehk kiusamisvastane. Eesti koolides on KiVa programm aidanud kiusamist vähendada juba kuus aastat.

Mis on koige tohusam FDO kindlustada

Programmis on nii universaalsed kui ka juhtumipõhised tegevused kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks.