Kood V Stock Options Tehingud

Komisjon teeb tööd selle nimel, et minimeerida koormust, mille põhjustavad piiriülese e-kaubanduse jaoks erinevad käibemaksusüsteemid, luua ELi ettevõtjate jaoks võrdsed tingimused ja tagada, et käibemaksutulu laekub tarbija liikmesriiki. Komisjon esitab konkreetsed ettepanekud lasta vabaks MHz sagedusriba, mis on eriti sobiv lairibateenuste pakkumiseks maapiirkondades, võttes sealjuures arvesse audiovisuaalse meedia levitamise spetsiifikat. Krediitkaartide tasude ning teiste tingimustega on võimalik tutvuda pankade veebikülgedel. Krediidirisk Credit risk Krediidirisk väljendab potentsiaalset kahju, mis võib tuleneda vastaspoole kohustuste mittetäitmisest. Nagu kõigi autoriõigust käsitlevate ettepanekute aspektide puhul, lähtutaks ka selle vajaduse hindamisel tema mõjust kõigile huvipooltele.

Selleks ühtlustatakse müügilepingu poolte peamisi õigusi ja kohustusi ning eeskätt nähakse ette kohustuse rikkumise korral kohaldatavad õiguskaitsevahendid ja seadusega tagatud garantii õiguse otstarbekas kestus. Sellega tahetakse tagada, et riikide tarbijalepingute kohustusliku õiguse erinevused ega erinevused tootespetsiifilistes normides, näiteks märgistamises, ei peleta siseturul kauplejaid piiriülese kauplemise juurest eemale.

To deliver the right conditions to enable cross-border e-commerce to flourish, the Commission, as announced in its Work Programme forwill make an amended legislative proposal 2 to allow sellers to rely on their national laws, further harmonising the main rights and obligations of the parties to a sales contract. This will be done notably by providing remedies for non-performance and the appropriate periods for the right to a legal guarantee.

The purpose is to ensure that traders in the internal market are not deterred from cross-border trading by differences in mandatory national consumer contract laws, or to differences arising from product specific rules such as labelling. Samas ei ole vaid ühiste õigusnormide kogumi kehtestamine piisav.

Kood V Stock Options Tehingud Tehnilised kaubandusignaalid

Selleks, et tarbijakaitsenormid oleksid täielikult toimivad, tuleks kiiremini, paindlikumalt ja järjepidevamalt tagada nende täitmine veebis tehtud ja digitaalsete ostude puhul. Komisjon teeb ettepaneku vaadata läbi tarbijakaitsealase koostöö määrus, 3 et muuta täitevasutuste volitused selgemaks ja arendada neid ning parandada nende turuseire ja hoiatusmehhanismide koordineerimist, et rikkumisi kiiremini avastada. Lisaks loob komisjon However, just having a common set of rules is not enough.

There is also a need for more rapid, agile and consistent enforcement of consumer rules for online and digital purchases to make them fully effective. The Commission will submit a proposal to review the Regulation on Consumer Protection Cooperation 3 that will clarify and develop the powers of enforcement authorities and improve the coordination of their market monitoring activities and alert mechanisms to detect infringements faster.

Furthermore, the Commission will establish in an EU-wide online dispute resolution platform. Komisjon esitab enne The Commission will make an amended proposal before the end of i covering harmonised EU rules for online purchases of digital content, and ii allowing traders to rely on their national laws based on a focused set of key mandatory EU contractual rights for domestic and cross-border online sales of tangible goods.

EUR-Lex Access to European Union law

Komisjon teeb ettepaneku vaadata läbi tarbijakaitsealase koostöö määrus, et töötada välja tõhusamad koostöömehhanismid. The Commission will submit a proposal for a review of the Regulation on Consumer Protection Cooperation in order to develop more efficient cooperation mechanisms.

  1. Крохотные волночки.
  2. Знания и орудия имелись, но применялись только в самых важных случаях.

Pakkide piiriülese kättetoimetamise taskukohased ja kvaliteetsed teenused 2. Affordable high-quality cross-border parcel delivery Pakkide piiriülese kättetoimetamise taskukohased ja kvaliteetsed teenused võivad suurendada tarbijate usaldust veebis toimuva piiriülese müügi vastu. Huvirühmad kurdavad läbipaistmatuse, väikeste saadetiste liigse kalliduse ja tavaliselt piiriüleses pakkide kättetoimetamises osalevate eri ettevõtjate vahelise koostalitlusvõime puudumise üle ning asjaolu üle, et seetõttu pole selline protsess tarbija jaoks mugav.

Affordable, high-quality cross-border delivery services can build consumer trust in cross-border online sales. Stakeholders complain about a lack of transparency, the excessive costs of small shipments Stock valikud turuhinnad the lack of inter-operability between the different operators typically involved in a cross-border shipment and the resulting lack of convenience for the final consumer.

Kõrged hinnad ja pakkide kohaletoimetamise ebatõhusus ei tohiks takistada piiriülest e-kaubandust. Komisjonile antakse tööstusharu eneseregulatsiooni tulemustest teada Eneseregulatsiooni protsessis keskenduti kvaliteedi ja koostalitlusvõime aspektidele nt jälgimissüsteemid ja pakkide kiire kohaletoimetaminekuid hinnad ja regulatiivne järelevalve jäid sellest välja.

Komisjon hindab tööstuse meetmeid ning võtab täiendavaid meetmeid Euroopa piires pakkide kohaletoimetamise hindade läbipaistvuse parandamiseks, sealhulgas väikesaadetiste hinna probleemi lahendamiseks ja saadetiste piiriülese kohaletoimetamise turu regulatiivse järelevalve parandamiseks, et tagada piiriülese kättetoimetamise toimivus.

Kui nende meetmete võtmisest on möödunud kaks aastat, hindab komisjon saavutatud edu põhjal, kas oleks vaja võtta veel täiendavaid meetmeid. The high prices and inefficiency of parcel delivery should not be an obstacle to cross-border online commerce.

A self-regulation exercise by industry will report to the Commission in June This exercise is concentrated on quality and interoperability aspects like "track and trace" and faster delivery of parcels but does not cover the price dimension or regulatory oversight. The Commission will assess action taken by industry and launch complementary measures to improve price transparency for European deliveries, including for prices of small shipments, and to enhance regulatory oversight of the cross-border parcel markets to ensure well-functioning cross-border delivery.

The Commission will assess the need for additional measures after a period of two years from adoption of these measures, taking due account of progress made. The Commission will launch measures in the first half of to improve price transparency and enhance regulatory oversight of parcel delivery. Põhjendamatu asukohapõhise piiramise ärahoidmine 2. Preventing unjustified geo-blocking Asukohapõhine piiramine tähendab veebimüügiga tegeleja sellist ärilistest kaalutlustest lähtuvat tegevust, mille tulemusena tõkestatakse juurdepääs teiste liikmesriikide veebisaitidele.

Vahel säilib tarbijate juurdepääs veebisaidile, kuid nad ei saa sellelt tooteid ega teenuseid osta.

Samuti võib juhtuda, et tarbija suunatakse sama ettevõtja kohalikule veebisaidile, kus on teistsugused hinnad või ka teistsugused tooted või teenused. Muudel juhtudel, kui müüki ei välistata, kasutatakse asukohapõhist piiramist selleks, et rakendada geograafilise asukoha põhjal automaatselt erinevaid hindu. Seda tehakse näiteks siis, kui veebipõhise autoüürimisettevõtte ühes liikmesriigis asuvad kliendid maksavad samasuguse auto üürimise eest konkreetses sihtkohas rohkem kui teises liikmesriigis veebi kasutavad kliendid.

Asukohapõhine piiramine on üks mitmest vahendist, mille abil ettevõtjad turgu riigipiire mööda segmenteerivad piirangud on territoriaalsed. Asukohapõhine piiramine vähendab tarbijate võimalusi ja valikuid ning on tarbijate rahulolematuse ja siseturu killustamise oluline põhjustaja. Geo-blocking refers to practices used for commercial reasons by online sellers that result in the denial of access to websites based in other Member States.

Sometimes consumers are able to access the website, but still cannot purchase products Kood V Stock Options Tehingud services from it. The consumer may also be re-routed to a local website of the same company with different prices or a different product or service. In other cases, where the sale is not denied, geo-localising practices are used as a result of which different prices are automatically applied on the basis of geographic location, for example when online car rental customers in one Member State pay more for the identical car rental in a given destination than online customers in another Member State.

Geo-blocking is one of several tools used by companies to segment markets along national borders territorial restrictions. By limiting consumer opportunities and choice, geo-blocking is a significant cause of consumer dissatisfaction and of fragmentation of the Internal Market. Asukohapõhine piiramine võib olla turuosaliste ühepoolse otsuse, konkurentidevaheliste turujagamiskokkulepete või konkreetsel territooriumil turustamise õiguse vertikaalsete kokkulepete tagajärg.

Mõnikord on sellised tarnepiirangud ja neist tulenevad hinnaerinevused põhjendatud: näiteks siis, kui müüja peab täitma konkreetseid seadusjärgseid kohustusi. Ent paljudel juhtudel ei ole veebis toimuv asukohapõhine piiramine õigustatud. Selline põhjendamatu tegevus peaks olema selgelt keelatud, et ELi tarbijad ja ettevõtjad saaksid täies ulatuses kasutada ühtse turu pakutavaid valikuvõimalusi ja madalamaid hindu.

Geo-blocking practices may be the result of a unilateral decision by market players, of agreements among competitors to share the market, or of vertical agreements for distribution rights on a territory. Sometimes these restrictions on supply and ensuing price differentiation can be justified, for instance where the seller needs to comply with specific legal obligations. However, in many cases online geo-blocking is not justified. These unjustified practices should be expressly prohibited so that EU consumers and businesses can take full advantage of the single market in terms of choice and lower prices.

Komisjon esitab Meetmed võiksid hõlmata e-kaubanduse raamistiku 4 ja teenuste direktiivi artiklis 20 sätestatud raamistiku 5 sihipärast muutmist. The Commission will make legislative proposals in the first half of to end unjustified geo-blocking. Action could include targeted change to the e-Commerce framework 4 and the framework set out by Article 20 of Kood V Stock Options Tehingud Services Directive 5.

Lisaks kuulutab komisjon välja sektori konkurentsiuuringu, milles keskendutakse konkurentsiõiguse kohaldamisele e-kaubanduse valdkonnas. The Commission is also launching a Competition Sector Inquiry focusing on the application of competition law in the e-commerce area.

Parem juurdepääs digitaalsele infosisule. Tänapäevane euroopalikum autoriõiguse raamistik. Better access to digital content - A modern, more European copyright framework Autoriõigus on Euroopas loovuse ja kultuurimajanduse alustala.

Kood V Stock Options Tehingud Apple Stock valiku kursused

EL toetub ülemaailmses konkurentsis paljuski loomingulisusele ning on teatavates suuresti autoriõigusel põhinevates sektorites maailmas esikohal. Digitaalmajanduse kasvu üks peamisi liikumapanevaid jõude on digitaalne Kuidas kaubandusvoimalused roovima. Inimeste käitumine muutub: tarbijad vaatavad materjale üha enam mobiilsetes seadmetes ning eeldavad, et neil on igal pool juurdepääs kõikjalt pärit infosisule.

Copyright underpins creativity and the cultural industry in Europe. The EU strongly relies on creativity to compete globally and is a world leader in certain copyright-intensive sectors. Digital content is one of the main drivers of the growth of the digital economy. Behaviour is changing as consumers increasingly view content on mobile devices and expect to be able to access content from everywhere and wherever they are.

Tõkked, mis takistavad piiriülest juurdepääsu autoriõigusega kaitstud sisuteenustele ja selliste teenuste kasutamist olenemata asukohast, on ikka veel levinud, seda eriti audiovisuaalprogrammide puhul. Mis puudutab teenuste kasutamist kõikjal olenemata asukohast, siis juhtub sageli, et kui tarbija ületab ELi sees riigipiiri, ei saa ta autoriõiguse tõttu kasutada koduriigis soetatud sisuteenuseid nt videoteenuseid.

Barriers to cross-border access to copyright-protected content services and their portability are still common, particularly for audiovisual programmes.

As regards portability, when consumers cross an internal EU border they are often prevented, on grounds of copyright, from using the content services e.

Peale selle võib juhtuda, et kui tarbija püüab mõnest teisest liikmesriigist pärit autoriõigusega kaitstud sisule veebis juurde pääseda või seda osta, teatatakse talle, et see sisu ei ole kättesaadav või ta ei saa sellele oma Kood V Stock Options Tehingud juurde.

Osaliselt on sellise olukorra põhjuseks autoriõiguse territooriumipõhisus ja raskused, mis seonduvad õiguste saamisega. Vahel võib olukorra põhjuseks olla see, kuidas territoriaalset ainuõigust kasutatakse teatavat liiki audiovisuaalsete teoste rahastamises. In addition, when trying to access or purchase online copyright-protected content from another Member State, consumers are sometimes told that it is unavailable or cannot be accessed from their own country.

Kood V Stock Options Tehingud WTO ja maailma kaubandussusteem

This situation is partly linked to the territoriality of copyright and difficulties associated with the clearing of rights. This may sometimes be due to the role territorial exclusivity plays in the financing of certain types of audiovisual works.

Nii ärilisel kui ka mitteärilisel otstarbel tehtavat, teksti- ja andmekaevel nt teksti- ja andmekogumite kopeerimine, et leida olulisi korrelatsioone või juhtumeid põhinevat innovatsiooni teadusuuringutes võib takistada ebaselge õiguslik raamistik ja riikide erinevad lähenemisviisid.

Tuleb hinnata, kas oleks vaja suuremat õiguskindlust, mis võimaldaks teadlastel ja haridusasutustel autoriõigusega kaitstud materjale laialdasemalt kasutada, seda ka piiriüleselt, et nad saaksid oma töös toetuda nende tehnoloogiate ja piiriülese koostöö pakutavatele võimalustele. Nagu kõigi autoriõigust käsitlevate ettepanekute aspektide puhul, lähtutaks ka selle vajaduse hindamisel tema mõjust kõigile huvipooltele.

Innovation in research for both non-commercial and commercial purposes, based on the use of text and data mining e. The need for greater legal certainty to enable researchers and educational institutions to make wider use of copyright-protected material, including across borders, so that they can benefit from the potential of these technologies and from cross-border collaboration will be assessed, as with all parts of the copyright proposals in the light of its impact on all interested parties.

Innovatsiooni ja töökohtade loomisesse tehtavate investeeringute seisukohast on äärmiselt oluline, et kaitseks kaubandustasandil toime pandavate autoriõiguse rikkumiste vastu oleks olemas tõhus ja tasakaalukas tsiviilõigusliku kaitse süsteem.

Selgemaks tuleks muuta ka veebivahendajate autoriõigusega kaitstud teostega seotud tegevuse suhtes kohaldatavaid õigusnorme, arvestades eeskätt selliste vahendajate üha suuremat kaasatust sisu levitamisse. Et julgustada sisu edasist loomist, tuleks kaaluda meetmeid, mis kindlustaksid loojatele õiglase tasustamise. An effective and balanced civil enforcement system against commercial scale infringements of copyright is central to investment Kood V Stock Options Tehingud innovation and job creation.

In addition the rules applicable to activities of online intermediaries in relation to copyright protected works require clarification, given in particular the growing involvement of these intermediaries in content distribution.

Buying STOCKS vs FUTURES vs OPTIONS - Mission Options E11

Measures to safeguard fair remuneration of creators also need to be considered in order to encourage the future generation of content. Euroopas oleks vaja uut ühtlasemat autoriõiguse korda, mis motiveeriks looma ja investeerima, kuid Ihey pilvekaubanduse strateegiad samal ajal sisu edastada ja tarbida üle piiride, toetudes meie rikkalikule ja mitmekülgsele kultuuripärandile.

Selleks soovitab komisjon lahendusi, mis tagaksid kasutajatele maksimaalse hulga kättesaadavaid pakkumisi ja avaksid uusi võimalusi ka sisu loojate jaoks ning säilitaksid samas ELi meedia ja innovaatilise sisu rahastamise. Ühtlasi vaatab komisjon läbi satelliit- ja kaabellevi direktiivi, 6 et hinnata, kas selle reguleerimisala tuleks laiendada ringhäälinguorganisatsioonide veebiülekannetele ning kas tuleks võtta täiendavaid meetmeid, et tagada tõhusam piiriülene juurdepääs ringhäälinguorganisatsioonide teenustele Euroopas.

Europe needs a more harmonised copyright regime which provides incentives to create and invest while allowing transmission and consumption of content across borders, building on our rich cultural diversity.

To this end, the Commission will propose solutions which maximise the offers available to users and open up new opportunities for content creators, while preserving the financing of EU media and innovative content. Furthermore, the Commission will review the satellite and cable directive 6 to assess the need to enlarge its scope to broadcasters' online transmissions and the need to tackle further measures to ensure enhanced cross-border access to broadcasters' services in Europe.

  • Omnitel Interneti-seaded
  • Binaarsed valikud 1 minut

Ettepanekud sisaldavad järgmist: i võimalus kasutada seaduslikult omandatud sisu olenemata asukohast, ii piiriülese juurdepääsu tagamine seaduslikult ostetud veebiteenustele, austades sealjuures audiovisuaalsektori õiguste väärtust, iii ühtlustatud erandite abil tagatav suurem õiguskindlus sisu piiriüleseks kasutamiseks konkreetsel otstarbel nt teadustöö, haridus, teksti- Marginaalsed binaarsed variandid andmekaeve jneiv vahendajate tegevust käsitlevate normide selgemaks muutmine autoriõigusega kaitstud sisu puhul ja The Commission will make legislative proposals before the end of to reduce the differences between national copyright regimes and allow for wider online access to works by users across the EU, including through further harmonisation measures.

The proposals will include: i portability of legally acquired content, ii ensuring cross-border Kood V Stock Options Tehingud to legally purchased online services while respecting the value of rights in the audiovisual sector, iii greater legal certainty for the cross-border use of content for specific purposes e. Käibemaksuga seotud koormuse ja takistuste vähendamine piiriülese müügi puhul 2. Reducing VAT related burdens and obstacles when selling across borders Mitme riigi erinevate süsteemide järgimise keerukus on tõeline takistus nende ettevõtjate jaoks, kes püüavad piiriüleselt kaubelda nii veebis kui ka väljaspool seda.

The complications of having to deal with many different national systems represent a real obstacle for companies trying to trade cross-border both on and offline. Since 1 Januarywith the entry into force of new "place of supply" rules backed unanimously by 28 Member StatesVAT on all telecommunications, broadcasting and electronic services is levied where the customer is based, rather than where the supplier is located. Sellega paralleelselt rakendati elektroonilise registreerimise ja maksete süsteem, et vähendada nende ettevõtjate kulusid ja halduskoormust, keda see puudutab.

Seda tuleks laiendada ka nii ELi sees kui ka väljaspool seda veebis tellitavatele materiaalsetele kaupadele.

Selle asemel, et deklareerida ja maksta käibemaksu eraldi igas liikmesriigis, kus nende kliendid asuvad, saaksid ettevõtjad esitada ühe deklaratsiooni ja teha ühe makse oma liikmesriigis.

In parallel, an electronic registration and payment system has been implemented to reduce the costs and administrative burdens for businesses concerned. This should be extended to tangible goods ordered online both within and outside the EU. Instead of having to declare and pay VAT to each individual Member State where their customers are based, businesses would be able to make a single declaration and payment in their own Member State.

Praegu saab veebis kolmanda riigi tarnijalt tellitud kaupade puhul kasutada väikeste kaubapartiide impordierandit, mis lubab saata kaubad ELi eraisikutest klientidele käibemaksuvabalt. See tähendab konkurentsieelist ELi tarnijate ees ning juba on mitmest liikmesriigist antud märku turumoonutustest. Kui käibemaksu kogumine toimuks ühtse lihtsustatud elektroonilise registreerimise ja maksmise süsteemi kaudu, poleks sellist erandit enam vaja. Currently goods ordered online from third country suppliers can benefit from the small consignment import exemption allowing shipment free of VAT to EU private customers.

This gives them a competitive advantage over EU suppliers and market distortions have already been signalled in various Member States. Such an exception would no longer be needed if VAT were to be collected through a single and simplified electronic registration and payment mechanism.

Kood V Stock Options Tehingud Too Ukmergeje.

Sellised turumoonutused vähendavad ELi ettevõtjate käivet aastas kuni 4,5 miljardit eurot. Komisjon teeb tööd selle nimel, et minimeerida koormust, mille põhjustavad piiriülese e-kaubanduse jaoks erinevad käibemaksusüsteemid, luua ELi ettevõtjate jaoks võrdsed tingimused ja tagada, et käibemaksutulu laekub tarbija liikmesriiki. E EPS on finantssuhtarv, mis näitab kasumit aktsia kohta. Edasikindlustus Reinsurance Edasikindlustus on edasikindlustuslepingu alusel kindlustusandja kindlustusriskide ülevõtmine.

Edasikindlustuse eesmärgiks on maksta kindlustusandjale kokkulepitud suuruses hüvitist seoses kindlustusandja ja kindlustusvõtja vahel sõlmitud kindlustuslepingu järgse kindlustusjuhtumiga. Edukustasu Success fee Edukustasu on valitsemistasu komponent, mida fond seeläbi ka osakuomanik maksab fondivalitsejale juhul kui fondivalitseja on suutnud fondi vara investeerimisel saada osakuomanikele teatud tulu. Eelisaktsia Preferred stock Eelisaktsia on väärtpaber, mis tõestab osalust ettevõttes, kuid millel on võrreldes lihtaktsiaga eelis ettevõtte varale ja kasumile.

Üldjuhul makstakse eelisaktsiate omanikele dividende, kuid neil puudub hääleõigus. Eesti Liikluskindlustuse Fond The Estonian Traffic Insurance Fund Eesti Liikluskindlustuse Fond on mittetulundusühing, mille liikmeteks on Eestis liikluskindlustuse kindlustusandjatena tegutsevad ettevõtted.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi eesmärk on ellu viia liikluskindlustuse süsteemi kindlustusandjate ühiseid ülesandeid. Eesti Liikluskindlustuse Fond on liikluskindlustuse seaduse mõistes garantiifond. Eesti Liikluskindlustuse Fond muuhulgas hüvitab kindlustamata ja tundmatuks jäänud sõidukite poolt tekitatud liikluskahju; Kaupleja on ajakohane liikluskindlustuse infosüsteemi ja liikluskindlustuse registrit; tegutseb teabekeskusena; on piirikindlustuse kindlustusandja; on rohelise kaardi büroo Eestis; korraldab kahjuennetust; korraldab kindlustusvaidluste lahendamist läbi Kindlustuse Vaidluskomisjoni.

EVK on väärtpaberituru infrastruktuuri asutus, mille põhilised funktsioonid on dematerialiseeritud väärtpaberite, sealhulgas kohustuslike pensionifondide osakute hoiustamine, väärtpaberitehingute realiseerimiseks vajaliku informatsiooni töötlemine, tasaarvelduste täitmine, väärtpaberite omandiõiguse muutuste, laenu, pandi ja muude Eesti väärtpaberite keskregistrisse kantud väärtpaberitega tehtud tehingute registreerimine.

Eesti Väärtpaberite Keskregister Estonian Central Register of Securities Eesti Väärtpaberite Keskregister on riigi põhiregister, kus peetakse arvet kõigi Eestis tegutsevate aktsiaseltside aktsiate ja aktsiaraamatute üle. Samuti on elektroonilisse registrisse koondatud teised väärtpaberid Kood V Stock Options Tehingud nendega seotud õigused ja kohustused osaühingute osad, võlakohustused jm ning kõik Eestis avatud väärtpaberikontod ja kogumispensioni kontod. Ühe isiku kohta käivate andmete kogumit nimetatakse Eesti väärtpaberite keskregistris kontoks.

Kontosid on registris kahte tüüpi: väärtpaberikonto, pensionikonto. Eetiline fond "social responsible" fund, ethical fund Eetiline fond investeerib aktsiatesse või võlakohustustesse, mille emitent võtab sotsiaalset vastutust näiteks rakendab keskkonnajuhtimise standardeid, austab inimõigusi jmt.

Ei-leping pideva maksekohustuseta leping No-contract Ei-leping on liikluskindlustuse leping, mille järgi kindlustusselts uut kindlustuspoliisi automaatselt ei väljasta. Uue kindlustuslepingu sõlmimiseks pead tegema uue valiku erinevate kindlustusseltside pakkumisi võrreldes või küsima uut poliisi seniselt kindlustusseltsilt.

Eluasemelaen Home loan, mortgage loan Eluasemelaen ehk kodulaen on laen, mida võetakse eluaseme soetamiseks, ehitamiseks või olemasoleva eluaseme ümberkujundamiseks ning mille tagatiseks on tavaliselt ostetav kinnisvara. Elukindlustus Life insurance Elukindlustuse puhul peab kindlustusandja kindlustatud isiku teatud sündmuse korral näiteks kokkulepitud eluea saabumine, tema abiellumine, surm või lapse sünd maksma vastavalt lepingule kokkulepitud summa. Väljamakse toimub soodustatud isikule kas ühekordse väljamaksena või perioodiliste väljamaksetena.

Elukindlustuse liigid Classes of life assurance Elukindlustuse liigid on muuhulgas näiteks kindlustus surmajuhtumiks; kapitalikogumiskindlustus; sünnikindlustus ja abiellumiskindlustus; annuiteet; investeerimisriskiga elukindlustus; tontiin; pensioniskeemi haldamine, välja arvatud kogumispensionide seaduses sätestatud pensionifondi valitsemine. Emissioon Issue Emissioon on väärtpaberite pakkumise protsess finantsvahendite kaasamiseks.

Ettevõtted võivad emiteerida aktsiaid või võlakirju investoritele oma äritegevuse finantseerimiseks. Emissiooni korraldaja Underwriter Emissiooni korraldaja on ettevõte, kes juhib avalikku väärtpaberite emiteerimist ja jaotamist.

Kood V Stock Options Tehingud Automatiseeritud kaubandusstrateegia Bitkoin

Emissiooni korraldaja teeb koostööd emiteerijaga, et otsustada väärtpaberite pakkumishind, ostab need emiteerijalt ja müüb erinevatele investoritele. Emitent Issuer Emitent on juriidiline isik, kes müüb väärtpabereid eesmärgiga finantseerida oma äritegevust. Emitendid võivad olla kodu- või välismaised valitsused, ettevõtted või kinnised investeerimisfondid.

Kõige tavalisemad väärtpaberid, mida emiteeritakse on liht- ja eelisaktsiad, võlakirjad. Euribor European Interbank Offered Rate Euribor on üleeuroopalise pankadevahelise rahaturu intressimäär, mis muutub iga päev. Kuidas euribor muutub, kas see kasvab või kahaneb, on raske ennustada. Euribori ning selle määra liikumise kohta võib leida täiendavat informatsiooni pankade kodulehekülgedelt.

Euroopa tüüpi optsioon European option Euroopa tüüpi optsioon on optsioon, mida saab kasutada vaid optsiooni lõppemise päeval. F Fikseeritud intress Fixed interest rate Fikseeritud intressiga eurodes väljastatud pangalaenu korral lepivad klient ja pank pikemaks ajaks kokku lõpliku intressi näiteks viieks või kümneks aastaks.

Fikseeritud intressiga kaitseb laenuvõtja ennast intresside tõusude eest, sest vaatamata intresside võimalikule tõusule tema laenumakse kokkulepitud perioodi jooksul ei muutu. Samas peab fikseeritud intressiga laenuvõtja arvestama sellega, et kui rahaturul hinnad vähenevad ehk laenuhind vähenebsiis tema maksab ikka fikseeritud Kood V Stock Options Tehingud. Finantsinspektsioon Financial Supervision Authority Finantsinspektsioon on autonoomse pädevuse ja eelarvega finantsjärelevalve asutus, mis tegutseb järelevalve teostamisel riigi nimel ja on oma tegevuses ja otsustes sõltumatu.

Finantsinspektsioon teostab riiklikku järelevalvet Finantsinspektsioonilt tegevusloa saanud pankade, kindlustusseltside, kindlustusvahendajate, investeerimisühingute, fondivalitsejate, investeerimis- ja pensionifondide ja väärtpaberituru üle.

Eestis tegutsevate pankade, kindlustusseltside või investeerimisühingute filiaalide osas teostab esmast järelvalvet panga, kindlustusseltsi või investeerimisühingu emamaa järelvalveasutus. Finantsinspektsiooni järelevalve alla ei kuulu liisingühingud ning väikelaenukontorid.

Finantsvara Financial asset Finantsvarana käsitletakse kolme liiki instrumente — hoiuseid, väärtpabereid aktsiad, võlakirjad, fondiosakud, tuletisinstrumendid jne ja investeerimisriskiga elukindlustuslepinguid.

Väärtpaberid peavad olema kaubeldavad väärtpaberibörsil sh ka alternatiivturul või neid pakutakse avalikult. Et väärtpaber kvalifitseeruks finantsvaraks investeerimiskonto süsteemi tähenduses, peab väärtpaber olema kaubeldav Eesti või mõne muu Euroopa Liidu riigi väärtpaberibörsil või OECD liikmesriigi nt USA, Austraalia väärtpaberibörsil või nendes riikides avalikult pakutav. Finantsvaraks investeerimiskonto süsteemi tähenduses ei loeta börsil mittekaubeldavad aktsiad ja osaühingute osad, pensioni II ja III samba fondiosakud, vabatahtliku kogumispensioni kindlustuslepingud ning kogumis- ja tähtajaline hoius.

Fondi administreerimine Fund administration Fondi administreerimine on fondi valitsemisega seotud tehnilisemad ülesanded, nt osakute väljalaske- ja tagasivõtmise korraldamine, varade üle arvestuse pidamine, puhasväärtuse arvutamine, osakute registripidamine, fondi aruandluse koostamine jmt.

Fondi tingimused Fund rules, fund terms Fondi tingimused on fondi tegevust konstitueeriv dokument, mis sätestab fondivalitseja ja osakuomanike õigused ja kohustused. Fondi vara puhasväärtus NAV — Net Asset Value Fondi vara puhasväärtus on fondi varasse kuuluvate väärtpaberite, muude asjade ja õiguste turuväärtus, millest on maha arvatud nõuded fondi vastu.

Fondi üldkoosolek Shareholders meeting Fondi üldkoosolek on osakuomanikest moodustatud organ, kelle pädevusse on fondivalitseja andnud teatud fondi tegevust puudutavate otsuste vastuvõtmise näiteks tingimuste muutmine, fondi likvideerimine jmt. Fondide fond Fund of funds Fondide fond on fond, mis investeerib varad teistesse investeerimisfondidesse. Fondiemissioon Bonus issue Fondiemissioon on ettevõtte aktsiakapitali suurendamine omakapitali arvelt.

Olemasolevad aktsionärid saavad proportsionaalselt osalusega tasuta juurde uued aktsiad. Fondijuht Fund manager Fondijuht on fondivalitseja poolt määratud töötaja või töötajad, kelle ülesanne on koordineerida konkreetse fondi vara Kood V Stock Options Tehingud ja muid fondi valitsemisega seotud tegevusi ning jälgida, et fondi valitsetaks vastavalt õigusaktides ja fondi tingimustes sätestatule.

Fondipension Fund pension Fondipension on pensionifondi osakuomaniku ja pensionifondivalitseja vahel kokku lepitud kava, mille alusel tehakse osakuomanikule perioodilisi väljamakseid kohustuslikust kogumispensioni fondist kuni fondipensioni lõppemiseni.

Mõistet kasutatakse kohustusliku kogumispensioni väljamaksete puhul. Fondipensioni arvestuslik kestus Calculated term of fund pension Fondipensioni arvestuslik kestus on periood, millele jaotatakse fondipensioni väljamaksed. Fondipensioni minimaalne arvestuslik kestus Minimum calculated term of fund pension Fondipensioni minimaalne arvestuslik kestus on osakuomaniku vanusest ning fondipensioni esimese pensioniaasta esimese kuupäeva seisuga sõltuv minimaalne periood, millele jaotatakse fondipensioni väljamaksed.

Fondipensioni minimaalne arvestuslik kestus on seadusega kehtestatud.

  • EUR-Lex - DC - EUR-Lex
  • Kaupmehe kaupmees
  • Binaarsed valikud Kuidas teenida raha vorgus
  • Sõnaraamat | Minuraha

Fondivalitseja Management company Fondivalitseja on ettevõte, kelle tegevusalaks on fondide valitsemine. Fondi valitsemine on fondi vara investeerimine, aktsiate või osakute väljalaske korraldamine, fondi vara üle arvestuse pidamine ning muu nimetatud toimingutega otseselt seotud tegevus. Forvardleping Forward contract Forvardleping on tehing, kus hind määratakse tehingupäeval, kuid kauba saamine toimub tulevikus.

Enamus forvardlepinguid ei ole standardsed ega kauple börsidel. Futuurid Futures Futuurid on leping, mis kohustab ostjat ostma vara või müüjat müüma vara kindlaks määratud kuupäeval tulevikus kindla hinnaga.

Futuurid on standardiseeritud ning nendega kaubeldakse börsidel. Futuure saab kasutada kaitsmaks mingi vara hinnaliikumiste vastu või spekuleerimiseks mingi vara hinnaliikumise peale. G GDR Global depositary receipt GDR on väärtpaber, mis esindab kindlat arvu ühes riigis emiteeritud, kuid teise riigi börsil kaupleva välismaise ettevõtte aktsiatest.

Garanteeritud tootlusega fond Guaranteed fund Garanteeritud tootlusega fondi puhul kolmas isik, näiteks krediidiasutus või kindlustusandja garantiiandja võtab kohustuse garanteerida investori poolt sissemakstud teatud ulatuses. Garantiifond Guarantee fund Garantiifond on tagatissüsteem, mis on loodud kindlustusnõuete täitmiseks. Liikluskindlustuse seaduses sätestatud garantiifondi ülesandeid täidab mittetulundusühing Eesti Liikluskindlustuse Fond. Globaalne fond Global fund Globaalne fond investeerib väärtpaberitesse üle maailma.

H Hageja on isik, kes on esitanud hagi oma eeldatavate õiguste ja vabaduste kaitseks. Hagiavaldus Statement of claim Hagiavaldus on hageja poolt kohtule esitatav kindlavormiline avaldus, milles on väljendatud hageja nõue.

Kood V Stock Options Tehingud Swing Swing HandelsSystem

Hedge fond Hedge fund Hedge fondi juhtimisel ei ole üldjuhul piiranguid riskide võtmisele ning fondivalitsejal on võimalik kasutada kõikvõimalike investeerimisvahendeid ja -strateegiaid sh sooritada tulevikutehinguid, laenata fondi arvelt jne.

Hoius Deposit Pangahoius on üks võimalik raha kogumise ning säästmise viis. Hoiusele paigutatud raha säilib saja protsendi ulatuses ning lisaks teenib panga poolt nimetatud intressi.

Suurimaks riskiks hoiuse korral on panga pankrot. Hoiustamisega teenitud tulu sõltub hoiustatud summa suurusest, hoiustamise ajast, valuutast ning intressimäärast. Eristatakse erinevaid hoiuste liigid nagu näiteks kasvuhoius, tähtajaline hoius, investeerimishoius jne.

ADR on aktsia, mis kaupleb Ameerika Ühendriikide turul, kuid on emiteerinud välismaine ettevõte. Avatud investeerimisfond Open-ended fund Avatud investeerimisfond on fond, mille osakuid ostab fondivalitseja osakuomaniku nõudmisel tagasi. Eesti õiguse kohaselt loetakse avatud fondiks ka fondi, mis ostab fondi osakud tagasi ühe kuu jooksul, arvates osakuomaniku poolt vastava nõude esitamisest.

Hoiusel hoiustatud raha on tagatud Tagatisfondi poolt määratud summa ning tingimuste ulatuses. Hoiuse intress Deposit interest rate Hoiuse intress on intress, mida on võimalik teenida hoiustamise eest. Hoiuse intressimäär, selle arvestamise alused ning muutmise tingimused lepitakse kokku sõlmitavas hoiustamislepingus.

Hoiuse periood Deposit term Hoiustamise periood on hoiustamislepingus kokku lepitud periood, mille jooksul toimub hoiustatava summa hoiustamine. Hoiuse valuuta Deposit currency Hoiuse valuuta on hoiustamislepingus kokku lepitud valuuta, milles toimub raha hoiustamine. Hurdle rate Hurdle rate Hurdle rate on nõutav fondi tootlus, millest alates hakatakse arvestama fondile edukustasu, kui fondi dokumentatsioon seda ette näeb.

Hüpoteek Mortgage Hüpoteek on kinnisasja pant. Näiteks eluasemelaenu väljastamisel vormistatakse notari juures hüpoteek panga kasuks.

See tähendab, et ühelt poolt hüpoteek annab võimaluse laenu saamiseks ning teiselt poolt on ta laenuandjale tagatis. Hüpoteek annab laenuandjale õiguse hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamisele panditud kinnisasja arvel.

Tihti on nendeks ettevõteteks väikesed ettevõtted, kes soovivad laienemiseks lisakapitali, kuid ka suured ettevõtted, kes soovivad, et nende aktsiatega avalikult kaubeldakse. Antakse igale väärtpaberile nende registreerimisel ja on iga väärtpaberi puhul unikaalne.

Igakuine liisingmakse Monthly leasing repayment Igakuine liisingmakse on igakuine summa, mida liisinguvõtja peab tasuma liisinguandjale vastavalt sõlmitud liisinglepingule. Liisingmakse suurus võib sõltuda näiteks esimesest sissemakse suurusest, intressimäärast, liisingperioodi pikkusest ja auto jääkväärtusest. Indeksiaktsia Exchange traded fund Indeksifond, mille osakute või aktsiatega kaubeldakse igapäevaselt börsil.

Indeksifond Index fund, tracker fund Indeksifondi vara investeerimisel järgitakse kindlat aktsia- Kood V Stock Options Tehingud võlakirjaindeksit. Indeksifondi puuduseks on varade juhitamatus, sest fondivalitseja peab fondi varade investeerimisel järgima indeksit, kuid teiselt poolt on eeliseks üldjuhul madalamad valitsemise kulud ja võimalus osta ühe väärtpaberiga kogu turgu. Institutsionaalne fond Institutional fund Institutsionaalne fond on mõeldud müüakse üksnes institutsionaalsetele investoritele, sealhulgas pangad, varahaldusfirmad, kindlusseltsid jmt.

Institutsionaalne investor Institutional investor Institutsionaalne investor on professionaalne investor, kes investeerib suurtes mahtudes pangad, varahaldusfirmad, kindlustusseltsid, pensionifondid.

Sõnaraamat

Intressifond Income fund Intressifond investeerib peamiselt intresse kandvatesse võlakohustustesse: eelisaktsiatesse, kommertspaberitesse, hoiusesertifikaatidesse ja võlakirjadesse. Intressimäär Interest rate Intressimäär on laenu hind, mida tuleb pangale laenu kasutamise eest maksta. Eurodes väljastatud eluasemelaenu intressimäär võib koosneda euriborist ning pangapoolsest marginaalist. Täpne intressimäär ning selle võimaliku muutmistingimused on fikseeritud laenuvõtja ja panga vahelises laenulepingus.

Intressirisk Interest rate risk Intressirisk seisneb selles, et tehtud investeeringute väärtust mõjutab intressimäärade muutumine turul. Kui intressimäärad langevad, siis varem emiteeritud võlakirjade hinnad tõusevad ja vastupidi. Intressimäärade muutumise risk esineb võlakohustust tõendavate väärtpaberite korral nagu võlakirjad, kommertspaberid. Investeerimisfond Investment fund Investeerimisfond on ühisteks investeeringuteks moodustatud vara kogum lepinguline fond või asutatud ettevõte, mida või mille vara valitseb riski hajutamise põhimõttest lähtudes fondivalitseja.

Investeerimishoius Investment deposit Investeerimishoius on tähtajaline hoius, mille intressimäär sõltub otseselt finantsinstrumenti de või muu vara väärtusest või selle muutusest. Investeerimishoiust sõlmitakse kindlaks määratud perioodiks. Investeerimishoiust on võimalik sõlmida riskitasuga või riskitasuta. Investeerimiskonto Investment account Investeerimiskonto on tavaline pangakonto, mille eraisik võtab kasutusele investeeringute tegemiseks.

Sellelt kontolt igapäevaseid arveldusi ei tehta palga laekumine, arvete maksmine jne. Investeerimiskonto kasutamine võimaldab oma investeeringutelt teenitud tulu maksustamist edasi lükata. Selleks tuleb finantsvaraga Mis juhtub voimalusi, kui aktsiad on jaotatud teha ainult investeerimiskonto kaudu.

Kuni teenitud tulu investeerimiskontolt välja ei võeta, tulumaksukohustust ei teki. Tulumaksukohustus tekib siis, kui võtta investeerimiskontolt rohkem raha välja, kui sinna on sisse pandud. Kui tekib vajadus raha välja võtta, saab seda teha tulumaksuvabalt, kuni väljavõetav summa on väiksem sissemakstud summast. Investeerimisnõustamine Investment advice Investeerimisnõustamine on isikliku soovituse andmine väärtpaberiga seotud tehingu kohta.

Investeerimisnõustamisel toimub investeerimisalane Kood V Stock Options Tehingud vestlus, mille jooksul esitatakse erinevaid küsimusi. Nende küsimuste eesmärgiks on selgitada välja kliendi investeerimiseesmärk, teadmised investeerimisest ja riskitaluvus.

Konkreetsemate soovituste saamiseks palutakse aga täita sobivustest. Sobivustesti tehtud kokkuvõtte põhjal soovitab teenusepakkuja kliendile sobivaid finantstooteid.

Finantsasutuse kohustuseks rääkida kõigest, mis on seotud konkreetse finantstootega sh erinevatest tasudest, riskidest jne. Investeerimisnõustamisega on õigus tegeleda ainult vastava tegevusloaga asutustel: investeerimisühingutel, krediidiasutustel, fondivalitsejatel ja kindlustusseltsidel. Investeerimispoliitika Investment policy Investeerimispoliitika on fondi osakuomanikule avaldatud fondi investeerimise põhireeglid, mida fondivalitseja kohustub järgima puudutab näiteks regioone, instrumente, riskide hajutamist, investeerimisstrateegiaid jmt.

J Jah-leping maksekohustusega leping Yes-contract Jah-leping on liikluskindlustuse leping, mille alusel väljastab kindlustusselts kindlustuspoliisi järgmiseks kindlustusperioodiks ilma, et peaks uuesti sellekohast soovi avaldama. Kindlustusvõtja kohustuseks uueks perioodiks väljastatud poliisi eest tasuda. Järelmaks Consumer loan Järelmaks on tarbimislaen, mille kasutamise eesmärk võib olla erinev.

Järelmaksulepingus fikseeritakse laenu tähtsamad tingimused nagu näiteks, periood, tagasimakse tingimused, kuumakse suurus, intress jne. Jääkväärtus Residual value Autoliisingu jääkväärtus on summa, mis on kokkulepitud liisinglepingu sõlmimisel ning mida tuleb tasuda liisinguandjale liisingperioodi lõppedes. Sõiduki jääkväärtuse võimalik suurus lepitakse kokku kahepoolselt ja see sõltub näiteks sõiduki vanusest ning liisingperioodi pikkusest. K Kaaskindlustus Co-insurance Kaaskindlustus on sama kindlustus või sama varaga seotud kindlustusriskide kindlustus, mida jagatakse mitme kindlustusandja vahel määratud osades.

Iga kindlustusandja on kohustatud maksma hüvitist üksnes võrdeliselt määratud osas. Kahju käsitlemine Adjustment of losses Kahju käsitlemine on rida tegevusi, mis on seotud kindlustusjuhtumi uurimisega. Kahju käsitlemine algab kahjujuhtumi teavitamise ning lõpeb kahju hüvitamise või hüvitamisest keeldumisega. Kahjukindlustus Non-life insurance Kahjukindlustuse Kood V Stock Options Tehingud on kindlustusandja kohustuseks vastavalt kindlustuslepingule kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju hüvitamine kindlustatud isikule.

Kahjukindlustuse liigid Classes of non-life insurance Kahjukindlustuse liigid on muuhulgas näiteks õnnetusjuhtumite kindlustus, haiguskindlustus, maismaasõidukite kindlustus, raudtee veerevkoosseisu kindlustus, õhusõidukite kindlustus, laevade kindlustus, transporditavate kaupade kindlustus, tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus; muu varakindlustus, mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus; õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus; veesõiduki valdaja vastutuskindlustus; tsiviilvastutuskindlustus; krediidikindlustus; garantiikindlustus; finantskahjude kindlustus; õigusabikulude kindlustus; abistamisteenuste kindlustus.

Kapitalikaitsefond Capital protected fund Kapitalikaitsefondi investeeringute juhtimisel kasutatakse fondisiseseid investeerimisstrateegiaid ja riskijuhtimisevahendeid, mis peaksid tagama fondi varade säilimise. Kapitalirent Capital leasing Kapitalirent on liisingtehing, kus liisingperioodi lõppedes läheb omandiõigus üle liisinguandjalt liisinguvõtjale.

Autoliisingu puhul see tähendab, et liisingperioodi lõppedes saab liisinguvõtjast auto omanik. Seda ainult siis, kui lepingutingimused on nõuetekohaselt täidetud ehk kõik liisingmaksed on tasutud.

Reeglina on kaskokindlustusega võimalik kindlustada erinevat liiki sõidukeid nagu näiteks sõiduautosid, töömasinaid ja nende haagiseid, busse, veoautosid jne. Kindlustuslepingu täpseid tingimusi tuleb alati kontrollida enne lepingu sõlmimist. Kassatsioonkaebus Appeal in cassation Kassatsioonkaebus on kaebus Riigikohtule ringkonnakohtu otsuse peale. Kasutajatunnus User name Kasutajatunnus on personaalne turvaelement, mida kasutatakse teleteenuste nagu näiteks Internetipank, telefonipank identifitseerimisel.

Kasutushoius kasvuhoius Operating deposit Kasutushoius kasvuhoius on üks võimalik raha kogumise viis. Reeglina kasutushoiusel on kõrgem intress kui arvelduskontol. Kasutushoius võib olla tähtajaline või tähtajatu. Täpsed tingimused nagu näiteks sissemaksete suurus ja sagedus, periood, valuuta, intress lepitakse kokku sõlmitavas lepingus. Kasutushoiusel hoiustatud raha on tagatud Tagatisfondi poolt määratud summa ning tingimuste ulatuses. Kasutusrent Operation leasing Kasutusrent on liisingtehing, kus liisinguvõtja kasutab liisingu perioodi jooksul liisitud vara ning tasub selle eest liisingmaksed.

Autoliisingu puhul see tähendab seda, et liisinguandja ostab sinu poolt valitud auto ning annab selle sulle liisingperioodiks kasutada. Liisingperioodi lõppedes peab liisinguvõtja auto liisingfirmale tagastama, kuid on ka teised võimalused.

Näiteks sõiduki väljaostmine, sõiduki vahetamine teise sõiduki vastu või sõiduki müümine kolmandale osapoolele.

Selleks peab meil olema julgust loobuda liikmesriikide kapseldunud mõtteviisist telekommunikatsiooni reguleerimisel, autoriõiguse ja isikuandmete kaitse õigusaktides, raadiolainete haldamisel ning konkurentsiõiguse kohaldamisel.