Tootajate aktsiate nimivaartus,

AS-i LHV Group edaspidi Selts nõukogu otsused: Seltsi aktsiakapitali suurendatakse euro võrra, mille tulemusena suureneb Seltsi aktsiakapital 28 eurolt 29 euroni. Seltsi aktsionäride, kellele

Osalusoptsiooni eesmärk on kaasata töötajaid äriühingu osanike või aktsionäride ringi ning tõsta seeläbi töötajate motivatsiooni ja efektiivsust ning vähendada tööjõuvoolavust. Osalusoptsioonide kasutamine on muutunud järjest populaarsemaks nii Eestis kui kogu maailmas Sagedasti kasutatakse töötajatele pakutavaid optsioone IT-sektoris, kus tööandjate vaheline konkurents kõige targemate ja andekamate töötajate värbamisel üha suureneb, aga ka erinevates idufirmades, kus ühingul esialgu puuduvad piisavad finantsvõimalused maksta konkurentsivõimelist töötasu ja seetõttu motiveeritakse töötajaid neile ühingus osaluse andmisega.

Lisaks IT-sektori ettevõtetele ja iduettevõtetele soovitame osalusoptsioone ka nii öelda tavalistele äriühingutele. Seda eriti praegusel COVID-st tingitud keerulisel ja ebakindlal ajal, mil on oluline hoida väärtuslikke töötajaid ja juhte, kuid hetke võimalused parimat tasu maksta on kehvad. Tulevikus enda tööandjas osaluse omandamine mõjub igale töötajale lisastiimulina, et pingutada ühingu kasumi suurendamise nimel.

Aktsiakapitali suurendamine on tingitud vajadusest emiteerida uusi aktsiaid Optsiooniprogrammi realiseerimisega seotud aktsiaemissioonist võttis osa 72 LHV praegust ja endist töötajat, kes märkisid kokku aktsiat 1 ,73 euro eest.

Tootajate aktsiate nimivaartus pakkumine suurendab töötaja rahulolu enda töökoha suhtes, annab töötajale uusi rahalisi motivaatoreid ning suurendab usaldussuhet äriühingu ja töötaja vahel.

Reeglina inimesi kannustab uhkus omandiõiguse olemasolu üle, mis eelduslikult motiveerib ka rohkem tööd tegema ja äriühingu arengusse panustama. Selleks, et osalusoptsioonid töötajatele atraktiivseks teha, peavad ettevõtjal olema põhjalikult läbimõeldud optsioonitingimused. Kui optsioonitingimused vastavad täpselt tulumaksuseaduse § 48 lõikes 53 sätestatule, Tootajate aktsiate nimivaartus loeta osalusoptsiooni erisoodustuseks. Just võimalus säästa erisoodustuselt masktavatelt maksudelt teebki osalusoptsioonist atraktiivse vahendi ettevõtte võtmetöötajate täiendavaks motiveerimiseks.

Mis on osalusoptsioon?

Language switcher

Osalusoptsioon on tööandjaga sõlmitud tuletisleping, mis annab töötajale õiguse mitte kohustuse osta optsiooni väljaandjalt alusvara lepingus kindlaksmääratud täitmishinnaga ja lepingus fikseeritud tähtajal. Viimase tingimuse täitmise tõendamiseks peab optsioonileping olema kas digitaalselt allkirjastatud või notariaalselt kinnitatud.

Ülejäänud juhtudel on tööandja kohustatud esitama sõlmitud optsioonilepingu Maksu- ja Tolliametile viie tööpäeva jooksul selle sõlmimisest arvates.

Tootajate aktsiate nimivaartus

See on vajalik optsioonilepingute tagantjärele kuupäevadega sõlmimise vältimiseks. Optsiooni andmise hetke fikseerimine on sedavõrd oluline põhjusel, et erisoodustuseks ei loeta osaluse omandamist üksnes juhul, kui osalus omandatakse 3 aasta möödumisel osalusoptsiooni andmisest arvates. Seega optsioonis kokku leppimise ja osaluse omandamise kasutamise õiguse realiseerimise vahele peab jääma vähemalt 3 aastat.

Noteerimisnõuded

Mida erisoodustuseks mitteloetava osalusoptsiooni andmisel silmas pidada? Optsiooni andjaks ei saa olla äriühingu juba olemasolev osanik või aktsionär temale kuuluva osaluse arvel.

Tootajate aktsiate nimivaartus

Sarnaselt töötajale võib osalusoptsiooni anda ka käsunduslepingu alusel tegutsevale juhatuse liikmele — tulumaksuseadus võrdsustab töötajaga juhtimis- või kontrolliorgani liikme, aga ka füüsilise isiku, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui 6 kuud ning töövõtu- käsundus-või muu võlaõigusliku lepingu alusel töötava või teenust osutava füüsilise isiku.

Optsiooni preemias ehk töötaja poolt optsiooni eest makstavas summas võib, kuid ei pea kokku leppima.

Osalusoptsiooni võõrandamine enne selle täitmist loetakse erisoodustuseks. Töötajal on kohustus tööandjat teavitada optsiooni võõrandamisest.

Tootajate aktsiate nimivaartus

Tööandjal tekib maksukohustus tehtud erisoodustuselt. Kui optsiooni alusel saada olev osalus hüvitatakse rahas, kas enne optsiooni realiseerimise päeva või pärast seda, on tegemist Kripovaliut Investeeringud tehtud erisoodustusega ning maksta tuleb kõik erisoodustuselt maksmisele kuuluvad maksud.

Nn full exiti erand töötajast sõltumatutele põhjustele - kui kogu osalus tööandjas või temaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus võõrandatakse vähemalt 3-aastase tähtajaga optsioonilepingu kehtivuse ajal, samuti kui töötajal tuvastatakse täielik töövõimetus või töötaja sureb, ei loeta erisoodustuseks osaluse omandamist ulatuses, mis vastab proportsionaalselt optsiooni hoidmise ajale enne nimetatud sündmust.

Sa oled siin

Optsiooni alusvara muutmise korral arvestatakse 3-aastast tähtaega esialgse optsiooni andmisest arvates üksnes juhul, kui alusvara muutub: kontserni ümberkorraldamise või ühingu ühinemise või jagunemise või ümberkujundamise tõttu; kogu osaluse võõrandamise tõttu tööandja uus omanik asendab alusvara ; fondiemissiooni tulemusena.

Kuna fondiemissioon viiakse läbi omakapitali arvel täiendavaid sissemakseid tegemata, siis on sisuliselt tegemist omakapitali ümberkorraldamisega kui raamatupidamisliku toiminguga. Milliste tingimuste sätestamisele võiks optsioonilepingus mõelda? Lepingus võiks kehtestada optsiooni realiseerimise eeltingimused, mille täitmiseta ei teki töötajal optsiooni realiseerimise õigust ning lisatingimused äriühingu enda riskide maandamiseks.

Praktikas on tüüpilisteks eeltingimusteks optsiooni saaja töö või teenistussuhte kestvus äriühingus optsioon realiseerimisel, kohustuslikus korras aktsionäride või osanike lepinguga liitumine enne optsiooni realiseerimis teate edastamist, optsiooni koormamise ja üleandmise keeld ehk optsiooni realiseerimisõiguse sidumine konkreetse isikuga.

Osalusoptsioonide maksustamisest

Juhtivtöötajate ja juhatuse liikmete puhul on neile antava osaluse protsent tavaliselt suurem kui tavatöötajate puhul ning seetõttu sätestatakse nende puhul eeltingimusena ka konkreetsete tööalaste tulemuste ja eesmärkide saavutamine, nt kasumi viimine konkreetsele suurusele, uutele turgudele laienemine, omakapitali suuruse tõus jne.

Lisatingimustena sätestatakse praktikas kohustus töötada tööandja juures fikseeritud aeg ka pärast optsiooni realiseerimist, konkurentsikeeld enne ja pärast osaluse omandamist, osaluse tagasivõõrandamise kohustus äriühingule teatud sündmuste saabumisel ja optsiooni osalise realiseerimise võimatus.

Lepingusse võib lisada sätteid ka selle kohta, et osa- või aktsiakapitali suurendamise või vähendamisega seoses ei ole optsiooni saajal õigust kindlale proportsioonile või protsendile osalusest osa- või aktsiakapitalis.

Lisaks võib sätestada tingimuse, et konkreetse eesmärgi saavutamise korral on töötajal õigus realiseerida kindlaks määratud arv osasid või aktsiaid ning Tootajate aktsiate nimivaartus, kõrgema eesmärgi saavutamise korral lisaks eelnevalt kindlaks määratule veel lisaks teatud arv osasid või aktsiaid.

Kui aga töötaja saavutab mõlemad eesmärgid, on tal võimalus omandada boonusena lisaks eeltoodule teatud suurusega osalus tehtud hea töö eest. Samal ajal on lepingus on soovitatav kokku leppida juhud, millal töötaja Tootajate aktsiate nimivaartus ole õigustatud realiseerima optsiooni juhud, kus töötaja on nn bad leaver.

Töötajatele paindlikkuse võimaldamiseks võib kasutada klauslit selle kohta, et töötajal on lubatud optsioon realiseerida enne 3-aastase ooteperioodi möödumist, kuid seda võiks teha tingimusel, et optsiooni saaja tasub äriühingule kogu kulu sh maksud ja kulud, mis on tehtud maksukohustuse suuruse kindlaksmääramiseksmida äriühing peab sellisel juhul tasuma. Millises vormis tuleb optsioonileping sõlmida?

  1. Millised kruptograafilised mundid peavad investeerima
  2. Muudatused kapitalis ja hääleõigustes Aktsiakapitali suurendamine seoses töötajate optsiooniprogrammi realiseerimisega AS-i LHV Group nõukogu otsustas täna toimunud koosolekul suurendada ettevõtte aktsiakapitali kuni euro võrra.
  3. Noteerimisnõuded – Riigi Teataja

Optsioonileping on oma sisult osaluse võõrandamise kohustustehing. Vastavalt eelmise suvel kehtinud äriseadustiku redaktsioonile pidi väärtpaberite registris registreerimata osadega osaühingute puhul osa võõrandamise kohustustehing olema notariaalselt tõestatud vormis. Nüüd piisab ka registreerimata osadega osaühingu puhul sarnaselt registreeritud osadega ja aktsiatega ühingutele optsioonilepingu sõlmimisest lihtkirjalikus vormis. Seejuures peab aga silmas pidama eelnevalt öeldut — omakäeliselt allkirjastatud leping tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile viie tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest alates.

Selliselt ei ole lepingu sõlmimise hetke võimalik tagasiulatuvalt muuta.