Paevakaubandusvoimaluste maaratlus

Vajaduse korral võib kapten saata selle isiku ja juurdlusmaterjali Eestisse Teise Eestis registreeritud laevaga. Rekvireerimise kohta koostatakse akt. Lepingu lõppemise korral enne laeva väljumist tagastatakse reisijale sõidu- ja pagasiraha täies ulatuses, aga lõppemise korral pärast sõidu algust osa sellest, proportsionaalselt läbimata vahemaaga. Pagasikviitung tõendab pagasi üleandmist vedajale. Needsamad kohustused lasuvad ka isikul, kelle kasuks leping on sõlmitud, kui see sõlmiti tema ülesandel või ka mitte tema ülesandel , vaid kui see isik andis hiljem kindlustuseks oma nõusoleku. Lasti kohaletoimetamise tähtaja ületamise korral maksab lastivedaja lastisaajale rahatrahvi kindlaksmääratud suuruses, kui ta ei tõesta, et tähtaja ületamine ei toimunud tema süü läbi.

Eesti kaubandusliku meresõidu Paevakaubandusvoimaluste maaratlus reguleerib kaubanduslikust meresõidust tulenevaid suhteid. Kaubandusliku meresõidu all mõistetakse käesolevas koodeksis tegevust, mis on seotud laevade kasutamisega lasti- reisijate- pagasi- ja postiveoks, kalapüügiks ja muuks meretöönduseks, maapõuevarade uurimiseks ja kaevandamiseks, pukseerimis- jäämurde- ja päästeoperatsioonideks, samuti teistel majandus- teadus- ja kultuurialastel eesmärkidel.

Sa oled siin

Vedu ja pukseerimine Eesti Vabariigi edaspidi Eesti sadamate vahel toimub Eesti Vabariigi riigilipu all sõitvate laevadega. Erandeid sellest sättest võib teha Eesti Vabariigi Valitsus. Vedu ja pukseerimine Eesti ja teise riigi sadamate vahel võib toimuda nii Eesti Vabariigi riigilipu all kui ka vastastikuse kokkuleppe alusel teise riigi lipu all sõitvate laevadega. Lasti- reisijate- pagasi- ja postiveoga, kalapüügi ja muu meretööndusega tegelevad need asutused, ettevõtted, organisatsioonid ja isikud, kelle valduses, kasutuses või käsutuses on laevad.

Thomas Jefferson ja Selle eesmärk oli karistada Suurbritanniat ja Prantsusmaad Ameerika kaubandusesse sekkumise eest, kui kaks Euroopa suurriiki olid omavahel sõjas. Embargo sadas peamiselt Napoleon Bonaparte See oli viimane õlekõrs.

Riikliku järelvalvet kaubandusliku meresõidu üle Eestis teostab Eesti Veeteede Amet edaspidi Veeteede Ametkelle peamisteks ülesanneteks on: 1. Laevanduse arengu riiklik suunamine, sealhulgas: 1 laevandusalaste õiguslike ja majandusküsimuste reguleerimine oma pädevuse piires; 2 laevanduse valdkonda kuuluvate tegevuslitsentside väljaandmise kooskõlastamine kehtestatud korras; 3 Eesti laevaregistri pidamine ja tunnistuste väljastamine Eesti Vabariigi riigilipu all sõitmise õiguse Paevakaubandusvoimaluste maaratlus laevapatent ; 4 merespetsialistide arvestuse, meremeeste teenistusraamatute, merespetsialistide kutsetunnistuste ja diplomite väljaandmise korraldamine; 5 merre uppunud vara ülestõstmise korraldamine.

Laevandusohutuse riiklik tagamine ja sellealase järelevalve korraldamine, sealhulgas: 1 kaubanduslikku meresõitu käsitlevate normatiivaktide järgimise kontroll; 2 laevaliikluse, laevade lootsimise ja klaarimise, jäämurdjate töö korraldamine ning laevaavariide juurdluse korraldamine; 3 hüdrograafiliste tööde, veeteede märgistamise ja korrashoiu korraldamine.

Kategooriad

Inimelude päästmise ja reostuse likvideerimise korraldamine merel, osalemine järelevalve teostamises kala- ja keskkonnakaitse nõuete järgimise ning majandusvööndi ja mandrilava kasutamise üle. Veeteede Amet annab üldkohustuslikke akte kaubandusliku meresõidu alastes õiguslikes ja majandusküsimustes.

Paevakaubandusvoimaluste maaratlus Binaarsete valikute saladus on teada

Merelaevade tehnilist järelevalvet ja nende klassifitseerimist Eestis teostavad rahvusvaheliselt tunnustatud klassifikatsiooniühingud. Maa- ja veealade kasutamisele andmine ning ehitustegevus veeteedel ja veeteede navigatsiooniseadmete mõju piirkonnas peab olema kooskõlastatud Veeteede Ametiga.

Laeva all mõistetakse käesolevas koodeksis liikur- või teisaldatavat ujuvseadet, mida kasutatakse: 1 lasti- reisijate- pagasi- ja postiveoks, kalapüügiks või muuks meretöönduseks, maapõuevarade kaevandamiseks ning uurimiseks, merehädas olevate inimeste ja laevade päästmiseks, teiste laevade ja muude ujuvseadmete pukseerimiseks, hüdrotehnilisteks töödeks või merre uppunud vara ülestõstmiseks; 2 eriteenistuseks töönduse kaitseks, sanitaar- ja karantiiniteenistuseks, mere kaitseks reostuse vastu jne.

Элвин, - сказал он, - в течение двадцати лет ты был моим учеником. Я, как мог, старался научить тебя обычаям города и посвятить в принадлежащее и тебе наследие.

Laevaomaniku all mõistetakse käesolevas koodeksis isikut, kes kasutab laeva oma nimel, sõltumata sellest, kas laev kuulub temale või ta kasutab seda muul seaduslikul alusel. Käesoleva Paevakaubandusvoimaluste maaratlus XVII peatükis sätestatu puhul loetakse laevaomanikuks isik, kellele laev kuulub kui omand, kui aga laev kuulub riigile ja on mingi organisatsiooni seaduslikus valduses, siis see organisatsioon.

Käesoleva koodeksi sätted laienevad: merelaevadele nende sõitmise ajal nii merel kui jõgedel, järvedel, veehoidlatel ja teistel veeteedel, kuivõrd see Eesti eriseaduse või rahvusvahelise lepinguga ei ole määratud kindlaks teisti; siseveelaevadele nende sõitmise ajal merel, samuti jõgedel, järvedel, veehoidlatel ja teistel veeteedel, kui nad lasti vedamisel sisenevad välisriigi meresadamasse, ning juhtudel, mis on ette nähtud käesoleva koodeksi paragrahvides ja Käesoleva koodeksi sätted, välja arvatud juhud, mis on koodeksis otseselt ette nähtud, ei laiene sõjalaevastiku lipu all sõitvatele laevadele.

Sõjaväeliste merevedude suhtes kohaldatakse Paevakaubandusvoimaluste maaratlus koodeksi sätteid selles osas, mis ei ole ette nähtud neid vedusid reguleerivas eriseadustikus.

Otse-segaühenduse ja otse-veeühenduse vedude suhtes, mida tehakse meretranspordivahendite osavõtul, kohaldatakse käesoleva koodeksi sätteid koodeksis otseselt märgitud juhtudel, samuti neil juhtudel, mis ei ole ette nähtud neid vedusid reguleerivas eriseadustikus. Käesoleva koodeksi sätteid kohaldatakse: 1 II peatükis "Laev" välja arvatud käesoleva koodeksi paragrahv 51 Eestis registreeritud laevade suhtes; 2 IV peatükis "Meresadamad" Eesti mittesõjasadamate suhtes; 3 V peatükis "Riiklikud merelootsid" juhtudel, mis esinevad seoses laevade lootsimisega Eesti riiklike merelootside poolt; 4 VII peatükis "Lastiveo organiseerimine" Eesti asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja alaliste elanike vaheliste suhete kohta.

Nendes suhetes kohaldatakse VIII peatükis "Mere- lastitveoleping" sisalduvat juhul, kui VII peatükk ei sätesta teisti; 5 XXI peatükis "Privilegeeritud nõuded" juhtudel, kui vaidlus vaadatakse läbi Eestis; 6 XXII peatükis "Mereprotestid" juhtudel, kui mereprotest esitatakse Eesti notarile või mõnele teisele Eesti ametiisikule; 7 XXIII peatükis "Pretensioonid ja hagid" juhtudel, kui vastavad suhted kuuluvad reguleerimisele käesoleva koodeksi sätetega; käesoleva koodeksi paragrahvid aga reguleerivad suhteid ainult Paevakaubandusvoimaluste maaratlus asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja alaliste elanike vahel.

Omandiõigus ja teised asjaõigused väljaspool Eestit asuvatele laevadele, samuti nende õiguste teke, muutumine ja lõppemine määratakse laeva lipuriigi seadustiku alusel. Õigus Paevakaubandusvoimaluste maaratlus laeva suhtes määratakse selle riigi Minecraft Trading System, kus see laev asub, kui laevaehitusleping ei sätesta teisiti.

Laevapere õiguslik seisund, sealhulgas ka suhted laevapere liikmete vahel, mis seonduvad laeva ekspluatatsiooniga, määratakse kindlaks laeva lipuriigi seadustikuga.

Paevakaubandusvoimaluste maaratlus Kaubandusstrateegia IQ Variant

Laevapere liikmete ja laevaomaniku vahelisi suhteid Paevakaubandusvoimaluste Paevakaubandusvoimaluste maaratlus laeva lipuriigi seadustik, kui nendevahelise lepinguga ei ole sätestatud teisiti. Õiguse sisemerre või territoriaalmerre uppunud varale laevad, laevade riismed, seadmed, last jne.

Avamerre uppunud laeva, temal oleva lasti ja teiste esemete kohta kohaldatakse laeva lipuriigi seadustikku. Mere-lastiveost tulenevad suhted reguleeritakse lepinguosaliste vahel sõlmitud kokkuleppes ettenähtud seadustiku alusel. Juhul kui käesoleva paragrahvi esimeses lõigus mainitud kokkulepe puudub, reguleeritakse mere-lastiveost tulenevad suhted selle riigi seadustiku alusel, kus asub lastivedaja.

Mere-reisijateveost ja mere-pagasiveost tulenevad suhted reguleeritakse lepinguosaliste vahel sõlmitud kokkuleppes kokkuleppe puudumisel vedaja asukohariigi seadustiku alusel.

Laeva tähtajalise prahtimise lepingust tulenevad suhted reguleeritakse laevaomaniku asukohariigi seadustiku alusel ning laeva liisingulepingust tulenevad suhted liisinguvõtja asukohariigi seadustiku alusel sel juhul, kui lepinguosaliste vahel ei ole teistsugust kokkulepet.

Merepukseerimislepingust ja merekindlustuslepingust tulenevad suhted reguleeritakse lepingu sõlmimise asukohariigi seadustiku alusel sel juhul, kui lepinguosaliste vahel ei ole teistsugust kokkulepet. Üldavariist tulenevad Paevakaubandusvoimaluste maaratlus reguleeritakse selle riigi seadustiku alusel sel juhul, kui lepinguosaliste vahel ei ole teistsugust kokkulepet.

Kui isikud, kelle huve MetaTrader 5 installige puudutab, on kõik ühe riigi alamad, siis kasutatakse selle riigi seadustikku. Kui üldavarii kuulub jagamisele Eestis, siis tehakse seda käesoleva koodeksi paragrahvidega kuni sätestatud korras.

Sise- või territoriaalmerel toimunud laevakokkupõrkest tulenevad suhted reguleeritakse selle riigi seadustiku alusel, kus kokkupõrge toimus. Juhul kui kõik laevakokkupõrkes osalenud laevad sõidavad ühe riigi lipu all, kasutatakse selle lipuriigi seadustikku, mille lipu all laevad sõidavad, vaatamata kokkupõrke toimumise asukohale.

Kui tuumajõuseadmega varustatud laev edaspidi tuumalaev tekitab tuumakahjustuse Eesti territooriumil, kaasa arvatud territoriaalmeri, aga samuti Eesti Vabariigi riigilipu all sõitva tuumalaeva poolt põhjustatud tuumakahjustuse korral väljaspool Eestit, kohaldatakse käesoleva koodeksi XVIII Paevakaubandusvoimaluste maaratlus sätteid. Laeva poolt tekitatud kahju, mis ei allu käesoleva koodeksi paragrahvide 23 ja 24 toimele, kuulub hüvitamisele selle riigi seadustiku kohaselt, kus toimus kahju hüvitamise nõude põhjustatud tegu, aga kui kahju põhjustati avamerel, siis laeva lipuriigi seadustiku alusel.

  1. E raamatute MINI P Day kaubanduse strateegia
  2. Kaubandusliku meresõidu koodeks – Riigi Teataja
  3. Голос Компьютера, теперь странно безжизненный и зловещий, - Теперь нас никто не услышит.
  4. На любую техническую проблему всегда находится ответ, а народ Лиза достиг огромных высот в биологии.

Laevade või muude objektide päästmise eest sise- või territoriaalmerel päästetasuga seotud suhted lahendatakse selle riigi seadustiku alusel, kus päästmine toimus, kui osapoolte teistsugune kokkulepe puudub, aga kui päästmine toimus avamerel ja sellega seotud vaidlus vaadatakse läbi Eestis, siis kohaldatakse käesoleva koodeksi XIX peatüki sätteid.

Päästetasu jagamine päästja-laeva omaniku ja laevapere vahel, samuti laevapere liikmete vahel toimub selle laeva lipuriigi seadustiku alusel. Tuumalaeva omaniku Paevakaubandusvoimaluste maaratlus operaatori vastutuse piirid määratakse laeva lipuriigi seadustiku alusel, kuid kui need piirid on madalamad kui käesolevas koodeksis sätestatud piirid, siis kohaldatakse käesolevas koodeksis sätestatud piire.

Käesoleva koodeksiga ettenähtud lepingutesse võib lülitada välismaa seadustiku sätteid ja kaubandusliku meresõidu tavasid. Juhul kui välismaa seadustiku või tavade kohaldamise tingimuse puudumisest tulenevalt lepinguosaliste lepingulised Paevakaubandusvoimaluste maaratlus kuuluvad reguleerimisele käesoleva koodeksiga, ei tohi sellise tingimuse lepingusse lülitamine välistada või vähendada käesoleva koodeksi kohaselt lastivedajal lasuvat vastutust reisijate- lasti- ja pagasiveol reisija elule ja tervisele tekitatud kahju ning lasti ja pagasi mittesäilimisest tekitatud kahju eest.

Kaubandusliku meresõiduga seotud varalise vaidluse, milles osaleb välismaa juriidiline Paevakaubandusvoimaluste maaratlus üksikisik, võib poolte kokkuleppel esitada lahendamiseks välismaa kohtule või arbritraažile. Kui rahvusvaheline leping, milles Eesti osaleb, ja käesolev koodeks sätestavad ühe ja sama õigusnormi erinevalt, siis kohaldatakse rahvusvahelise lepingu normi.

Tsiviil- administratiiv- ja teiste õiguslike suhete puhul, mis tulenevad kaubanduslikust meresõidust ja ei ole käesoleva koodeksiga reguleeritud, kohaldatakse Eesti tsiviil- administratiiv- ja teiste vastavate seadustike sätteid.

Eesti laevade suhtes kehtivad kõik Eestis seadustatud omandivormid.

Thomas Jefferson ja aasta embargoakt

Laevu, mis vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse otsusele täidavad riiklikke kohustusi, ei või arestida Paevakaubandusvoimaluste maaratlus pantida. Nende laevade poolt tekitatud kahju sissenõue pööratakse Eesti Vabariigi Valitsuse vastu. Eesti riiklikus omanduses oleva laeva võõrandamine ja pantimine välisriigile, välisriigi organisatsioonile või välisriigi kodanikule võib toimuda ainult Eesti Vabariigi Valitsuse loal.

Õiguse sõita Eesti Vabariigi riigilipu all saavad laevad, mis on registreeritud Eesti laevaregistris või Eesti laevaraamatus. Erandeid käesolevas paragrahvis toodud reeglist võib lubada Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras. Laev saab õiguse sõita Eesti Vabariigi riigilipu all hetkest, mil see kantakse Eesti laevaregistrisse, või hetkest, mil see registreeritakse Eesti laevaraamatus, või registreerimisest Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

Välismaal omandatud laeval on õigus sõita Eesti Vabariigi riigilipu all Eesti konsuli poolt ajutise tõendi väljaandmise hetkest, mis tõendab seda õigust, ja on kehtiv kuni laeva kandmiseni Eesti laevaregistrisse või Paevakaubandusvoimaluste maaratlus Eesti laevaraamatus, kuid mitte üle aasta.

Paevakaubandusvoimaluste maaratlus CE Trading Systems Srl

Eesti Vabariigi riigilipu heiskamise eest laeval, omamata õigust sellele lipule, kannavad süüdiolevad isikud vastutust seadusega kehtestatud korras. Eesti laevaregistrisse kandmisele kuuluvad laevad, mille tehnilist järelevalvet teostavad rahvusvaheliselt tunnustatud klassifikatsiooniühingud.

  • Избрание для рандеву подобного места было весьма характерно для Хедрона.
  • Empire Vanus 2 HD Parsia strateegia
  • Parimad binaarsed variandid

Teised laevad registreeritakse Eesti laevaraamatus Veeteede Ameti poolt kehtestatud korras. Eesti laevaregistri ja Eesti laevaraamatu pidamise korra määrab kindlaks Veeteede Amet.

Eesti keskaeg | Digiõppevaramu

Laeva kandmist Eesti laevaregistrisse tõendatakse Eesti Vabariigi riigilipu all sõitmise õigust andva tunnistusega laevapatentlaevaraamatus registreerimist aga laevapiletiga. Üldjuhul Eesti ei tunnista hetkest, mil laev kantakse Eesti laevaregistrisse või Eesti laevaraamatusse, selle laeva kohta teiste riikide Paevakaubandusvoimaluste maaratlus tehtud kandeid. Laeva prahtimisel ilma laevapereta võib selle laeva kanda Eesti laevaregistrisse või Eesti laevaraamatusse pärast teise riigi laevaregistrisse tehtud kande peatamist.

Juhul kui antud riigis on lubatud laeva kandmine mitmesse laevaregistrisse, võib sellest nõudest loobuda. Eesti laevaregistrisse või Eesti laevaraamatusse kantud laeva prahtimisel ilma laevapereta, kui prahtija soovib prahingu kehtivuse ajaks laeva kanda teise laevaregistrisse, peatatakse Paevakaubandusvoimaluste maaratlus laeva kanne Eesti laevaregistris või Eesti laevaraamatus.

Eesti laevaregistrisse või Eesti laevaraamatusse kantud laev kustutatakse sealt, kui laev hukkub, kaob jäljetult, muutub täiesti sõidukõlbmatuks või kaotab õiguse kanda Eesti Vabariigi riigilippu, välja arvatud käesoleva paragrahvi kolmandas lõigus sätestatud juhul.

Laeval peab olema oma nimi.

Viimased Postitused

Laevale annab nime laevaomanik Veeteede Ameti poolt kehtestatud korras. Laevale antakse meresõiduluba pärast seda, kui on kindlaks tehtud, et laev vastab ohutu meresõidu nõuetele. Laeval peavad olema järgmised peamised laevadokumendid: 1 tunnistus õiguse kohta sõita Eesti Vabariigi riigilipu all laevapatent ; 2 tunnistus laeva omandiõiguse kohta; 3 merekõlblikkuse tunnistus; 4 mõõdukiri klassifikatsiooniühingu tehnilisele järelevalvele kuuluvatel laevade; 5 laevapere nimekiri munsterroll ; 7 masinapäevaraamat mehaaniliste jõuseadmetega liikuvatel laevadel ; 8 laeva sanitaartunnistus.

Eesti laevaraamatus registreeritud laeval peab käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 märgitud dokumentide asemel olema laevapilet.

Paevakaubandusvoimaluste maaratlus Kaubandusvoimalus panki

Eriteenistuse laeval, samuti spordilaeval võib mõõdukiri puududa. Eriteenistuse laeva mahu võib kindlaks määrata lihtsustatud metoodika alusel ja anda laevale vastava tõendi. Sadama- või rannavetes sõitval laeval võib logiraamat ja masinapäevaraamat puududa, kui laevaomanik ei määra teisiti.

Peale käesoleva koodeksi paragrahvides 43 ettenähtud dokumentide peavad laeval olema järgmised dokumendid: 1 reisijateveo tunnistus, kui laeval on üle 12 reisija; 2 laevaraadiojaama litsents Paevakaubandusvoimaluste maaratlus raadiopäevaraamat, kui laeval on raadiojaam; 3 tunnistus laadimismärgi väikseim vabaparda kõrgus kohta, kui laeva Paevakaubandusvoimaluste maaratlus käesoleva koodeksi paragrahv 9 punktides 1 ja 3 ettenähtud otstarbeks.

Paevakaubandusvoimaluste maaratlus Hasskelli kaubandussusteem

Välissõidule mineval laeval peavad peale käesoleva koodeksi paragrahvides Paevakaubandusvoimaluste maaratlus ja 45 mainitud dokumentide olema dokumendid, mis on ette nähtud rahvusvahelistes lepingutes, milles eesti osaleb.

Tunnistuse õiguse kohta sõita Eesti Vabariigi riigilipu all ja tunnistuse laeva omandiõiguse kohta annab välja Veeteede Amet. Eesti laevapileti annab välja organ, kelle laevaraamatus laev on registreeritud. Merekõlblikkuse tunnituse annab välja laeva tehnilist järelevalvet teostav organ. Mõõdukiri, reisijateveo tunnistus, tunnistus laadimismärgi kohta, laevaraadiojaama litsents, samuti laevadokumendid, mis on ette nähtud ohutut meresõitu käsitlevates rahvusvahelistes lepingutes, milles Eesti osaleb, antakse välja Paevakaubandusvoimaluste maaratlus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

Tingimused, millele peavad vastama merele väljuvad Eesti siseveelaevad, samuti nende laevade sõidupiirkonna merel määrab kindlaks Veeteede Amet. Käesoleva koodeksi paragrahvides 43 ja 45 nimetatud dokumendid peavad laevas olema originaalidena, välja arvatud tunnistus laeva omandiõiguse kohta ja laevapilet, mis võivad laevas olla notariaalkorras tõestatud ärakirjana.

Laevapere nimekirja munsterrolllogiraamatut, masinapäevaraamatut ja raadiopäevaraamatut peetakse Veeteede Ameti poolt kindlaks määratud vormi ja eeskirjade kohaselt.

Paevakaubandusvoimaluste maaratlus Susteemne binaarne valik Adalah

Välisriigi lipu all sõitva ja Eesti sadamas peatuva laeva merekõlblikkuse Paevakaubandusvoimaluste maaratlus, mõõdukirja, reisijateveo tunnistuse, laevaraadiojaama litsentsi Binaarsed valikud Indeksid laadimismärgi tunnistuse tunnustamine toimub nende rahvusvaheliste lepingute järgi, milles Eesti osaleb.

Välisriigi lipu all sõitev laev, millel Eesti sadamasse jõudmisel pole käesoleva paragrahvi esimeses lõigus tähendatud dokumente, kuulub kohustuslikule järelevaatusele tehnilise järelevalve korras: määratakse kindlaks maht, reisijatemahutavus, väikseim vabaparda kõrgus ning vaadatakse läbi tema raadiojaam võrdsetel alustel Eesti Vabariigi riigilipu all sõitvate laevadega.

Iga laeva võidakse Eesti sadamas oleku ajal kontrollida tehnilise järelevalve korras, kas ta vastab ohutu meresõidu tingimustele, Eesti Vabariigi riigilipu all sõitvate laevadega võrdsetel alustel. Eesti Vabariigi seadusi rikkuvat laeva võidakse kontrollida selle läbisõidul Eesti Vabariigi sise- ja territoriaalvetest ja majandusvööndist ning vajadusel ka peatada Eesti Vabariigi seadustikus ettenähtud korras.

Laevapere koosneb kaptenist, teistest laeva juhtkonda kuuluvatest isikutest ja laeva meeskonnast. Laeva juhtkonda kuuluvad peale kapteni tüürimehed, kapteniabid, laevamehaanikud, elektromehaanikud, raadiospetsialistid ja arstid. Laevaomanik võib juhtkonna koosseisu arvata ka teisi Paevakaubandusvoimaluste maaratlus. Laevameeskond koosneb tekimeeskonnast, masinameeskonnast ja teistest laevapere liikmetest, kes ei kuulu laeva juhtkonda.

Laevapere minimaalkoosseisu, millega laeval lubatakse merele minna, määrab kindlaks Veeteede Amet sõltuvalt laeva tüübist, sõidupiirkonnast ja ülesandest ning lähtudes rahvusvahelistest kokkulepetest. Eesti laevaregistrisse kantud laeva kapten peab olema Eesti kodanik.

Laevale võetakse tööle isikuid, kelle tervislik seisund on tunnistatud kõlblikuks merel töötamiseks. Kapteni, tüürimeeste, kapteniabide, laevamehaanikute, elektromehaanikute ja raadiospetsialistide ametikohtadele võetakse isikuid, kellel on Veeteede Ameti poolt tunnustatud diplom või kvalifikatsioonitunnistus.

Kutse ajutine äravõtmine on võimalik vaid laevasõitu ohustava teo puhul Veeteede Ameti poolt sätestatud korras. Laevaperre kuuluvate isikute töölevõtmise kord, nende õigused ja kohustused, töötingimused laeval, samuti vallandamise alused ja kord määratakse Paevakaubandusvoimaluste maaratlus tööandja ja töövõtja vahelise lepinguga vastavalt Eesti tööseadustikule ja käesolevale koodeksile.