Kaubandussusteem Spy

Muudatusettepanek 13 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 14 14 Liit peaks olema igasuguse liidu programmi loodud tulu saaja, et tema eelnevalt tehtud investeeringud saaksid osaliselt hüvitatud, ning kõnealust tulu tuleks kasutada programmi eesmärkide toetamiseks. Kosmosetööstuse keskused peaksid tegema koostööd digitaalse innovatsiooni keskustega, et soodustada ettevõtlust ja oskusi. Kuna Euroopa Kosmoseagentuur ei ole liidu organ ja tema suhtes ei kohaldata liidu õigust, on oluline, et selline leping sisaldaks liidu ja liikmesriikide huvide kaitsmiseks piisavaid nõudeid, mis on seotud Euroopa Kosmoseagentuuri toimimise eeskirjadega. Euroopa, piirkondlikul ja riiklikul tasandil tuleks toetada äri- ja innovatsioonisõbraliku mudeli sündi selliste algatustega nagu kosmosetööstuse keskused, mis toovad kokku kosmose-, digitaal- ja kasutajasektori.

Seadusandliku resolutsiooni projekt Volitus 5 a uus — võttes arvesse komisjoni Liidu kosmosetööstus on juba maailmamastaabis üks konkurentsivõimelisemaid. Kuid uute jõudude esilekerkimine ja uute tehnoloogiate areng on traditsioonilisi tööstusmudeleid põhjalikult muutmas.

  • Шансов на благосклонность Совета почти не было - многолетние или даже многовековые просьбы ничего бы не изменили.
  • Я, Ярлан Зей, вдохнувший его в тебя, теперь освобождаю тебя от его оков.

Seepärast on äärmiselt oluline, et liit säilitaks kosmosevallas rahvusvahelise juhtpositsiooni ja ulatusliku tegevusvabaduse, soodustaks liidus teaduse ja tehnika arengut ning toetaks kosmosesektori tööstusettevõtjate, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, idufirmade ja innovatiivsete ettevõtjate konkurentsivõimet ja innovatsioonisuutlikkust.

Samal ajal on oluline luua kohased tingimused, millega tagada üleilmselt võrdsed võimalused kosmosesektoris tegutsevatele ettevõtetele. Muudatusettepanek 4 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 2 2 Kosmosesektori arengut on traditsiooniliselt seostatud julgeolekuga.

  • Nädal välismeedias juuli | Välisministeerium
  • Возвращение в Эрли заняло почти трое суток - отчасти из-за того, что сам Элвин по ряду причин не очень-то торопился.
  • Этот план, как я полагаю, заключался в стремлении добиться того, чтобы взаимная изоляция Лиса и Диаспара не была вечной.

Paljudel juhtudel on kosmosesektoris kasutatavad seadmed, komponendid ja vahendid kahesuguse kasutusega kaubad. Seepärast tuleks ära kasutada võimalusi, mida kosmos pakub liidu ja liikmesriikide julgeoleku aspektist. Seepärast tuleks ära kasutada võimalusi, mida kosmos ja autonoomne juurdepääs kosmosele pakuvad liidu ja liikmesriikide julgeoleku ning iseseisvuse aspektist.

Muudatusettepanek 5 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 3 3 Liit on alates ndate aastate lõpust töötanud välja oma kosmosealgatusi ja -programme: kõigepealt Euroopa Geostatsionaarne Navigatsioonilisasüsteem EGNOS ning seejärel Galileo ja Copernicus, mis vastavad liidu kodanike vajadustele ja avaliku poliitika nõuetele.

Vastuvõetud tekstid - Neljapäev, detsember

Lisaks nende algatuste jätkumise tagamisele tuleb neid ka täiustada, et need oleksid kooskõlas uue tehnoloogia arenguga ning digi- ja IKT-valdkonna muudatustega, vastaksid kasutajate uutele vajadustele ning Kaubandussusteem Spy arvesse poliitilisi prioriteete, nagu kliimamuutused — sealhulgas Arktikas toimuvate muutuste jälgimine —julgeolek ja kaitse. Nende algatuste jätkumine ning nende kasutuselevõtt ja kasutamine tuleks tagada ja neid tuleb ka täiustada, et need oleksid kooskõlas uue tehnoloogia arenguga ning digi- ja IKT-valdkonna muudatustega, vastaksid kasutajate uutele vajadustele ning võtaksid arvesse poliitilisi prioriteete.

Programmiga tuleks edendada ka Kaubandussusteem Spy teenuseid, et kõik liikmesriigid ja nende kodanikud saaksid programmist täielikult kasu. Muudatusettepanek 6 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 4 4 Liit peab tagama oma tegutsemisvabaduse ja autonoomia, saama juurdepääsu kosmosele ja võimaluse seda turvalisel viisil kasutada. Seepärast on ülimalt oluline, et ta säilitaks autonoomse, usaldusväärse ja kulutõhusa juurdepääsu kosmosele, eelkõige elutähtsa infrastruktuuri India valikute kaubandus tehnoloogia, avaliku julgeoleku ning liidu ja liikmesriikide julgeoleku seisukohast.

Seepärast peaks komisjonil olema võimalik koondada lennutusteenused Euroopa tasandile nii oma vajaduste täitmiseks kui ka teiste üksuste, sealhulgas liikmesriikide taotlusel nende vajaduste täitmiseks, kooskõlas aluslepingu artikli lõikega 2.

QuickPay | Dynamicweb integration

Samuti on äärmiselt tähtis, et liidul oleksid ka tulevikus tänapäevased, tõhusad ja paindlikkust võimaldavad stardikompleksid. Komisjon peaks kaaluma, mil viisil selliseid Kaubandussusteem Spy toetada lisaks liikmesriikide ja Euroopa Kosmoseagentuuri võetavatele meetmetele.

Eriti juhul, kui on vaja hooldada või uuendada programmi vajadustele vastavateks lennutusteks vajalikku kosmose maapealset infrastruktuuri, peaks olema võimalik rahastada selliseid kohandusi osaliselt programmist kooskõlas finantsmäärusega ja kui on tagatud selge ELi lisaväärtus, et saavutada programmi parem kulutõhusus. Seepärast on ülimalt oluline, et ta säilitaks autonoomse, usaldusväärse ja kulutõhusa juurdepääsu kosmosele, sealhulgas alternatiivsed lennutustehnoloogiad ja innovaatilised süsteemid või teenused, eelkõige elutähtsa infrastruktuuri ja tehnoloogia, avaliku julgeoleku ning liidu ja liikmesriikide julgeoleku seisukohast.

Language switcher

Muudatusettepanek 7 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 5 5 Liidu kosmosetööstuse konkurentsivõime tugevdamiseks ja oma süsteemide kavandamise, ehitamise ja käitamise suutlikkuse suurendamiseks peaks liit toetama kogu kosmosetööstuse loomist, kasvu ja arendamist. Euroopa, piirkondlikul ja riiklikul tasandil tuleks toetada äri- ja innovatsioonisõbraliku mudeli sündi, luues kosmosetööstuse keskused, mis toovad kokku kosmose- digitaal- ja kasutajasektori.

Kaubandussusteem Spy peaks edendama liidus asuvate kosmoseettevõtjate laienemist, et aidata neil saavutada edu, sealhulgas toetades neid riskikapitali hankimisel, arvestades, et kosmosevaldkonna idufirmadel puudub liidus asjakohane juurdepääs börsivälisele kapitalile, ja luues innovatsioonipartnerlusi.

Euroopa, piirkondlikul ja riiklikul tasandil tuleks toetada äri- ja innovatsioonisõbraliku mudeli sündi selliste algatustega nagu kosmosetööstuse keskused, mis toovad kokku kosmose- digitaal- ja kasutajasektori. Kosmosetööstuse keskused peaksid tegema koostööd digitaalse innovatsiooni keskustega, et soodustada ettevõtlust ja oskusi.

Liit peaks edendama liidus asuvate kosmoseettevõtjate loomist ja laienemist, et aidata neil saavutada edu, sealhulgas toetades neid riskikapitali hankimisel, arvestades, et Kaubandussusteem Spy idufirmadel puudub liidus asjakohane juurdepääs börsivälisele kapitalile, ja luues innovatsioonipartnerlusi. Seepärast peaks komisjonil olema õigus hallata ja koordineerida liidu nimel rahvusvahelisel areenil meetmete võtmist, eelkõige selleks, et kaitsta liidu ja liikmesriikide huve rahvusvahelistel foorumitel, sealhulgas seoses sagedusalaga, et edendada liidu tehnoloogiat ja tööstust ning õhutada koostööd väljaõppe alal, pidades silmas vajadust tagada osaliste õiguste ja kohustuste vastastikkus.

Eriti oluline on, et komisjon esindaks liitu rahvusvahelise programmi Cospas-Sarsat organites ja asjaomastes valdkondlikes ÜRO organites, sealhulgas Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioonis, ja Maailma Meteoroloogiaorganisatsioonis. Seepärast peaks komisjonil olema õigus hallata ja koordineerida liidu nimel rahvusvahelisel areenil meetmete võtmist, eelkõige selleks, et kaitsta liidu ja liikmesriikide huve Kaubandussusteem Spy foorumitel, sealhulgas seoses sagedusalaga.

Komisjon peaks tugevdama majandusdiplomaatiat, et edendada liidu tehnoloogiat ja tööstust ning õhutada koostööd väljaõppe alal, pidades silmas vajadust tagada osaliste õiguste ja kohustuste vastastikkus ning õiglane konkurents rahvusvahelisel tasandil.

Sign up for QuickPay

Muudatusettepanek 9 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 7 7 Komisjon peaks koos liikmesriikide ja kõrge esindajaga edendama vastutustundlikku käitumist kosmoses ja avakosmoses ning uurima võimalusi ühineda asjaomaste ÜRO konventsioonidega.

Seetõttu tuleks ette näha kumulatiivne rahastamine nendest programmidest, tingimusel et rahalised vahendid katavad samu kuluühikuid, eelkõige liidu programmidest saadavaid täiendavaid rahalisi vahendeid käsitlevate kokkulepete kaudu, kui haldussätted seda võimaldavad; rahastamine võib olla järjestikune, vahelduv või kombineeritud, sealhulgas meetmete ühisrahastus, et rakendada võimaluse korral innovatsioonipartnerlusi ja segarahastamistoiminguid.

S, Brazil, Japan, India and Australia are to start intensive meetings to rescue the deeply troubled Doha round.

Seepärast peaks komisjon programmi rakendamise ajal edendama koostoimet muude seonduvate liidu programmidega, mis võimaldaksid võimaluse korral kasutada riskikapitali, innovatsioonipartnerlusi ning kumulatiivset või segarahastamist. Seetõttu tuleks ette näha kumulatiivne rahastamine nendest programmidest, tingimusel et rahalised vahendid katavad samu kulusid, eelkõige liidu programmidest saadavaid täiendavaid rahalisi vahendeid käsitlevate kokkulepete kaudu, kui haldussätted seda võimaldavad; rahastamine Kaubandussusteem Spy olla järjestikune, vahelduv või kombineeritud, sealhulgas meetmete ühisrahastus, et rakendada võimaluse korral innovatsioonipartnerlusi ja segarahastamistoiminguid.

Muudatusettepanek 11 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 10 a uus 10a Liidu kosmosesektoris töötab umbes spetsialisti.

How to Catch a Thief on Camera! (DIY Hidden Camera) - tammejuuremahetalu.ee

Seepärast on oluline jätkata selles sektoris tipptasemel taristu arendamist ning seeläbi Kaubandussusteem Spy eelnevate ja järgnevate etappide majandustegevust. Tagamaks Euroopa kosmosetööstuse konkurentsivõimet tulevikus, peab programm peale selle toetama tipptasemel oskuste arendamist kosmosega seotud valdkondades ning haridus- ja koolitustegevust, keskendudes eelkõige tütarlastele ja naistele, et kasutada selles vallas täiel määral ära liidu kodanike potentsiaali.

Muudatusettepanek 12 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 13 a uus 13a Programmis tuleks ära kasutada kosmose- ja transpordisektori koostoimet, võttes arvesse, et kosmosetehnoloogial on strateegiline roll maismaa- mere- õhu- ja kosmosetranspordi CMO Trade korrigeerimissusteem arukamaks, tõhusamaks, ohutumaks, kindlamaks, kestlikumaks ja integreeritumaks, aitab head binaarvalikute signaaliteenust samal ajal suurendab kasvav ja innovaatiline transpordisektor uuendusliku ja ajakohase kosmosetehnoloogia kasutamist.

Muudatusettepanek 13 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 14 14 Liit peaks olema igasuguse liidu programmi loodud tulu saaja, et tema eelnevalt tehtud investeeringud saaksid osaliselt hüvitatud, ning kõnealust tulu tuleks kasutada programmi Binaarsed valikud Trading Weekend toetamiseks.

Samal põhjusel peaks olema võimalik näha erasektori üksustega sõlmitud lepingutes ette tulude jagamise mehhanism.

Muudatusettepanek 14 Ettepanek Kaubandussusteem Spy vastu määrus Põhjendus 16 16 Programm tugineb Kaubandussusteem Spy ja pidevalt muutuvale tehnoloogiale. Sellisest tehnoloogiast sõltumine toob programmi raames tehtavate avalike hangetega seoses kaasa ebakindlust ja riske, eriti kuna hangete objektiks on seadmed või pikaajaliste teenuste Kaubandussusteem Spy.

Seepärast on lisaks finantsmäärusega ette nähtud normidele vajalikud konkreetsed avalikke hankeid käsitlevad meetmed.

Peaks olema võimalik sõlmida tingimuslike osadega lepinguid, teha lepingu täitmise käigus sellesse teatavatel tingimustel muudatusi või piirata allhangete määra. Kuna programmi komponentide tehnoloogiline külg ei ole selgelt määratletud, ei ole hangete hinda alati võimalik täpselt hinnata ning seepärast peaks olema võimalik sõlmida lepinguid, milles ei kehtestata kindlat ja lõplikku hinda, kuid mis samas sisaldavad liidu rahalisi huve kaitsvaid klausleid.

Peaks olema võimalik sõlmida tingimuslike osadega lepinguid, teha lepingu täitmise käigus sellesse teatavatel tingimustel muudatusi või piirata allhangete määra eelkõige väikestele ja Kaubandussusteem Spy suurusega ettevõtetele.

Muudatusettepanek 15 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 25 25 Programmi nõuetekohane avalik haldamine eeldab vastutuse ja ülesannete ranget jaotust osalevate üksuste vahel, et hoida ära kattumist ning vähendada viivitusi ja ülekulusid. Muudatusettepanek 16 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 25 a uus 25a Kosmoseprogrammid on kasutajakesksed ja seetõttu nõuab nende rakendamine ja arendamine kasutajate esindajate pidevat ja tõhusat osalemist.

Muudatusettepanek 17 Ettepanek võtta vastu määrus Põhjendus 26 26 Liikmesriigid on kosmosevaldkonnas juba kaua aega aktiivselt tegutsenud. Neil Kaubandussusteem Spy olemas kosmosega seotud süsteemid, infrastruktuur, riiklikud ametid ja asutused.

Seepärast saavad nad programmi, eriti selle rakendamisse, märkimisväärselt panustada ning nad Kaubandussusteem Spy tegema liiduga programmi teenuste ja rakenduste edendamisel täiel määral koostööd.