Mis juhtub parast aktsiate loppemist,

Äriühingu likvideerimisel võib deklareerida ka saadud kahju. Teave võlakirjaomanike koosoleku kohta Emitent peab viivitamata avaldama teate võlakirjaomanike koosoleku toimumise kohta. Sarnastel tingimustel maksustatakse ka Euroopa Liidu liikmesriigi investeerimisfondi osakute vahetamise teel omandatud osakute võõrandamisest saadud kasu. Kuna Nasdaq CSD-l puuduvad andmed kõikide tehingute kohta, peab maksumaksja ise lisama tabelis puuduvad andmed tema tehingute kohta, mis ei ole tehtud Nasdaq CSD kaudu või mis on ta teinud esindajakonto, mitte oma isikliku konto kaudu. Aktsiate peatamine on haruldane stsenaarium, kus börs kuulutab välja konkreetse aktsiaga kauplemise keelu. Väärtpaberite võõrandamisel ei võeta arvesse mitte üksnes tehingust saadud kasu, vaid ka kahjuga tehtud tehingud.

Üldnõuded 1 Emitent peab tagama kõigi tema poolt emiteeritud sama liiki väärtpaberite omanike võrdse ja ühetaolise kohtlemise kooskõlas õigusaktide ja väärtpaberite pakkumise tingimustega.

Kehtetu - RTL71, - jõust.

Mis juhtub parast aktsiate loppemist

Väärtpaberitest tulenevate õiguste ja asutamislepingu Mis juhtub parast aktsiate loppemist põhikirja muutmine 1 Emitent peab viivitamata avalikustama kõik muudatused väärtpaberite omanike õigustes või kohustustes, sealhulgas kõik muudatused võlakirjade või vahetusväärtpaberite või nende alusaktsiate tingimustes või intressimäärades, hoidmistunnistuste ja nende esindusaktsiate tingimustes. Aruannete esitamine 1 Emitendi poolt avalikustatavad majandusaasta ja poolaasta aruanded edaspidi aruanded peavad olema koostatud kasutades arvestusskeemi ja arvestusmeetodeid, mis on kooskõlas raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega ja rahvusvahelise raamatupidamise standarditega.

Aruanded peavad sisaldama käesolevas määruses ja börsikorraldaja kehtestatud korras nõutud teavet.

Eesti väärtpaberite keskregistri seadus – Riigi Teataja

Noteerimisorgani loal võib emitent jätta avalikustamata kas konsolideeritud aruanded või aruanded enda kohta, kui need ei sisalda olulist lisateavet. Täiemahuline majandusaruanne edastatakse börsikorraldajale elektroonilisel kujul avalikustamiseks börsikorraldaja veebilehel.

Majandusaasta aruanne 1 Pärast majandusaasta aruande kinnitamist nõukogu poolt on emitent kohustatud esitama börsikorraldajale auditeeritud majandusaasta aruande.

Mis juhtub parast aktsiate loppemist

Kui emitent on majandusaasta jooksul omandanud või finantseerinud oma aktsiate omandamist või tagatiseks võtmist, siis teave omandatud või tagatiseks võetud aktsiate arvu, aktsiate omandamise või tagatiseks võtmise tingimuste ning aktsiate eest tasutud hinna kohta. Kui aktsiad ei ole omandatud börsitehinguga järelturult, teave aktsiate müüjate ja nende omandamise viisi ning tasutud summade kohta; 6 kui aktsiaid on märgitud või emiteeritud olemasolevate aktsionäride eesõiguse välistamisega ja kui sellise pakkumise tingimused ei olnud heaks kiidetud aktsionäride üldkoosoleku poolt, aktsiaid omandanud isikute nimed või nimetused, iga isiku poolt märgitud või omandatud aktsiate arv, ülekursi suurus; 7 teave majandusaasta jooksul emitendi või tema olulise tütarettevõtja poolt seotud isikuga tehtud tehingute kohta kooskõlas käesolevas määruses sätestatud nõuetega teabe avalikustamise kohta seotud isikute vahel tehtud tehingute suhtes; 8 teave kõikidest juhatuse ja nõukogu liikmetele välja antud kehtivatest aktsiaoptsioonidest koos teabega aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks olevatest emitendi juhatuse ja nõukogu liikmetest.

Varude peatamine (näited, reeglid) - Mis juhtub, kui see peatatakse?

Vajaduse korral peab emitent võimaldama majandusaasta aruandest koopiate tegemist. Poolaastaaruanded 1 Emitent peab esitama poolaastaaruande majandusaasta 6 kuu tegevuse ja finantstulemuste kohta börsikorraldajale viivitamata pärast selle kinnitamist juhatuse poolt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu möödumisel aruandeperioodi lõppemisest.

Erandjuhtudel on börsikorraldajal õigus emitendi kirjaliku taotluse alusel nimetatud tähtaega pikendada. Poolaastaaruanne peab sisaldama kommentaari majandustegevuse tulemuste kohta vastavalt käesolevas määruses sätestatule ning andmeid vähemalt netokäibe ja kasumi või kahjumi kohta enne või pärast maksustamist.

Mis juhtub parast aktsiate loppemist

Majandustulemuste prognoosid 1 Kui emitent avaldab prognoosi oma majandustegevuse tulemuste kohta järgnevaks aruandeperioodiks või perioodideks, on emitent kohustatud prognoosi põhjendama ning kirjeldama prognoosi tegemise aluseks olnud asjaolusid ja eeldusi. Kui prognoositavad majandustulemused sisaldavad emitendile teadaolevaid erakorralisi ühekordse iseloomuga tulusid või kulusid, on emitent kohustatud nimetatud tulud või kulud eraldi välja tooma.

Kui kaua on IPO lukustusperiood?

Emitent peab börsikorraldajat viivitamata teavitama, kui eelnevalt avalikustatud prognoosi aluseks olnud asjaolud ei realiseeru vastavalt planeeritule. Sätete kehtivus aktsiaemitendi suhtes Aktsia emitendi edaspidi käesolevas peatükis emitent suhtes kehtivad kõik käesoleva määruse peatükkides 9—10 sätestatud nõuded.

 • Omadused aktsiate valikutehingute kauplemise
 • Mis on IPO lukustamise periood ja kui kaua see on? - Finantsid -
 • Tehingu tegemine vastab kapitali suurendamise kuupäevale.
 • Valisvaluuta kauplemise strateegia
 • TERNi voimalusi kauplemise strateegia

Üldkoosoleku kokkukutsumine 1 Emitent peab viivitamata teavitama börsikorraldajat aktsionäride korralise üldkoosoleku kuupäeva kindlaksmääramisest ja edastama börsikorraldajale kõik koosolekul aktsionäridele edastatavad või muul viisil üldkoosoleku päevakorda puudutavad materjalid.

Dividend 1 Kui emitendi juhatus või nõukogu on otsustanud, millises suuruses dividendi maksmise ettepanek üldkoosolekule esitada või on otsustanud esitada ettepaneku dividendi mitte maksta, peab emitent vastava otsuse viivitamatult avalikustama. Aktsiakapitali suurendamine 1 Emitent peab viivitamata teavitama börsikorraldajat emitendi aktsiakapitali kavatsetavast suurendamisest ning edastama börsikorraldajale aktsiakapitali suurendamist arutava Mis juhtub parast aktsiate loppemist üldkoosoleku kokkukutsumise teate.

Börsikorraldajale edastatav üldkoosoleku või nõukogu otsus aktsiakapitali suurendamise kohta peab lisaks «Äriseadustikus» sätestatud NRG binaarsed variandid sisaldama ka otsuseid lõike 2 punktides 1—6 nimetatud küsimustes. Aktsiakapitali vähendamine 1 Emitent peab avalikustama emitendi aktsiakapitali kavatsetava vähendamise ning edastama börsikorraldajale aktsiakapitali vähendamist arutava aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teate.

Eesti väärtpaberite keskregistri seadus (lühend - EVKS)

Börsikorraldajale edastatav otsus peab lisaks «Äriseadustikus» sätestatud andmetele sisaldama ka otsuseid lõikes 2 nimetatud küsimustes. Aktsia nimiväärtuse muutmine ilma aktsiakapitali suuruse muutmiseta 1 Aktsia nimiväärtuse vähendamisel ilma aktsiakapitali suuruse vähendamiseta aktsiatükeldus peab emitent edastama börsikorraldajale andmed aktsia nimiväärtuse vähendamise tähtpäeva kohta. Oma väärtpaberite omandamine, võõrandamine ja tagatiseks võtmine 1 Emitent peab avalikustama teabe igast oma väärtpaberite omandamisest, võõrandamisest ja tagatiseks võtmisest, näidates ära tehingu teostamise põhjuse, välja arvatud juhtudel, kui nimetatud tehing on tehtud üldkoosoleku otsuse alusel.

Võlakirjad Emitent peab avalikustama kavandatava võlakirjade emiteerimise.

Mis juhtub parast aktsiate loppemist

Börsikorraldajale edastatav teave peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: 1 emiteeritavate võlakirjade arv, nimiväärtus, lunastamise tähtaeg ja intressimäär; 2 emitendi võlakirjadest tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks antud tagatised ja garantiid; 3 märkimistingimused ja võlakirjade müügihind. Aktsiate ja võlakirjade märkimine 1 Pärast aktsiate avaliku pakkumise või eesõigusega aktsiate emiteerimisel märkimise lõppu peab emitent viivitamata avalikustama andmed märgitud väärtpaberite arvu kohta.

Kui pakkumine on alamärgitud, peab emitent teavitama börsikorraldajat rakendatavatest meetmetest.

 • Mida ma pean teadma, et saan kaubelda
 • Väärtpaberitehingud · KKK · LHV
 • Noteerimisnõuded – Riigi Teataja
 • Olulise osalusega aktsionäride leping
 • Registri struktuur 1 Registrit peetakse järgmiste andmete kohta: 1 emitendid, nende emiteeritud väärtpaberid ja väärtpaberite omajad aktsiaraamat, osanike nimekiri vms ; 2 väärtpaberi omajad ja neile kuuluvad väärtpaberid väärtpaberikontod ; 3 väärtpaberite omandamine, võõrandamine ja pantimine.
 • Binaarsed variandid vs CFD
 • Kapitali kasumi binaarsed voimalused

Tehingud seotud isikutega 1 Seotud isikuga tehtud tehinguks käesoleva määruse tähenduses on tehing, mis ei ole emitendi või tema olulise tütarettevõtja tavapärane äritehing ja mis on tehtud emitendi või tema olulise tütarettevõtja poolt ning mille üheks pooleks on mõni järgmistest isikutest: 1 emitendis või tema tütarettevõtjas olulist osalust omav isik või mõne nimetatud isikuga seotud äriühing; 2 emitendi või emitendiga samasse kontserni kuuluva äriühingu juhatuse või nõukogu liige või tema lähikondne, samuti emitendi audiitor või prokurist või mõne nimetatud isiku poolt kontrollitud äriühing või muu isik, keda võib börsikorraldaja hinnangul konkreetsel juhul käsitleda isiku lähikondsena.

Kui viimase 12 kuu jooksul on tehtud rohkem kui üks tehing ühe isiku, tema lähikondse või sellise isikuga seotud äriühinguga, võetakse tehingu olulisuse kindlaksmääramisel aluseks kõigi selliste tehingute väärtuste summa.

Tütarettevõtja tehingu olulisuse määramisel võetakse aluseks kontserni konsolideeritud omakapitali suurus. Börsikorraldajale edastatavas teates sellise tehingu kohta esitatakse: 1 teave kõigi tehingu poolte ning emitendiga seotuse kohta; 2 tehingu tingimuste kirjeldus ja teave emitendi poolt saadava või tasutava summa kohta, sealhulgas tulevikus tasutava summa suurus ning tasumise tähtajad; 3 teave tehingu mõju kohta emitendi kasumile, varadele või kohustustele; 4 teave seotud isiku omandis olevate emitendi aktsiate arvu kohta pärast tehingu täitmist, kui tehingu sisuks on osaluse võõrandamine seotud isiku poolt ning osaluse omandamiseks tasub emitent oma aktsiatega.

Teaduse sõna: millal on parim päev aktsiat märkida?

Üldsätete kehtivus võlakirja emitendi suhtes Võlakirja emitendi edaspidi käeolevas peatükis emitent suhtes kehtivad kõik käesoleva määruse peatükkides 9 ja 10 sätestatud nõuded. Teave võlakirjaomanike koosoleku kohta Emitent peab viivitamata avaldama teate võlakirjaomanike koosoleku toimumise kohta. Teave intressimaksete kohta 1 Emitent peab viivitamata avalikustama emitendi pädeva organi poolt vastu võetud otsuste teate mitte maksta võlakirjadelt intresse või maksta intresse vaid osaliselt.

Mis on aktsia peatamine? Aktsiate peatamine, mida nimetatakse ka kauplemise peatamiseks, viitab stsenaariumile, kus väärtpaberi või aktsia kauplemine ajutiselt peatatakse vastaval turul, millega see kaubeldi, selliste tegurite tõttu nagu regulatiivsete meetmete kehtestamine, olulised uudised, mida oodatakse või mis parandavad faas, kus konkreetse väärtpaberi ostmine või müümine toimub ülemäära, ja isegi siis, kui ettevõte läheb ühinemiseks ja omandamiseks, võib kauplemise ajutiselt peatada, kuni ühinemine või omandamine on lõppenud.

Börsikorraldajale edastatav teade väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäeva kohta peab sisaldama alljärgnevat teavet: 1 makstava intressi suurus väärtpaberi kohta; 2 intressi maksmise kord Parimad naitajad igapaevane kaubandus tähtpäev; 3 makstavalt intressilt emitendi poolt kinnipeetav tulumaks ja selle suurus.

Teave võlakirjade ennetähtaegse lunastamise kohta 1 Emitent peab viivitamata avalikustama emitendi pädeva organi poolt vastu võetud otsuse võlakirjade ennetähtaegse lunastamise kohta ning ennetähtaegselt lunastatavate võlakirjade arvu kohta.

Noteerimisnõuded

Teates peab sisalduma võlakirjade ennetähtaegse lunastamise aeg ning investoritele väljamakstav summa ühe võlakirja kohta.

Uued võlakirjad Emitent peab avalikustama teate igast APA ITU IQ Binaarne valik võlakirjade pakkumisest.

Mis juhtub parast aktsiate loppemist

Mis juhtub parast aktsiate loppemist peab börsikorraldajale viivitamata edastama teabe emiteeritavate võlakirjade kohta, mis peab sisaldama käesoleva määruse §-s 61 sätestatud andmeid.

Aktsiakapitali vähendamine 1 Emitent peab avalikustama teate emitendi aktsiakapitali kavatsetavast vähendamisest ning edastama börsikorraldajale viivitamata sellekohase teate üldkoosoleku kokkukutsumise kohta. Börsikorraldajale edastatav üldkoosoleku otsus emitendi aktsiakapitali vähendamise kohta peab sisaldama «Äriseadustiku» §-s nimetatud andmeid.

Mis juhtub parast aktsiate loppemist

V osa.