Twin kaubandusstrateegiate naited

Samuti peab teenuse osutaja korrapäraselt IT-tehnoloogia ja infrastruktuuri teemalisi koosolekuid, kus antakse aru ja esitatakse statistikat. Calls on the Commission to honour its commitment to produce indicators for the monitoring and evaluation of the process of reindustrialisation; stresses that such indicators must be not only quantitative but also qualitative so as to ensure that this process is sustainable and compatible with protection of the environment; See on kauplemisel väga oluline parameeter, mida tuleb arvesse võtta.

Samuti peab teenuse osutaja korrapäraselt IT-tehnoloogia ja infrastruktuuri teemalisi koosolekuid, kus antakse aru ja esitatakse statistikat.

Twin kaubandusstrateegiate naited

EurLex-2 It' s pretty low- tech compared to your titanium missiles See on üsna lihtne, võrreldes sinu titaanrakettidega opensubtitles2 Intensified education and training schemes for prospective public customers as well as in the high-tech downstream sector are needed to enable the industry to get the full benefit of opportunities. Tõhustatud haridus- ja koolitusprogrammid võimalikele tulevastele riikliku sektori tarbijatele ning kõrgtehnoloogilises järgmise etapi teenuste sektoris on vajalikud, et tööstus saaks kõnealustest võimalustest maksimaalset tulu.

Sarnased laused

EurLex-2 These activities may also be carried out by innovative and high-tech SMEs in cooperation with research centres and universities. Neid uuringuid võivad teostada ka innovaatilised ja kõrgtehnoloogilised väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted koostöös uurimiskeskuste ja ülikoolidega.

Stresses that industrial policy incorporates all fields of policy which have an impact on industry; recognises that IP must tackle the major societal and environmental challenges set out in the Europe strategy and goals as well as targets, including future energy, resource, employment, industrial and climate objectives, and must be effectively integrated into the European Semester process and the national reform programmes in order to establish the requisite preconditions for investment and create good jobs, particularly for young people; calls on the Commission to improve upon its communication regarding its commitments in support of IP in order to restore the confidence of investors, workers and citizens in EU action; 5.

EurLex-2 In order to preserve social, economic and territorial cohesion when setting up the new network infrastructures, particularly the new generation networks, public authorities need to promote economic and social progress and a high level of employment, in line with Community law and democratic principles, in order to create a high-tech electronic communications market Sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse säilitamiseks uute võrguinfrastruktuuride, eriti nn uue põlvkonna võrkude loomisel peavad ametiasutused kõrgtehnoloogilise elektroonilise side turu loomiseks vastavalt ELi õigusele ja demokraatlikele põhimõtetele edendama majanduslikke ja sotsiaalseid edusamme ning suurt tööhõivet, saavutades seeläbi tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu oj4 Well, it's Wraith tech, so it's more like actuator veins.

See on Wraithide tehnika, nii et see on rohkem nagu käivitussoon.

Kõnealused kahesuguse kasutusega kaubad on seotud ligikaudu 1 tollikaubaga, sealhulgas kemikaalide, metallide ja mittemetalsetest mineraalidest toodete, arvutite, Twin kaubandusstrateegiate naited ja optikaseadmete, elektriseadmete, masinate, sõidukite ja transpordivahenditega jne ning kuuluvad tavaliselt selle suuremahulise, mitmesuguseid kaupu hõlmava valdkonna kõrgtehnoloogilisse ossa.

Eurlex As noted above these are companies falling under the New and High Tech Sectors Receiving Primary Support from the State and projects listed in the Guide to key Fields of High-Tech Industrialization, such as those belonging to the coated paper industry, and therefore benefits under this programme are specific under Article 4 2 a Twin kaubandusstrateegiate naited the basic Regulation.

Twin kaubandusstrateegiate naited

Nagu eespool märgitud, on tegemist äriühingutega, mis kuuluvad kõrg- ja uue tehnoloogia sektorisse ning saavad põhitoetuse riigilt ja projektidega, mis on loetletud kõrgtehnoloogilise tööstuse esmatähtsate valdkondade juhendis; siia kuuluvad ka kaetud paberi tootmisega seotud äriühingud ning seega on selle kava alusel saadavad toetused konkreetsed kooskõlas algmääruse artikli 4 lõike 2 punktiga a.

EurLex-2 The responsibility for this lies with the Member States but the EESC believes that this approach is problematical because, as explained in Section 5, the Member States do not have enough leading high-tech companies to adequately exploit KETs.

Vastutus selle eest lasub liikmesriikidel, kuid komitee arvates on niisugune käsitlus problemaatiline, sest nagu 5.

Twin kaubandusstrateegiate naited

EurLex-2 But with the road ahead mercifully free Twin kaubandusstrateegiate naited traffic, there was time to talk about some of the bus's high-tech features. Aga kuna tee oli tühi, oli mul aega rääkida bussi tehnilistest lahendustest. EurLex-2 It's taken the techs all morning, but they've discovered he accessed a number of files.

Kaubandusstrateegiate liigid

Tehnikul Twin kaubandusstrateegiate naited terve hommik, aga ta avastas, et ta avas hulga faile. Kava rakendamise aluseks oli Shouguangi kohaliku omavalitsuse arvamus kõrgtehnoloogilise tööstuse arengu kiirendamise kohta katseline rakendamine Shoufa [], nr.

EurLex-2 12 One example amongst many is the Eindhoven-Leuven region, where interaction between universities and companies centred on the leading multinational company Philips creates a beneficial environment for many high-tech SMEs. EurLex-2 Points out that undertakings in outlying and rural areas are predominantly small in size; stresses therefore the need for increased funding in the form of special measures and investment programmes and extension of the innovation network to encompass outlying small businesses, for which access to innovation is of vital importance; recommends simplified procedures for the creation of regional and local funds of risk capital in cooperation with institutions dealing with technological development and innovation such as technological incubator centres, high-tech centres, technological parks etc.

EurLex-2 But tech did track down that number that Daria called.

Aitame teil teha õige valiku Scalping Forex Brokers'iga

Aga IT tuvastas telefoninumbri, millele Daria helistas. Selle kava raames saavad toetust üksnes nende äriühingute teadusuuringu ja arendustegevuse projektid, keda käsitatakse esmase riikliku toetusega uue- ja kõrgtehnoloogia sektori äriühingutena, ning need projektid peavad olema loetletud kõrgtehnoloogilise industrialiseerimise esmatähtsate valdkondade juhendis kehtivate arenguprioriteetide mis on kehtestatud riikliku arengu ja reformikomisjoni poolt all.

Praktiliselt kasutab iga kaupleja oma kauplemisel tehnilisi näitajaid.

Majandusliku tulususe uuring hõlmab kümmet juhtumiuuringut ettevõtete kohta, kes on teinud ITERiga koostööd ja töötanud välja nn võrsetooteid, mis on ette nähtud kasutamiseks mujal kui tuumasünteesis nt laiem energiasektor, lennundus ja kõrgtehnoloogilised seadmed.